Chrámy sú akousi univerzitou pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Dovoľujú nám získať špecifické duchovné poznanie, ktoré by sme neboli schopní nadobudnúť nikde ide než v chráme. V chráme je totiž silný vplyv Ducha Svätého, ktorý svedčí o pravde. Pokiaľ sme čistí a otvorení tomuto poznaniu, naše oči, uši aj naše srdcia môžu byť takisto otvorené na prijatie rôznych duchovných právd. Keďže duchovné záležitosti je ťažšie vysvetliť a pochopiť než tie svetské, v chráme sú používané symboly. Ide napríklad o maľby, ktoré nám pomáhajú uvažovať o našom Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi a tiež o večnom pláne, ktorý má Nebeský Otec pre nás. Duch Svätý mi veľakrát pomáha v chráme pochopiť to, na čo by som sama neprišla. Vďaka týmto „stimulom” z času na čas dostávam v chráme aj jedinečné inšpirácie pre svoj osobný život.

Chrám v Ríme

Avšak niektorým symbolom v chráme na prvý pohľad nemusíme vôbec porozumieť. Preto je dobré opýtať sa člena Cirkvi, ktorý týmto symbolom rozumieť bude.Veľa zo symbolov je posvätných a veľa ťažko vysvetliteľných. Vybrala som tie, ktoré sú naozaj dobre viditeľné, vzbudzujú záujem a stretnete sa s nimi v každom jednom chráme.

Anjel Moroni

Na vrchole veží takmer všetkých chrámov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní určite neprehliadnete zlatú sochu anjela Moroniho s trúbou v ruke. Táto socha nie je určená na uctievanie, ako ani žiadna iná socha. Slúži ako symbol znovuzriadeného evanjelia a zvolávania všetkých národov do Domu Pána. 

„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.” (Zjavenie Jána 14:6) 

Veríme, že anjel Moroni usmerňoval proroka Josepha Smitha k nájdeniu zlatých dosiek so záznamom dávneho ľudu Amerického kontinentu obsahujúcim evanjelium Ježiša Krista. Vďaka tomuto záznamu, nazývajúcim sa Kniha Mormonová a Biblií máme opäť plnosť poznania na to, aby sme sa vrátili k Nebeskému Otcovi.

A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.” (Matúš 24:30-31)

12 býkov

Sochy dvanástich býkoch v kruhu podopierajúcich krstiteľnicu sa môžu zdať pri prvej návšteve chrámu ako skutočne zvláštna výzdoba. Dvanásť býkov však symbolizuje dvanásť kmeňov Izraela. Ide o ľud, ktorý s Bohom v Starom Zákone uzavrel zmluvy. Keď sa dávame pokrstiť takisto uzatvárame s Bohom  zmluvu o tom, že budeme nasledovať príklad Ježiša Krista. Stávame sa tak súčasťou ľudu zmluvy, súčasťou dvanástich kmeňov Izraela.

Biele oblečenie

„Hovorím vám, oného dňa poznáte, že nemôžete byť spasení; lebo žiadny človek nemôže byť spasený, iba ak je odev jeho omytý dobiela; áno, odev jeho musí byť čistený, pokiaľ nie je očistený od všetkej poškvrny krvou toho, o ktorom hovorili otcovia naši, ktorý príde, aby vykúpil ľud svoj z hriechov jeho.(Alma 5:21)

Do chrámu vstupujú ľudia až potom, čo boli pokrstení. Vždy pred vstupom sa intenzívne pripravujeme pokánim. Dbáme na to, aby sme vstupovali do chrámu čistí, tak ako nás vyzýval Ježiš Kristus, ten ktorý nás dokáže očistiť od hriechov ” až do biela.”

„A nakoľko ľud môj postaví pre mňa dom v mene Pána a nestrpí, aby do neho vošla akákoľvek nečistá vec, aby nebol poškvrnený, sláva moja spočinie na ňom;

Áno, a bude tam prítomnosť moja, lebo ja do neho prídem a všetci čistí v srdci, ktorí do neho prídu, uvidia Boha.” (NaZ 97:15-16)

Nosenie bieleho oblečenia symbolizuje čistotu a zároveň zmiernu obeť Ježiša Krista, vďaka ktorej sme očistní. Muži nosia biele obleky s bielou košeľou a bielou kravatou. Ženy sú odené v dlhých bielych šatách strihu a materiálu podľa vlastného výberu.

Ďalším dôvodom bieleho oblečenia je rovnosť pred Pánom. Keď sme v chráme, uvedomujeme si silnejšie než kdekoľvek inde, že sme všetci bratia a sestry. Boh nás miluje všetkých rovnako. Pripomínaním Plánu spásu si uvedomujeme, že na tom, aký život vedieme a kam smerujeme záleží viac než na našom spoločenskom postavení, kariére či majetku.

„… a on [Boh] pozýva všetkých, aby prišli k nemu a podieľali sa na dobrotivosti jeho; a neodopiera žiadnemu, ktorý ku nemu prichádza, čiernemu ani bielemu, porobenému ani slobodnému, mužovi ani žene; a pamätá na neznabohov; a všetci sú Bohu rovnakí, ako Žid, tak aj pohan.” (2.Nefi 26:33)

 

Zrkadlá

Sobáš v chráme sa odohráva v miestnosti, ktorú nazývame pečatiaca miestnosť. Rozdiel medzi sobášom v chráme a mimo neho je v dobe trvania manželstva. Mimo chrámu sľubujeme “až kým nás smrť nerozdelí”, pričom v chráme sľubujeme na celú večnosť. Vďaka Plánu spásy vieme, že smrťou sa život nekončí. Čaká nás po ňom celá večnosť a vďaka pečateniu, resp. sobášu v chráme môže manželstvo pokračovať aj po smrti, áno, na celú večnosť. V chráme sa takisto pečatia celé rodiny, aby ich rodinné putá trvali naveky.

Symbolom večnosti sú zrkadlá v chráme. V pečatiacej miestnosti sa nachádzajú dve veľké zrkadlá umiestnené oproti sebe. Počas toho, ako si manželia sľubujú vernosť na čas a na celú večnosť, vidia svoj odraz vďaka protiľahlým zrkadlám nespočetnekrát znásobený. 

pečatiaca miestnosť

miestnosť pre nevestu

Viac o chrámoch si môžete prečítať v nasledujúcom článku. Kliknite tu.

Ak by vás zaujímali symboly v evanjeliu, dočítate sa o nich tu. 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)