Sme správcovia zeme. Každý jeden z nás. Mali by sme s vďakou používať to, čo nám Boh dal, vyhýbať sa plytvaniu prírodných zdrojov a rozumne užívať štedrosť našej zeme k starostlivosti o naše rodiny a svojich blížnych.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí, že Boh stvoril zem, aby ľudskej rodine poskytol miesto na učenie sa, rozvoj a zlepšovanie sa. V chráme sme učení o Božskej milosrdnej starostlivosti pri stvorení zeme pre nás, ľudí. Boh stvoril zem a všetko živé na nej najprv duchovne. Všetky živé bytosti majú veľkú cenu v očiach Božích.

Líška

Zodpovednosť pred Bohom

Zem a všetko jej bohatstvo je treba užívať zodpovedne, aby sme zachovali budúcnosť nasledujúcim generáciám. Túto zem nevlastníme my, jej obyvatelia. Zem patrí Bohu, Stvoriteľovi. My sme iba správcovia tohto pokladu na zemi a sme zodpovední pred Bohom, ako narábame so všetkým, čo Boh vo svojej dokonalosti stvoril. K životnému prostrediu musíme pristupovať obozretne, realisticky a dôsledne, čo sa týka súčasných a aj budúcich potrieb zeme.

Lebo je žiaduce, aby som ja, Pán, učinil každého človeka zodpovedného, ako správcu pozemských požehnaní, ktoré som učinil a pripravil pre stvorenia svoje. Ja, Pán, som roztiahol nebesia a vybudoval zem, samotné dielo rúk svojich; a všetky veci na nich sú moje. A zámerom mojím je postarať sa o svätých mojich, lebo všetky veci sú moje.   NaZ 104:13-15

Neospravedlňujme si zásahy do prírody motivované osobným pôžitkom, či tým, čo nám ešte zákony umožnia. Život na zemi je viac než súhrn veci určených pre jedlo, či uschovanie na neskôr. Boh zamýšľa, aby nás všetky jeho stvorenia tešili nielen z estetického uhla pohľadu ale, aby nám oživovali myseľ a ducha. Špiniť zem, či akokoľvek ju znevažovať Boha zarmucuje.

 A nakoľko tieto veci činíte s vďakyvzdaním, s veselým srdcom a tvárou, nie s mnohým smiechom, lebo toto je hriech, ale s radostným srdcom a veselou tvárou –  Veru hovorím, že nakoľko tak činíte, plnosť zeme je vaša, zver poľná a vtáctvo vo vzduchu, a to, čo šplhá po stromoch a chodí po zemi; Áno, a byliny a dobré veci, ktoré pochádzajú zo zeme, či na jedlo alebo pre odev, alebo pre domy, alebo pre stodoly, alebo pre sady, alebo pre záhrady, alebo pre vinice; Áno, všetky veci, ktoré pochádzajú zo zeme v období svojom, sú učinené pre osoh a úžitok človeka, aby potešili oko a rozveselili srdce;   NaZ 59:15-19

Správcovstvo a úctivosť

Svätí neskorších dní po celom svete žijú v rozličných environmentálnych a ekonomických podmienkach. Majú rôzne potreby a schopnosti, čo sa týka správcovstva zeme. Cirkev aj preto obyčajne nereaguje na vládne zákony a nariadenia, či návrhy zákonov súvisiace s environmentálnymi výzvami, ale učí tieto dôležité zásady správcovstva a úctivosti, dúfajúc, že každý na nich pamätá a drží sa ich. Veď predsa Zem máme iba jednu!

slovenská príroda

Prostredie, v ktorom žijeme, je prepojené s ľudskou dušou. Navzájom na seba vplývajú a ovplyvňujú sa. Len si spomeňme, keď sme naposledy zazreli skládku v lesíku za domom. Ako sme sa cítili? Naopak, akú radosť sme cítili pri pohľade na majestátne lesy, či farebné polia z neďalekej rozhľadne? Tá krása z práce Stvoriteľa vás pozdvihne a celkom iste pridá úsmev na vašu tvár. Zem, vesmír a všetko živé majestátne svedčí o existencii Boha.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.