Ste kresťania?

Áno, už samotný názov  „Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní” nasvedčuje tomu, že veríme v Krista, od ktorého je názov kresťan odvodený. Kresťan je človek, ktorý jednoducho verí v Krista ako Božieho Syna. V Cirkvi Ježiša Krista je Kristus stredobodom učenia a tiež každodenných životov jej členov.

Ale vy neveríte v toho istého Ježiša Krista, však?

Táto otázka ma naozaj zaskočila a prekvapilo ma ešte viac, že som ju dostala viackrát. Zatiaľ som počula len o jednom Ježišovi Kristovi. O tom, ktorý sa narodil v Betleheme  v jasliach. Povolal dvanásť apoštolov. Chodil, učil evanjelium, uzdravoval chorých a robil mnoho zázrakov. Jeho najvačším zázrakom však bolo to, že uzmieril hriechy všetkých nás, aby naplnil spravodlivý zákon, ktorému všetci podliehame. Dokonca za nás položil svoj vlastný život a o tri dni vstal zmŕtvych. Veríme, že stále žije. Ak veríte aj vy v tohto Krista, potom veríme v rovnakého Krista. 😉

Oslavujete Vianoce?

Áno. Ako zvyšok kresťanského sveta, aj my si každý rok pripomenieme narodenie Spasiteľa. Je to pre nás nadherný čas strávený s rodinou. Dokonca si dávame aj darčeky, čo je častá otázka, ktorú od svojich priateľov pravidelne dostávam. Napriek tomu, že sa snažíme nestaviať materialne veci na prvé miesto, obdarovať svojich najbližších pekným darčekom a hlavne svojim časom je predsa nádherný skutok!

V čom sa líši vaše náboženstvo od katolicizmu?

Je ťažké porovnávať dve rozličné cirkvi. Keďže Cirkev Ježiša Krista nie je reformovaná cirkev, ako protestanské cirkvi, nevychádza z katolicizmu a preto sa žiaľ nedá vymenovať niekoľko rozdielov.

Cirkev Ježiša Krista je znovuzriadená Cirkev, znamená to, že bola opäť zriadená prostredníctvom proroka povolaného Ježišom Kristom na Jeho učeniach. Ide o rovnakú organizáciu s rovnakým usporiadaním, aktivitami a učením o akej čítame v Novom Zákone v listoch apoštolov. Uznávame viacero písiem, ktoré považujeme za slovo Božie ako je Kniha Mormonova- Ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi, Náuky a zmluvy plné zjavení od Boha a tiež Drahocenná perla. Tieto učenia idú všetky ruka v ruke s učením v Biblii a nijakým spôsobom sa nevylučujú. Veď aj Biblia je predsa zbierkou viacerých inšpirovaných kníh.

Naproti tomu Katolická cirkev nevychádza len z učenia Ježiša Krista ale aj z tradície, ktorú predstavuje rímska kultúra a grécka filozofia, ktoré formovali vznik Katolíckej cirkvi a jej dogiem v r. 325 na prvom nicejskom koncile. Preto sa tieto cirkvi či už v učení alebo v uctievaní od seba odlišujú, aj keď viera v Ježiša Krista ich spája.

Prečo nepijete alkohol? A to ani vínko? Ani pivo? Ani prípitok? A ani trochu?

Súčasťou znovuzriadenia Cirkvi boli rôzne zjavenia a nabádania, ktoré dostával prorok Joseph Smith od Boha. V roku 1832, keď bola Cirkev znovuzriadená neboli známe účinky mnohých látok na  organizmus človeka. Napríklad žuvanie tabaku bolo považované za zdraviu prospešnú spločenskú aktivitu. Prorok Joseph Smith so svojimi priateľmi často žuvali tabak v dome a následne ho pľuli po podlahe. To sa pravdaže nepáčilo prorokovej manželke Emme a tak navrhla svojmu manželovi, aby sa pýtal Pána či je táto aktivita vhodná. Joseph Smith pri tejto príležitosti dostal tak povediac „ zdravotný kódex”. Zjavenie o potravinách, ktoré boli stvorené pre našu výživu a sú pre nás prospešné a o ďalších látkach, ktoré naopak nie sú určené na jedenie alebo pitie, ale majú iné využitie. Naše zdravie by práve naopak poškodzovali. Medzi tieto látky patrí aj alkohol a preto sa členovia Cirkvi riadia touto radou od Boha a alkoholickým nápojom sa vyhýbajú.

Viac o spomínanom slove múdrosti sa dočitate v článku Náš zdravý životný štýl- Slovo múdrosti.

Uznávate pápeža?

Cirkvi Ježiša Krista predsedá prorok, ktorým je práve Russell M. Nelson. Pápež František je hlavou Katolickej cirkvi. Predstavitelia Cirkvi Ježiša Krista a pápež František sa spolu viackrát stretli. Napríklad na Koncile o rodine alebo prednedávnom, konkrétne 9. marca 2019 v Ríme v pri príležitosti zasvätenia chrámu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cirkev Ježisa Krista s Katolickou cirkvou tak ako s mnohými ďalšími cirkvami a náboženskými organizáciami po celom svete udržiava prinajmenšom priateľské vzťahy. V duchu prikázania milovať svojho bližneho ako seba samého často ponúkame pomoc či už členom Katolickej cirkvi alebo rozličných iných náboženstiev v najrôznejších kritických situáciach, ktoré môžu ľudí postretnúť. Často sa tiež v pomoci druhým Cirkev Ježiša Krista spája s inými organizáciami, ktoré chcú tiež svojou pomocou prispieť či už pri prírodných katastrofách alebo globálnych problémoch.

Prorok Russell M. Nelson a pápež Fratišek

Viac si prečítate kliknitím na Prorok Russell M. Nelson vo Vatikáne, koncil o rodine.

 

Všetci nosíte menovky?

Ak ste v meste natrafili na mladých slušne vyzerajúcich mužov v oblekoch s menovkami, natrafili ste na misonárov našej Cirkvi. Ide o dobrovoľných misionárov, ktorí sa rozhodli dva roky slúžiť v krajine, do ktorej boli povolaní. Ich povolaním je priviesť ľudí bližšie ku Kristovi. To znamená, že svoj čas hlavne využívajú na učenie o Kristovi a najrôznejšiu pomoc ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a prajú si, aby im niekto pomohol.

Menovky, ktoré majú, slúžia na jednoduchú identifikáciu. Majú na nej napisané oslovenie „ starší”, čo znamená, že sú kňazi, ďalej svoje priezvisko napr. „Johnson” a podtým tučným písmom „Cirkev Ježiša Krista Svatých neskorších dní”, aby každý mohol vedieť z akej cirkvi misionári pochadzajú. Na misiu nie sú povolaní len muži ale aj ženy, ktoré majú namiesto oslovenia „starší” oslovenie „sestra”. Sestra je bežné oslovenie pre ženu v Cirkvi. Nejedná sa však o mníšku a zrejme všetky sestry sa po návrate domov z misie po nejakom čase vydajú a založia si rodinu tak isto ako aj starší. Misia je dobrovoľná a neplatená. Misionári obetujú dva roky svojho života nie preto, že by za to niečo dostali, ale preto, že sami vedia, aké je dôležité učenie o Ježišovi Kristovi v ich živote a chcú sa o to podeliť aj s druhými.

Bežní členovia Cirkvi, ktori práve neslúžia na misii menovky nenosia. Radi sa však predstavíme a s kýmkoľvek sa o evanjeliu porozprávame.

” Ak nie ste misionári na plný uväzok s misionárskou menovkou pripnutou na vašom kabáte, teraz je čas namaľovať si menovku na vaše srdce, ako povedal Pavol, ´nie atramentom, ale Duchom živého Boha.´” Starší Neil L. Andersen

Prečo trávite pomaly celú nedeľu v Cirkvi?

Nedeľné bohoslužby majú dve časti. Prvú hodinu prebieha hlavné zhromaždenie, ktoré nazývame aj „Zhromaždenie večere Pána”, keďže večera Pána, čo je požehnanie a prijimanie sviatosti, je jeho najdôležitejším bodom. Po večeri Pána nasledujú dva príhovory pripravené dvoma členmi kongregácie, medzi ktorými je zvyčajne oddychová pieseň. Začiatok a koniec hlavného zhromaždenia sú časom pre modlitbu vedenú povolanými členmi kongregácie.

Druhú časť bohoslužby tvorí buď nedeľná škola, ktorá može byť rozdelená do viacerých tried podľa veku alebo Kňazstvo a Združenie pomoci (najvačšia ženská organizácia na svete). Nedeľná škola a Kňazstvo+ Združenie pomoci sa striedajú každú druhú nedeľu. Na nedelnej škole spolu momentálne rozoberáme Nový zákon a na Kňazstve a Združení pomoci čítame a diskutujeme o inšpirujúcich príhovoroch z generálnych konferencii.

To ste vy, čo máte viac žien, však?

Prehlásenie svetu o rodine z roku 1995 hovori: ” …Rodina je ustanovená Bohom. Manželstvo medzi mužom a ženou je základom Jeho večného plánu.” Manželstvo v cirkvi je možné len medzi jedným mužom a jednou ženou. V cirkvi bolo približne 50 rokov, kedy počet žien veľmi prevažoval počet mužov, dovolené mnohoženstvo. Bolo dobrovoľné zo strany ako mužov tak aj žien a muselo byť schválené vedúcimi Cirkvi. Takisto v Starom Zákone zisťujeme, že Boh niekedy, ak je to potrebné,mnohoženstvo povoľuje. Našej doby sa to ale netýka.

Vy ste americká cirkev, však?

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je celosvetová cirkev s vyše 17 miliónmi členov. Z toho v Severnej Amerike žije cca 9,3 milióna členov, konkretne v USA 6,6 milióna. V Južnej Amerike žijú 4 milióny členov. V Európe sa hlási ku členstvu k Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dni  približne pól milióna ľudí, v Ázii 1,2 milióna ľudi. V Afrike aj v Oceánii je to niečo vyše 600 tisíc členov.

Ak máte otázky aj vy, dajte ich do komentáru a my vám radi odpovieme.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)