Má život na zemi vôbec nejaký význam, keď aj tak všetci nakoniec zomrieme? Uvidím ešte niekedy svoju babičku, maminku, ocina? Existuje to nebo, kam chodia tí poslušní ľudia a kde býva ten starý pán na obláčiku, Boh? A ako sa rozhoduje o tom, kto sa v skutočnosti do neba dostane?

S veľkou radosťou vravím, že smrťou život nekončí. Život má cenu a je dôvod prečo žiť. Budete mať možnosť sa opäť stretnúť so svojimi blízkymi. A nebo existuje. Ako len, že som si tým tak istý? Som členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, poznám plán Nebeského Otca a jeho plán štastia mi zodpovedá všetky zásadné otázky ako: Odkiaľ sme prišli? Prečo sme tu na zemi? Kam pôjdeme po tomto živote?

Jediným Božím zámerom – Jeho dielom a Jeho slávou – je umožniť každému z nás, aby sa tešil všetkým Jeho požehnaniam(Mojžiš 1:39). K naplneniu svojho zámeru poskytol dokonalý plán. My sme tomuto plánu porozumeli a přijali jsme ho ešte skôr, než sme prišli na zem. V písmach se Boží plán nazývá milosrdným plánom, plánom štastia, plánom vykúpenia a plánom spasenia.

Predsmrteľný život

Než ste sa narodili na túto zem, žili ste v prítomnosti svojho Nebeského Otca ako jedno z Jeho duchovných detí. V tejto predsmrteľnej existencii ste sa s ostatnými duchovnými deťmi Nebeského Otca zúčastnili rady. Nebeský Otec predložil na tejto rade svoj veľký plán štastia (Abraham 3:22–26).

Predsmrteľný Ježiš Kristus, Prvorodený Syn Otca v duchu, v súlade s týmto plánom učinil zmluvu, že se stane Spasiteľom (Mojžiš 4:2; Abraham 3:27). Tým, ktorí nasledovali Nebeského Otca a Ježiša Krista, bolo umožnené prísť na zem, aby získavali skúsenosti behom smrteľnosti a aby pokračovali smerom k večnému životu. Lucifer, ďaľší duchovný syn Boží, se proti plánu vzbúril a „snažil se zničiť slobodu jednania človeka“ (Mojžiš 4:3). Stal sa Satanom a on a jeho následovníci boli vyvrhnutí z neba a boli im odoprené výsady získať fyzické telo a žiť v smrteľnosti (Mojžiš 4:4; Abraham 3:27–28).

Počas predsmrteľného života ste rozvíjali svoju osobnosť a zlepšovali ste svoje duchovné schopnosti. S požehnaním daru slobody jednania ste činili dôležité rozhodnutia, napríklad ste sa rozhodli nasledovať plán Nebeského Otca. Tieto rozhodnutia ovlyvňovali váš život vtedy aj potom. Vaša inteligencia rástla a vy ste se učili milovať pravdu a pripravovali ste se na príchod na zem, aby váš pokrok mohol pokračovať.

Život na zemi

Život na zemi je skvelou školou a darom. Účel našej existencie v tomto živote je mať radosť a pripravovať sa na návrat do Božej prítomnosti. Vo smrteľnosti žijeme v stave, kedy sme podrobení telesnej aj duchovnej smrti. Boh má dokonalé oslávené nesmrteľné tělo z mäsa a kostí (Genesis 1:27). Aby sme se stali takými, ako je Boh, a mohli sa vrátiť do Jeho přítomnosti, musíme mít i my dokonalé nesmrtelné tělo z masa a kostí. Avšak kvůli pádu Adama a Evy má každý člověk na zemi nedokonalé smrteľné tělo a nakoniec zomrie.

Keby nebolo Spasitela Ježiša Krista, smrť by znamenala koniec všetkých nádejí na budúcu život s Nebeským Otcem. Spolu s telesnou smrťou je hriech hlavnou prekážkou, ktorá nám bráni v tom, aby sme se stali takými, ako je náš Nebeský Otec, a aby sme se vrátili do Jeho prítomnosti. Vo svojom smrteľnom tele často podliehame pokušeniu, porušujeme Božie prikázania a hrešíme Počas života na zemi robí každý z nás chyby. Aj keď to tak niekedy nevyzerá, hriech vedie vždy ku stavu biedy. Spôsobuje pocity viny a hanby. Kvôli svojim hriechom se nemôžeme navrátiť k Nebeskému Otcovi, aby sme žili s Ním, dokiaľ nám nebude odpustené a nebudeme očištení.

Zatiaľ čo pobýváme na tomto svete získáváme skúsenosti, ktoré nám prinášajú radosť a šťastie. Získavame tiež skúsenosti, ktoré nám prinášajú bolesť a zármutok, a niektoré z nich sú spôsobené hriešnymi činmi druhých. To, čo zažívame, nám poskytuje príležitosti k učeniu sa a rastu, rozlišovaniu dobrého od zlého a rozhodovaniu sa. Boh nás nabadá k dobrému, Satan nás pokúša, aby sme se dopustili hriechu. Rovnako ako pri telesnej smrti ani v tomto prípadě nemôžeme následky hriechu prekonať sami. Bez uzmierenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus, by sme boli bezmocní.

Život po smrti

Po smrti odíde náš duch do duchovného sveta. Smrť nezmení našu osobnosť a ani našu touhu po dobru či zlu. Tí, ktorí sa v tomto živote rozhodli poslúchať Boha, žijú v stave šťastia, pokoja a odpočinutia od trápení a starostí. Tí, ktorí sa v tomto živote rozhodli neposlúchať a nečinili pokánie, žijú v stave biedy. V duchovnom svete je evanjelium kázané tým, ktorí neupočúvli evanjelium alebo nemali príležitosť ho počuť, keď boli na zemi. V duchovnom svete zostaneme až do svojho vzkriesenia.

Vzkriesenie

Až budú naše telo a duch spojené vďaka vzkrieseniu, budeme uvedení do Božej prítomnosti, aby sme boli súdení. Budeme si dokonale pamätať na svoju spravodlivosť i na svoju vinu. V prípade, že sme činili pokánie, obdržíme milosrdenstvo. Budeme odmenení podľa svojich skutkov a svojich túžieb. Prostredníctvom vzkriesenia sa všetci ľudia stanú nesmrteľnými – budú žiť naveky. Nesmrtelnosť je dar, ktorý je zdarma daný všetkým, či už spravodlivým alebo zlovolným. Večný život však nieje to isté, čo nesmrteľnosť.

Večný život je darom Božím iba pre tých jedincov, ktorí sú poslušní prikázaniam Pánovho evanjelia. Je to nejvyšší stav, ktorého môžeme dosiahnuť. Obdržia ho len tí, ktorí sú oslobodení od hriechu a utrpenia prostredníctvom Kristovho uzmierenia. Ide o oslávenie, čo znamená žiť s Bohom na veky vo večnej rodine. Znamená to poznať Boha a Ježiša Krista a tešiť se z života, z ktorého sa teší On sám.

Kráľovstvá slávy

A späť k našim rozhodnutiam počas života. Boh nás odmeňuje podľa našich skutkov a túžieb v našom smrteľnom tele a tak existujú rôzne kráľovstvá slávy, do ktorých môžeme byť po súde zadelení.

Tí, ktorí činili pokánie zo svojich hriechov, prijali obrady evanjelia a dodržovali zmlúvy s nimi spojené, budú očistení Kristovým uzmierením. Obdržia oslávenie v najvyššom kráľovstve, ktoré poznáme pod pojmom ako celestiálne kráľovstvo. Budú žiť v Božej prítomnosti, stanú sa takými, ako je on, a obdržia plnosť radosti. Budú žiť na veky spoločne s tými členmi svojej rodiny, ktorí toho budú hodní.

Rodiny sú navždy

V písmach sa toto kráľovstvo prirovnáva ku sláve, či žiare slnka. Ľudia, ktorí neprijmú plnosť evanjelia Ježiša Krista, ale žili úctyhodným životom, obdržia miesto v terestriálnom kráľovstve. Toto kráľovstvo sa prirovnáva ku sláve mesiaca. Tí, ktorí pokračovali vo svojich hriechoch a v tomto živote nečinili pokánie, obdržia svoju odmenu v najnižšom kráľovstve, ktoré sa nazýva telestiálne kráľovstvo. Toto kráľovstvo sa prirovnáva ku sláve hviezd.

Je naším prianím, aby ste sa pozreli na Plán spásy hlbšie, premýšlali o ňom a spýtali sa, či to naozaj sedí. Ak hej, pripravte sa na život evanjeliom Ježiša Krista v Pánovej znovuzriadenej Cirkvi. Je plná skivelých okamihov a tak sa pridajte aj vy!

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.