Keď počas Vianoc slávime narodenie Ježiša Krista, myslíme na posvätný čas kedy Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja prišiel ako novorodenec na svet. Presne tak ako mudrci vyhľadávali Ježiška a priniesli mu dary, tak aj my by sme Ho mali hľadať a priniesť mu vzácne dary – srdce zlomené a ducha skrúšeného, našu lásku a ochotu vziať na seba Jeho meno a kráčať cestičkou učedníctva.

„Ja som svetlo sveta“ prehlásil Spasiteľ počas jeho služby a „kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12). Nasledujeme Ho vtedy, keď na Neho vždy pamätáme, nasledujeme Jeho príklad a činíme dobré skutky.

Kiež je počas tohto vianočného času naša viera a odhodlanie nasledovať Ježiša Krista posilnená. On je skutočne naším Spasiteľom a Vykupiteľom. „On bol prebodnutý za naše hriechy … a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ (Izaiáš 53:5). Slávnostne svedčíme, že On žije a kvôli Jeho láske a zmiernej obeti ponúka dar spasenia pre všetky Božie deti.

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Vianočné posolstvo bolo pôvodne publikované na: https://www.lds.org/church/news/first-presidency-sends-2016-christmas-message?lang=eng.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.