Ako 19-ročná som konvertovala z jednej kresťanskej cirkvi do druhej. Vstúpila som do Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Neľutujem to, práve naopak ďakujem Bohu každý jeden deň, že ma k Cirkvi priviedol, pomohol mi ju rozpoznať a prekonať ťažkosti, ktoré som zo začiatku pociťovala kvôli nepochopeniu blízkymi. Všetky tie veľké požehnania, ktoré robia môj život krásnym pramenia práve z toho jedného rozhodnutia. Môj úžasný manžel, dobré vzťahy v rodine, zvládnutie náročného štúdia, verní priatelia, pokoj v srdci, akási životná múdrosť, ktorú som zatiaľ stihla nadobudnúť, nádej v budúcnosť a veľa iných.

Keď som však vstúpila do Cirkvi nemala som ani tušenia, čo ma čaká. Ani vo sne by mi nenapadlo, ako sa môže môj život zmeniť a ako ho raz budem milovať. Jediné, čo som vtedy vedela bolo to, že Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je tá správna Cirkev a Nebeský Otec chce, aby som do nej patrila. Toto poznanie som ale naberala dlhú dobu.

Niekedy je jednoduchšie cítiť, čo je nesprávne

Ako 18-ročnému dievčaťu mi bolo nad slnko jasné, že sa v pravej cirkvi nenachádzam, dokonca ani nie v dobrej cirkvi. Najskôr som nepociťovala túžbu hľadať pravú Cirkev, skôr ma trápilo, že patrím do cirkvi, v ktorej vidím podstatne viac zla ako toho dobrého. Trápilo ma, že ľudí okolo mňa to vôbec netrápi. Ani zďaleka som sa nepovažovala za dokonalého človeka, ale mala som snahu. Mala som snahu robiť veci lepšie než včera, snahu byť čestná, snahu nebyť ignorantka voči druhým, ale pomáhať, pokiaľ je to v mojej moci. Tak som bola aj vychovaná. Nemohla som teda zniesť byť súčasťou cirkvi, ktorá sa znova a znova bila s jadrom mojej povahy a nútila ma zmeniť ho.

Niekedy je človeku jasné, že je niečo nesprávne, zlé. Cíti to, vidí to, jednoducho to vie. Čo je správne je tá ťažšia otázka. Ako som teda prišla k presvedčeniu o pravdivosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní? Ak by som sa usilovala písať celý svoj príbeh, zapísala by som niekoľko desiatok strán. Moje myslenie formovali množstvá rozhovorov s najrôznejšími ľuďmi. Niektoré boli pozitívne až povznášajúce a starostlivo si ich  opatrujem vo svojej pamäti. Iné boli negatívne, avšak boli pre mňa rovnako potrebné. Ďalej ide o množstvo rozhovorov s Bohom, kedy som najskôr začala spoznávať seba, svoje obavy a túžby a neskôr aj vôľu Nebeského Otca. Nesmiem zabudnúť na písma. Našla som v nich naozaj skrytý poklad, zdroj k poznaniu a pravde. Ak aj vy hľadáte alebo máte pocit, že by ste mali, skúste sa inšpirovať týmito štyrmi úsekmi z písiem, ktoré pomohli mne.

1. Každý dobrý strom rodí dobré ovocie

Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. ” (Matúš 7:15-20)

Podľa tejto jednoduchej zásady môžeme spoznávať srdcia ľudí. V spojitosti s cirkvami by sme mohli konštatovať, že nejde o krásne vyzdobený kostol, perfektne organizovanú bohoslužbu, ani anjelský spev zboru. Ide naozaj o ovocie, respektíve skutky, ktoré za sebou zanecháva daná cirkev – jej členovia. Jedna vec je pozrieť sa do histórie, kde uvidíme následky rozhodnutí predstaviteľov cirkví, či boli dobré a viedli k pomoci druhým a k pozitívnej zmene vo svete alebo naopak mohli viesť k vojnám, nevzdelanosti, zneužívaniu, bohatstvu a tak ďalej, veď to poznáte. Druhou vecou sú osobné rozhodnutia verných členov cirkvi, tých čo navštevujú bohoslužby pravidelne. Vedú taký život, aký by ste chceli viesť aj vy? Sú šťastní? Nasledujú božie prikázania aj v iné dni okrem nedele? Ako sa starajú o svoju rodinu? Sú čestní vo svojej práci? To všetko je ovocie.

 

2. Prikázanie lásky nasledujú praví učeníci

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.” (Ján 13: 34-35) 

Tieto dva verše sú tak jednoduché a zároveň tak výstižné. Láska je tou zásadou, okolo ktorej sa točia všetky náuky a prikázania, ktoré učil samotný Kristus. Kto nemiluje, ba dokonca podniecuje k intolerancii či nenávisti voči akejkoľvek skupine ľudí či jedinému človeku už nie je učeníkom.

3. Pýtajte sa Boha, odpovedá

„Hľa, chcel by som vás nabádať, aby ste, keď budete čítať veci tieto, ak to bude múdrosť v Bohu, že ich budete čítať, pamätali, aký milosrdný bol Pán k deťom ľudským od stvorenia Adama až do doby, kedy veci tieto obdržíte, a aby ste o tom premýšľali v srdci svojom.

A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého.” (Moroni 10: 3-4)

Úžasný prísľub v Knihe Mormonovej hovorí o tom, že ak sa budeme pýtať Boha, On nám jednoducho odpovie. Môže nám odpovedať ohľadom pravdivosti písiem, ale aj ohľadom pravdivosti cirkví či na akúkoľvek otázku, ktorú máme v srdci.

Tento prísľub som nasledovala a bol základom pre moje rozhodnutie.

čítanie písiem

4. Cítite niečo neobvyklé a príjemné? To je Duch Svätý

„A mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. ” (Moroni 10:5)

O Duchu Svätom som síce veľa počúvala už od detstva, ale cítila som ho až v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Musím sa priznať, že som dlhú dobu nevedela, čo za zvláštna moc sa tam počas bohoslužieb či pri učeniach vyskytuje. Po prvej bohoslužbe som dokonca utiekla. Bolo to niečo zvláštne, čo som nikdy pred  tým necítila. Cítila som sa neobyčajne dobre, pokojne, otvorene a jednoducho som sa musela vrátiť späť. Jednou z úloh Ducha Svätého je svedčiť o pravde. Veľakrát zabúdame, čo sme videli alebo počuli, avšak keď niečo silné cítime, nezabudneme to tak rýchlo a ani to nedokážeme poprieť.

Prečo je dôležité vybrať si, keď môžeme sa dozviete v tomto článku: Rozhodnutie pre náboženstvo- môžeme si vybrať 

 

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)