Ježiš Kristus nás duchovne zachránil tým, že nám poskytol možnosť pokánia a odpustenia hriechov. Od fyzickej smrti nás zachránil tým, že nám umožnil vzkriesenie. Preto ho nazývame Pán a Spasiteľ. Kristove vykupiteľské uzmierenie hriechov je najdôležitejší skutok, ktorý sa kedy stal a je základom evanjelia Ježiša Krista.

Verše v Matúšovom evanjeliu (Mat. 25:31–34) nám pomáhajú porozumieť Kristovej úlohe ako nášho Pána a Spasiteľa:

„Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.“

„Vtedy sa pred Ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.“

„Ovce si postaví napravo a capov naľavo.“

„Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.“

Stvoriteľ všetkých vecí od počiatku

Ježiš je náš sudca a je hlavou Cirkvi. Pracujúc pod vedením Boha Otca, stvoril vesmír a stal sa Otcom neba a zeme a „Stvoriteľom všetkých vecí od počiatku.“ (Helaman 14:12) On má právomoc od Boha Otca jednať ako náš prostredník. Vďaka Nemu, sa môžeme znova narodiť. (Ján 3:3) Kristus pracuje v záujme nášho Nebeského Otca. Spolu sú „jedno“ v zámere, svedectve, sláve a moci. (Ján 17:11, 21).Spasiteľ

Ježiš zdedil nesmrteľnosť od Boha Otca. „Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe.“ (Ján 5:26) Vďaka Kristovi môžeme zdediť všetko, čo má Otec. Je to taký malý zázrak, že písma sa tak často vzťahujú na Krista. Nový zákon a Kniha Mormonova slúžia ako svedectvo o Jeho božskosti. Pán je to najpoužívanejšie pomenovanie  Krista v Novom zákone. Spasiteľ je tým druhým najviac používaným. Označenie Spasiteľ dáva Ježiša Krista do stredobodu; naše spasenie je Jeho prácou a slávou (Mojžiš 1:39). Kniha Mormonova učí, že Boh „sa nemôže pozerať na hriech ani s najmenšou mierou zhovievavosti.“ (Alma 45:16) Uzmierenie Ježiša Krista nás zachránilo od hriechu, ktorý by nám inak zabránil stať sa takým ako je Boh a dlieť v Jeho prítomnosti. V ranných časoch Kristovej Cirkvi vyzývali apoštoli ľudí, aby svedčili, že Ježiš je Pán, aby mohli byť spasení. Apoštol Pavol učil: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rimanom 10:9).

Večný život

Sám Ježiš ale objasňuje toto učenie v Matúšovi 7:21: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Človek dosiahne spasenie dnes rovnakým spôsobom, ako predtým. Musíme mať vieru v Ježiša Krista, činiť pokánie z našich hriechov, byť pokrstený v Jeho mene, prijať dar Ducha svätého a zostať vytrvalý v dodržiavaní Božích prikázaní. Takýmto spôsobom získame večný život. Presne ako sa píše v liste Židom (5:9), Kristus je Vykupiteľ, „pôvodca večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú.“Ježiš učí ľud

Ježiš Kristus je jednorodený Boží Syn, jediný kto si toto označenie môže nárokovať. Vďaka jeho božskému pôvodu bol obdarený schopnosťou prekonať smrť a žiť navždy. Spasiteľ povedal: „Dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať.“ (Ján 10:17–18) Kristus ochotne vykonal svoju úlohu obetného baránka ako najdôležitejšiu úlohu Pána a Spasiteľa v Božom pláne spásy.

Tento článok bol prevzatý z  www.mormon.org  a jeho originál sa nachádza: https://www.mormon.org/beliefs/jesus-christ-lord-and-savior

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.