Náš Duchovný Otec

Vedieť aký je Boh je cenná vec. Prečo? Pretože, keď poznávame Boha, zároveň sa učíme o nás samotných. On je otcom našich duchov a chce aby sme Ho vyhľadávali, poznali Ho a milovali Ho. Sme Jeho doslovnými duchovnými potomkami. Sme jeho milovanými deťmi.

Pozemský otec a Nebeský otec

Osobnosť nášho pozemského otca ovplyvňuje vnímanie nášho otca v nebi. Niektorí z nás sú požehnaní milujúcimi, obetavými otcami a iní skončia s pošramotenou predstavou pravého Boha lebo skúsenosť s ich pozemským otcom bola o dosť menej ako dokonalá. Iní sa môžu trápiť s predstavou, že Boh nás dokonale miluje a prijíma nás, pretože to nie je to, čo zažili s ich biologickým otcom. Alebo tento otec nebol nikdy súčasťou ich života, takže majú dokonca problém s prijatím existencie Boha, či potrebou mať Boha v ich živote. Nezáleží na akom stupni poznania Boha sa práve nachádzame, keď sa ale nájdeme pri premietaní o tom, aký je Boh, pamätajme, že On – narozdiel od pozemského Otca – je dokonalý, čo úplne mení situáciu.

Je veľa vecí o Nebeskom otcovi, ktorým ešte v tomto živote nerozumieme. Prorok Izaiáš, hovoriac ako Pán, povedal “moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty” vysvetloval ďalej “lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky” (Izaiáš 55:8,9). Zámerom týchto slov nie je to, aby sme sa cítili menejcenne. Je to jednoducho tak, že On ako náš nebeský rodič, Boh, vie viac ako my. Kto by nás lepšie viedol naprieč výzvam života? Tento verš nám pripomína, že Nebeský otec k nám cíti lásku, ktorá je čistejšia ako čokoľvek, čo sme v živote prežili, a nádhernou pravdou na tom je, že my sme príjemcami Jeho nevysvetliteľne lásky k nám.

Dokonalý rodič

Nebeského otca najlepšie opíšeme ako dokonalého rodiča. Dokonalý rodič hlboko miluje a preukazuje nesebeckú ochotu obetovať sa pre blaho svojich detí. Dokonalý rodič poskytuje dieťaťu čo možno najviac príležitostí k rastu pričom mu súčasne ponúka vedenie a priestor učiť sa samostatne, čo mu pomáha získať sebadôveru vo vlastné schopnosti. Dokonalý rodič takisto vhodne vytyčuje hranice pre každé štádium vývoja dieťaťa aby sa predišlo nebezpečiu. Nebeský otec konal tieto veci a dal nám dar v podobe svojho milovaného syna, Ježiša Krista. Náš otec v nebi robí pre nás všetky tieto veci aj naďalej.

Pri sledovaní tohto videa premýšlajte nad slovami tohto pozemského otca ako by bol Nebeským otcom hovoriacim o tebe. Sme naozaj deti nášho Nebeského otca. Naše skúsenosti s vlastnými deťmi sú veľmi podobné tým, ktoré zažíva Nebeský otec s nami ako nás sleduje rásť a učiť sa počas tohto smrteľného života. Základná vlastnosť Boha je to, že je milujúci a oddaný otec.

Nebeského otca môžeme opísať každým dobrým slovom, ktoré ľudstvo pozná: milujúci, láskavý, láskyplný, milosrdný, chápajúci, štedrý – a toto všetko je iba začiatok. On je dobrým otcom, milujúcim a nemenným. Toto je pravda, v ktorej nájdeme veľa útechy. Vo svete neustálych zmien je požehnaním mať Otca v nebi, ktorý je “rovnaký včera, dnes a naveky” a bude nám ďalej slúžiť ako naša duchovná Polárka.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.