V podvečer 14. februára sme boli poctení návštevou Jean B. Bingham, prezidentky Združenia Pomoci, jednej z celosvetovo najväčších ženských organizácií. Spolu so svojím manželom a v sprievode manželského páru De Feo z Talianska navštívili kôl Praha a poskytli nám školenie.

Sestra Bingham hovorila primárne k vedúcim a učiteľom organizácií primárok, mladých žien a Združenia Pomoci prítomných jednak v pražskej cirkevnej budove, tak aj členom v celom kôle Praha prostredníctvom webcastu­. Tu je niekoľko myšlienok, svedectiev a postrehov, ktorá sestra Bingham s nami zanechala.

Jean B. Bingham

Svedectvo ako dentálna hygiena

Pri výuke evanjelia je potrebné, aby sme ako učitelia a vedúci mali silné osobné svedectvo. Osobné svedectvo o Kristovi a jeho znovozriadenej Cirkvi v týchto dňoch závisí na našej snahe získať ho. Použila príklad s každodenným čistením zubov. Aby sme si udržali zdravý chrup, 20-minútové čistenie si zubov v nedeľu dopoludnia nám ho nezaručí. Naopak každodenné poctivé čistenie si chrupu ho udrží zdravým. Naša konzistencia v osobnej modlitbe, štúdiu písiem a svätení dňa Sabatu nám zaručí pevné osobné svedectvo.

Sestre Bingham nadviazala na potrebu týchto každodenných „pilierov“ osobného svedectva a sestrám dosvedčila, že tak sú duchovne pripravené získať osobné zjavenie, ako aj zjavenie pre to ako žehnať ľudom, ktorým sme povolaní slúžiť.

Potrebujeme počuť váš hlas, sestry!

K správnej funkcii cirkevného zboru, či pobočky je potrebná aktívna účasť všetkých členov Rady zboru. Rovnako dôležité je radenie sa v predsedníctvach primárok (triedy detí vo veku 2-12 rokov), mladých žien (dievčatá vo veku 13-17) a Združenia pomoci.

Na názornom príklade vysvetlila úloha spoločnej rady a zdôraznila, že rozhodnutia nie sú činené na základe kompromisov, či konsenzu. Hlas sestier je dôležitý! Spomenula ako na stretnutiach s apoštolmi, či na pravidelných radách je často vyzvaná k tomu, aby sa podelila o svoj náhľad na veci. Radiť sa podľa spôsobu Pána vyžaduje duchovné potvrdenie a uistenie od Pána skrze Ducha svätého.

Učiť ako Spasiteľ

V našej snahe pozdvihnúť a povzbudiť nás samotných počas tried pomocných organizácií je umenie viesť diskusiu kľúčové. Dať priestor členom triedy podeliť sa o svoje zážitky, vypočuť si ich a ich svedectvo posilní jednak učiteľa, tak všetkých prítomných.

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“.

Sestra Bingham poradila, že pri príprave „lekcie“ je dôležité zamerať sa na tie aktivity, ktoré najviac prehĺbia naše svedectvo. Aktivity v Cirkvi nás majú pripraviť k uzavretiu, či oddanému dodržiavaniu zmlúv ako sú krst a prijatie Ducha Svätého, chrámové obdarovanie a pečatenie na večnosť.

Vyzvala nás k jednote, aby sme boli Svätými, ktorí sa nedelia na skupinky. Pripomenula nám verše z Knihy Mormonovej, kedy sa po príchode Krista, Nefiti a Lamaniti obracajú k Nemu a nebolo šťastnejšieho ľudu jako ich.

„Boli jedno, deti Kristove a dedičia kráľovstva Božieho.“

Budovanie rodín

Sedemdesiatnik Massimo de Feo, rodák z Tarenta v Taliansku vyjadril vďaku svojim učiteľkám v primárkach a sestrám, ktoré mu pomáhali na ceste životom evanjelia. Ako 10-ročný chlapec bol spolu so svojím bratom pokrstený. Presvedčene hovoril o tom, ako všetky naše snahy majú viesť k budovaniu silných rodín a tak budovať Božie kráľovstvo na zemi. „Všetko je o rodinách, o základnej jednotke spoločnosti a Cirkvi“.

Starší de Feo nás na záver uistil, že naše obete času nie sú márne a Pán nám požehná. Toto stretnutie počas valentínskeho večera bolo skutočnou duchovnou hostinou, pre každú sestru, či brata, ktorí prišli duchovne naladení, aby získali potrebné vedenie do svojich cirkevných povolaní a životov. Aspoň touto zosumarizovanou formou sa vám snažíme priblížiť toto stretnutie s nádejou, že okrsok na Slovensku takisto čoskoro privíta návštevu cirkevnej autority.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.