Mal som výsadu navštíviť mnohé kultúrne podujatia, ktoré sa konali v súvislosti so zasväteniami chrámov. Mládež Svätých neskorších dní, ktorá sa podieľala na týchto kultúrnych podujatiach, pripravila úžasné, nezabudnuteľné predstavenia. Minulý rok som vo Phoenixe povedal účinkujúcim pred ich vystúpením: „Ste deti svetla.“

Chcel by som, aby všetci mladí ľudia v Cirkvi vedeli, že sú deti svetla. Ako takí majú zodpovednosť žiariť „ako hviezdy, ktoré osvecujú svet“ (Filipanom 2:15). Majú zodpovednosť deliť sa o pravdy evanjelia. Majú povolanie stáť ako chrámový maják, odrážajúc svetlo evanjelia čoraz viac tmavnúcemu svetu. Majú povinnosť udržiavať svoje svetlo žiarivé a jasne planúce. Chrám v Arizone

Dobrý príklad

Aby sme boli „vzorom veriacich“ (1. Timotejovi 4:12), my sami musíme veriť. Musíme rozvíjať vieru potrebnú na to, aby sme duchovne prežili a aby sme premietali svetlo ostatným. Musíme živiť svoje svedectvo až dovtedy, kým sa nestane kotvou nášho života. Jeden z najúčinnejších spôsobov ako získať a udržať si vieru, ktorú v dnešnej dobe potrebujeme je, keď budeme čítať a študovať písma a často a dôsledne sa modliť. Hovorím k vám, mládež Cirkvi, ak ste tak ešte neučinili, rozviňte si teraz zvyk každodenného štúdia písiem a modlitby. Bez týchto dvoch životne dôležitých činností môžu vonkajšie vplyvy a niekedy krutá realita života stlmiť alebo dokonca uhasiť vaše svetlo.

Puberta nie je ľahká. Je to obdobie, kedy vás Satan bude pokúšať a robiť všetko, čo môže, aby vás odlákal od cesty, ktorá vás vedie späť do vášho nebeského domova. Keď ale čítate a modlíte sa, slúžite druhým a ste poslušní, budete lepšie poznať „svetlo, ktoré svieti v temnote“ (NaZ 6:21), náš Príklad a našu silu – nášho Pána Ježiša Krista. On je Svetlo, ktoré držíme, aby sme rozptýlili narastajúcu temnotu dnešného sveta (3. Nefi 18:24). Mládež Cirkvi na Novom Zélande

Dovoľme svetlu svietiť

So silným svedectvom o Spasiteľovi a Jeho znovuzriadenom evanjeliu máte neobmedzené príležitosti na to, aby ste svietili a delili sa o vaše svetlo s ľuďmi vôkol vás. Keď nasledujete Spasiteľov príklad, budete mať príležitosť byť svetlom, dalo by sa povedať, v životoch ľudí okolo vás – či už sú to členovia vašej rodiny, spolužiaci, spolupracovníci, známi alebo úplne neznámi. basketbal mládeže

Keď ste svetlom svetu, ľudia okolo vás budú cítiť zvláštneho ducha, ktorý spôsobí, že chcú byť s vami a chcú nasledovať váš príklad. Žiadam rodičov a vedúcich našej mládeže, aby im pomohli stáť pevne za pravdou a spravodlivosťou. Pomôžte im otvoriť doširoka brány duchovného učenia sa, porozumenia a služby v kráľovstve Božom. Budujte v nich silu, aby odolali pokušeniam sveta. Poskytnite im vôľu kráčať v cnosti a viere, aby boli plní modlitby a aby hľadeli na nebesia ako na ich pevnú kotvu.

Našej mládeži hovorím – Nebeský Otec vás miluje. Možno tiež cítite lásku, ktorú k vám majú cirkevní vedúci. Možno ste vždy mali túžbu slúžiť vášmu Nebeskému Otcovi a Jeho Synovi. A možno ste vždy kráčali v pravde a stáli ako svetlo medzi Božími deťmi.

Tento článok bol pôvodne publikovaný ako posolstvo Prvého Predsedníctva Cirkvi Ježiša Krista v auguste 2015.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.