Boh vedie svoju Cirkev skrze zjavenie a žijúcich prorokov rovnako dnes ako v biblických časoch. Dáva nám vedenie do osobného života počas toho, ako čelíme svojim špecifickým výzvam.

Božské vedenie pokračuje

Krátko pred Jeho smrťou, Kristus učil: „Na tej skale postavím svoju Cirkev“ (Matúš 16:18) –  značiac, že po Spasiteľovej smrti, vzkriesení a nanebovstúpení, bude Peter viesť Pánovu Cirkev. Dnes drží prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní všetky kľúče kňazstva a s modlitbou rozpoznáva a zjavuje božie slová. Takto Boh vedie a usmerňuje jeho deti – skrze božské vedenie. Mnoho duchovných darov je samozrejme daných tiež ostatným členom Pánovej Cirkvi – od jednotlivcov vo svojich rodinách až po vedúcich v Cirkvi.

Členovia Prvého predsedníctva, Kvóra dvanástich apoštolov, sedemdesiatnici, prezidenti kôlov či biskupi získavajú inšpirované vedenie pre to ako najlepšie pomôcť ľuďom, ktorým slúžia. Porozumenie súčasných problémov členov Cirkvi je neustálym procesom. Generálne konferencie, stretávanie sa miestnych pobočiek členov Cirkvi. Neustále usilujú o božské zjavenia, ktoré sú k nájdeniu božích písmach, na cirkevných radách diskutujú o dôležitých veciach a s modlitbou sa usilujú o potvrdenie od Boha skrze Ducha Svätého, tak ako sú riadení a vedení.

Tichý a jemný hlas vedie k vedeniu

Skrze rovnakú moc – moc Ducha svätého – každý z nás má prístup k vlastnému osobnému zjaveniu, ku zjaveniu v našich rodinách. Apoštol Boyd K. Packer povedal: „Duch svätý komunikuje s našimi duchmi skrze myseľ oveľa viac ako skrze fyzické vnemy. Toto vedenie prichádza ako myšlienka, pocit, dojem, nabádanie. Je to … tichý a jemný hlas“. Tento tichý dialóg s Bohom začína v našom úsilí o rozhovor s ním v modlitbe. Povieme mu o svojich obavách, o tom, čo nás ťaží. Po ich dôslednom preštudovaní v našich mysliach sa ho spýtame, čo by od nás chcel, aby sme spravili. On nás pozná osobne, miluje nás, vedie nás k odpovediam na modlitby skrze duchovný náhľad ušitý presne na náš život.

Takto podobná bola modlitba, ktorá viedla ku znovuzriadeniu Kristovej cirkvi na zem, po tom ako mladý Joseph Smith čítal v Novom zákone, v knihe Jakuba 1:5. Tento verš ho inšpiroval k tomu, aby požiadal o vedenie od Boha. Verný 14-ročný chlapec tak urobil, kľačiac v lesíku, kde sa Boha spýtal, ktoré zo všetkých cirkví sú pravdivé. Joseph získal okamžite odpoveď priamo od Boha, Otca a Ježiša Krista a tak bol nimi poverený aby pokračoval pri znovuzriadení Kristovej pôvodnej cirkvi. Bolo to skrze božské vedenie, že Joseph Smith preložil dávnu knihu písma, známu ako Kniha Mormonova – ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Joseph Smith, v tom čase nevzdelaný farmársky chlapec, by sám nebol schopný niečoho tak zázračného … Skutočná viera a odhodlanie zistiť, do ktorej zo všetkých cirkví vstúpiť vniesla do sveta zázrak znovuzriadenia.

On je a ďalej hovorí

Dnes, tak ako za stara, nasledujeme žijúceho proroka, ktorý bol vysvätený, aby nás viedol tu na zemi. Ako zjavovateľ a vidúci, on vníma a učí Božie večné pravdy. Dnešný boží prorok vedie Kristovu Cirkev – Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. „Boh je, a nie bol, On hovorí, a nie hovoril …“  Deviaty článok viery hovorí jasne: „Veríme všetkému, čo Boh zjavil, všetkému, čo teraz zjavuje a veríme, že zjaví ešte mnoho pozoruhodných a dôležitých vecí, týkajúcich sa Kráľovstva Božieho.“ Božie zjavenia, minulé a tie dnešné sú pre naše dobro. Keďže sme deti milujúceho Boha, ktorý nás chce viesť späť k sebe, do nebeského domova – nie je našou povinnosťou ísť túto cestu samotársky. Máme slová prorokov ako aj naše osobné zjavenie ako vedenie.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.