V nedeľu sa členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní stretávajú v cirkevnej budove, kde prebieha bohoslužba. Túto budovu môžeme prirovnať ku kostolom rôznych ďalších kresťanských cirkví. Hlavným bodom bohoslužby je večera Pána, ktorou si pripomíname obeť nášho Spasiteľa. Zvyšok tvoria príhovory členov kongregácie a nedeľná škola.

Avšak existujú ďalšie budovy uctievania, ktorými sú chrámy. Pán prikázal  postaviť chrám, keď povedal: „ Zriaďte dom,  a to dom modlitby, dom pôstu, dom viery, dom učenia, dom slávy, dom poriadku, dom Boží.“ (NaZ 109:3) Prvým chrámom Cirkvi bol chrám v Kirtlande (1836).To však nebol prvý chrám, ktorý Boh prikázal postaviť. Už Mojžiš a Izraeliti postavili stánok, ktorý bol „ prenosným chrámom“ počas ich putovania do zasľúbenej zeme. Pán prikázal postaviť viaceré chrámy, snáď najznámejší je chrám v Starom zákone postavený Šalamúnom.

Chrám v Colorade, USA

Šalamúnov chrám

Pri stavbe chrámu boli používané hotové kamene z lomu, aby pri stavbe nebol hluk kladiva, sekery a ďalších kovových nástrojov. Chrám bol pokrytý cédrovým drevom s rezbami ornamentov a kvetinových ozdôb. Podlahu tvorili cyprusové dosky. Zadná sieň, kde bola uložená truhla zmluvy, bola obložená tepaným zlatom. Dokonca celý dom zvnútra bol obložený zlatom.  Dvere do chrámu boli vyrobené z olivového dreva ozdobené vyrezávanými cherubmi,  palmovými ornamentmi, kvetinovými ozdobami a zlatom. Jednoducho celý chrám bol postavený z najlepších materiálov a ozdobený najkrajším možným spôsobom, aby odrážal slávu Boha. Chrám pozostával z niekoľkých miestností. Nachádzalo sa v ňom aj „ bronzové more“, teda bronzová nádrž s vodou postavená na 12 býkoch. Traja boli obrátený na sever, traja na juh, traja na západ a poslední traja na východ. Predstavovali 12 kmeňov Izraela.

Chrámy v dnešnej dobe

V dnešnej dobe Boh stále prikazuje svojmu ľudu budovať chrámy. Podobne ako v dávnej dobe sú aj dnešné chrámy stavané z najlepších možných materiálov. Sú postavené tak, aby prekonali zemetrasenia a iné prírodné katastrofy, aby obstáli druhý príchod Ježiša Krista. Pri stavbe sa dokonca kladie silný dôraz na morálku všetkých pracujúcich na výstavbe chrámov. V interiéri chrámov sa nachádzajú obrazy a symboly upriamujúce pozornosť na plán Nebeského Otca a Jeho lásku pre nás. Na vrchu takmer všetkých chrámov sa vyskytuje Moroni- anjel s trúbou, ktorý zvoláva všetky národy do domu Pána. V súčasnosti sa po celom svete nachádza 201 chrámov, vrátane chrámov vo výstavbe. Najbližší je chrám vo Freibergu (východné Nemecko). V Európe nájdete chrám tiež v Paríži, vo Frankfurte, v Londýne, Madride, Lisabone, Ríme, Kyjeve, a ďalších európskych mestách.

Chrám v Berne vo Švajčiarsku

Význam chrámov

Chrámy sú považované za posvätné miesta, pretože sú doslovnými domami Pána. V chráme môžeme cítiť prítomnosť Svätého Ducha veľmi silným spôsobom.  Členovia Cirkvi často pri návšteve chrámu hľadajú inšpiráciu či osobné zjavenie pre svoj život.  Hľadajú pokoj, premýšľajú o pláne Nebeského Otca, učia sa a jednoducho cítia Jeho lásku. V chráme sa tiež vykonávajú posvätné obrady, medzi ktoré patrí sobáš na večnosť alebo spojenie so svojimi rodinami na večnosť, čo nazývame pečatenie. V chráme sa takisto vykonáva práca pre našich predkov.

Prečo  Cirkev používa peniaze na výstavbu chrámov, keď môže nasýtiť množstvo hladujúcich?

Niekto si môže položiť otázku, prečo  Cirkev  používa peniaze na výstavbu chrámov, keď môže nasýtiť množstvo hladujúcich. To je dobrá otázka.

Cirkev sa venuje službe núdznym v obrovskej miere. Dobrovoľníci Cirkvi sú zvyčajne vo veľkom počte ako prví na miestach prírodných katastrof ochotní pomáhať. Pre tieto  situácie sú neustále pripravené balíčky s jedlom, pitím, základnými zdravotníckymi pomôckami a ďalšími vecami nevyhnutnými na prežitie, ktoré sú rozdávané ľuďom s odstupom zvyčajne len pár hodín po katastrofách. Ďalšou zaujímavosťou  sú zásobárne jedla, kde si môžu ľudia v núdzi „ nakúpiť zadarmo“.

Budovaním chrámov sa ľudia nenajedia,  ale občerstvia duchovne. Navyše požehnania chrámu žehnajú členom Cirkvi dlhodobo až na večnosť. Žehnajú  nie len jednotlivcom, ale celým rodinám. Často žehnajú aj ľuďom bývajúcim v okolí chrámu, ktorí neraz tvrdia, že z chrámu pociťujú pokoj a radi sa zvyknú pri ňom prechádzať.

Chrám vo Freibergu v Nemecku

Moja prvá skúsenosť v chráme

Ako mladá členka Cirkvi som významu chrámu ani trochu nechápala. V mojich očiach šlo len  o pekné budovy. To sa zmenilo po mojej prvej návšteve. Po vstupe do chrámu som zakrátko pochopila, čo druhí nazývali vplyvom Ducha. Mala som pocit, že sa nachádzam niekde „ inde“ . Nie v tom „normálnom“ svete obklopená starosťami a problémami. Tie sa mi zdali v chráme nepodstatné, pretože som sa dokázala dívať na svoj život s väčším nadhľadom. Dokázala som vidieť to, čo je skutočne podstatné. Svoje požehnania, svoju rodinu, svoj potenciál dcéry Nebeského  Otca. Cítila som Jeho lásku, čo je najdôležitejším dôvodom, prečo sa do chrámu vraciam. A povedala som si, že ak je nebo ako tento chrám, bude tam úžasne.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)