Pri čítaní Biblie neraz natrafíme na prirovnania k pastierovi či ovciam. V tejto dobe prirovnanie k ovci nie je veľmi lichotivé. Zvykne znamenať zaslepenú poslušnosť ba až hlúposť. Čítanie veršov o pastierovi a ovciach preto môže v mnohých vzbudiť zmiešané pocity. Veď predsa nikto nechce byť ovládaný druhou osobou či len obyčajnou súčasťou nejakého stáda.
Takisto dnes môže byť ťažké rozumieť životu pastiera a jeho vzťahu k svojím ovciam. V dobe, kedy žil Ježiš Kristus a tiež mnoho rokov predtým v Jeruzaleme a okolitých krajinách si snáď každý vedel predstaviť život pastiera. Domnievam sa, že prirovnania Božieho Syna k pastierovi oviec dávali v tej dobe ľuďom jasné porozumenie. V nasledujúcom texte sa budem snažiť objasniť pár skutočností zo života pastiera, ktoré vám pomôžu hlbšie porozumieť priloženým veršom.

Dôverný vzťah medzi ovcami a pastierom

Pastieri na východe nikdy svoje ovce nejakým spôsobom neprevážali ale vždy ich viedli. Ak bolo stádo príliš veľké, jeden pastier šiel pred ním a druhý za ním. V Izaiášovi nachádzame krásne prisľúbenie istoty. “Ale nevychádzajte náhlivo, neodchádzajte behom; lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.” (Izaiáš 52:12) 

Pastier neustále stráži svoje ovečky. Dáva pozor, aby žiadna ovca nevybočila zo stáda. Keď ovca stádo opustí, stáva sa úplne opustenou a stratenou. Ovca totiž nemá žiadnu priestorovú orientáciu.  “My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby Ho [Ježiša Krista] zasiahla neprávosť všetkých nás.” (Izaiáš. 53:6)

Pastieri zvykli každú svoju ovečku pomenovať podľa jej charakteristickej vlastnosti. “…On [Ježiš Kristus] volá po mene svoje ovce.” (Ján 10:3)

Pastier si váži každú jednu ovečku.

Pastieri sú zodpovední za každú jednu ovcu v ich stáde. Keď sa čo i len jedna ovca zo stáda stratí, pastier ju ide hľadať. Strávi hoci aj dlhé hodiny prečesávaním pustatiny. Ovečku zvykne nájsť vyčerpanú v nejakej priehlbine bez zdroja vody. Vezme si ju na plecia a nesie ju domov. Čo sa deje potom je najlepšie opísané v podobenstve. “Potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. “ (Lukáš 15:6)

Dobrý Pastier pozná svoje ovce

Dobrého pastiera zaujíma každá jeho ovečka. Je zvykom, že si pastier vo svojom stáde večer ovečky preratúva. Jeden Libanonský pastier povedal, že si svoje ovečky rátať nemusí, jednoducho cíti, ak mu nejaká v stáde chýba. Tvrdil, že svoje ovečky pozná tak dobre, že by ich tvár vedel rozoznať od cudzích oviec aj so šatkou na očiach.
Iný arabský pastier bol dokonca schopný krátko po zotmení rozoznať každú zo svojich päťdesiat jeden dospelých oviec a a ku každej z nich priradiť jej vlastné jahniatko. “Ja som dobrý pastier” hovorí Ježiš “poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce.” (Ján10:14-15 )

Oddanosť a láska pastiera k svojim ovečkám

Jeden pastier sa zvyčajne zvládne postarať o stádo pozostávajúce z päťdesiat až sto oviec. Pokiaľ je jeho stádo väčšie najme si „nádenníka“, ktorý mu pomáha postarať sa o stádo. Avšak záujem nádenníka postarať sa o ovečky nie je natoľko silný, ako záujem ich pastiera. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce.Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje” (Ján 10:12-14)

Oddanosť a láska pastiera sa ukáže hlavne v čase zraniteľnosti ovečiek. Keď pastier potrebuje previesť stádo cez rieku, predchádza pred ním a vstupuje do vody ako prvý. Ovečky, ktoré sú mu oddané, ho nebojácne nasledujú. Niektoré ovečky prekračujú rieku váhavejšie. Malé jahniatka majú z vody veľký strach, preto ich do nej musia popohnať psy. Napriek úzkostlivému bľakotu malých jahniat sa väčšine z nich podarí dostať na breh. Môže sa však stať, že nejaká z ovečiek nezvládne nával vody, stratí kontrolu a je zmietaná v jej prúde. V takej chvíli pastier pohotovo vstupuje do vody, aby malú ovečku zachránil. Vezme si ju na ruky a prechádza s ňou rieku až k brehu.Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.” (Izaiáš 43:2-3)

Dobrý pastier je pozorný

Dobrý pastier venuje zvýšenú pozornosť ovečkám, ktoré sú slabšie alebo zranené. Ovečka sa môže ľahko porezať o pichľavý krík či sa spáliť na slnku. Pastieri so sebou nosia olivový olej, ktorým zranenú ovečku pomažú, aby jej uľavili od bolesti a napomohli k jej skorému uzdraveniu. Možno myslel Dávid na podobnú skúsenosť, keď napísal: “Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.” (Žalmy 23:5)

V čase, keď ovečky privádzajú na svet svoje potomstvo, sa musí pastier intenzívnejšie starať o svoje stádo, vrátane malých jahniatok. Tento čas býva často komplikovaný nevyhnutným presunom na nové miesto pastvy. Pastier musí dohliadnuť na mladé jahniatka, ktoré v stáde zaostávajú. Pokiaľ jahniatko nevládze nasledovať zvyšok stáda, nesie ho na rukách, alebo dokonca na svojej hrudi pod oblečením. “Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.” (Izaiáš 40:11)

Pastieri prítomní pri narodení Ježiša Krista – náhoda?

Pri dobrom počasí nechali pastieri ovečky počas noci vonku pod hviezdami. Pastieri strážiaci ovečky sa striedali s pastiermi, ktorí spali. Obzvlášť v období bahnenia im boli pastieri aj počas noci nablízku a pomáhali im s pôrodmi. Bolo to tak aj v Betleheme počas noci, kedy sa narodil Spasiteľ. Anjeli prišli k pastierom, ktorí v Betleheme počas noci strážili stádo a oznámili im, že sa narodil Vykupiteľ sveta. (Lukáš 2:8-11)

Naše hriechy vďaka Kristovi môžu zbelieť ako vlna

Ovce boli v Palastíne vždy vysoko cenené kvôli produktom, ktoré dávajú. Išlo hlavne o vlnu, z ktorej sa v čase Izraelitov vyrábala väčšina oblečenia. Spodná bielizeň bola vyrábaná výlučne z vlny. Najcennejšia bola biela vlna. Proroci často prirovnávajú odpustenie hriechov k belosti vlny. “Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. “ (Izaiáš 1:18)

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)