Každé z nás v tomto smrteľnom svete, Spasiteľ povedal: „Na svete máte súženie.“ (Ján 16:33) Avšak prisľúbil nám, ako jeho učeníkom počas svojej služby: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja ho vám dávam, nie ako svet dáva“(Ján 14:27) Je ukľudňujúce vedieť, že tento sľub osobného pokoja je stále v platnosti aj dnes.

Niektorí žijeme v peknom a pokojnom prostredí, a predsa pociťujeme vnútorný nepokoj. Iní pociťujú pokoj a dokonalý súlad počas veľkej osobnej straty, tragédie, či pokračujúcich životných skúškach. Možno ste videli pokoj, ten zázrak pokoja na tvári učeníka Ježiša Krista alebo ste to počuli z jeho, či jej slov. Ja som to videl už mnoho krát. Niekedy v nemocnici, kde sa rodina zhromaždila okolo takéhoto služobníka Pána, na pokraji života a smrti.

Príklad vernej ženy

Spomínam si na návštevu jednej ženy v nemocnici iba niekoľko dní predtým ako zomrela na rakovinu. Vzal som so sebou dve mladšie dcéry, pretože táto úžasná pani bola ich učiteľkou v primárkach. Členovia rodiny boli pri jej posteli, tak ako si vždy priali, byť s ňou počas posledných momentov života. Prekvapilo ma, keď táto pani povstala a sadla si na posteľ. Natiahla sa  k mojej dcére, predstavila ich všetkým členom svojej rodiny. Predstavila ich a hovorila o nich tak, ako keby boli moje dcéry princezné. Našla spôsob ako povedať niečo o každom, čo jej pripomínala Spasiteľa. Stále si pamätám na silu,  nežnosť a lásku v jej hlase. Tiež si pamätám ako som bol prekvapený vzhliadnuť jej veľký úsmev dokonca vtedy keď vedela, že veľa dní  na zemi jej už nezostáva. Získala kňazské požehnanie útechy, a predsa nám vydala živé svedectvo, že Pánov prísľub pokoja je pravdivý: „Toto som vám  povedal, aby ste vo mne našli pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Ján 16:33)  Táto pani prijala Pánovu výzvu a my môžeme urobiť to isté nezáležiac na našich skúškach a potiažach.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažený, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba svoje jarmo a učte sa odo mňa,  lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“ Iba skrze nasledovanie Spasiteľa nájdeme pokoj v skúškach, ktoré prídu na každého z nás.

Sviatosť

Modlitby sviatosti nám ukazujú ako nájsť pokoj počas životných búrok. Keď sa zúčastníme sviatosti, rozhodujeme sa byť vernými našim zmluvám s Ním. Každý z nás sľubuje, že bude pamätať na Spasiteľa. Pamätajme na Neho tak, že mu darujeme svoje srdce.

Robím to tak, že si ho predstavujem kľačiac v záhrade Getsemany alebo ako volá na Lazara. Tak cítim blízkosť k Nemu a vďačnosť, ktorá prináša pokoj do môjho srdca.

Taktiež sľubujeme, že budeme dodržiavať jeho prikázania, že vezmeme na seba meno Ježiša Krista a budeme o ňom svedčiť. On nám sľubuje, že keď tak budeme činiť,  Duch Svätý bude s nami. (NaS 20:77, 79) Takto získavame pokoj hneď dvoma spôsobmi. Duch Svätý nás očisťuje od hriechu skrze uzmierenie Ježiša Krista. A samozrejme, že Duch svätý nám vnesie pokoj do života a nádej na večný život.

Apoštol Pavol učil: “ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.” (Galaťanom 5:22)

Keď nebeskí poslovia ospevovali narodenie Spasiteľa, prehlásili: “Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom, ktorých on miluje.” (Lukáš 2:14). Svedčím o tom, že Otec a jeho milovaný Syn nám pošlú Ducha, aby sme našli pokoj v živote, nehľadiac na naše životné skúšky a skúšky našich srdcu-najbližších.

Tento článok bol prevzatý z oficiálnej stránky Cirkvi Ježiša Krista ako posolsto Prvého predsedníctva pre mesiac december, a možno ho nájsť na: https://www.lds.org/liahona/2016/12/peace-in-this-life?lang=eng&_r=1&cid=HP_TH_1-12-2016_dPFD_fENSN_xLIDyL2-1_ 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.