V čase kedy Ježiš vyrastal v Nazarete, medzi Židmi bola rozšírená modlitba „Shema“. Zvykla byť recitovaná ráno a večer a od židovských chlapcov bolo očakávané, že ju budú vedieť vo veku dvanástich rokov recitovať z pamäti. Bola zložená z troch rôznych pasáži nachádzajúcich sa v Piatich Knihách Mojžišových.

Úryvky z Kníh Mojžišových použité v modlitbe Shema

Počuj, Izrael!

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.” (5. kniha Mojžišova 6:4-9)

…aby ste milovali Hospodina celým srdcom svojim…

„ Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa. Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva.Vložte si tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami.  Poučte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.  Napíš ich na veraje svojho príbytku a na svoje brány, aby sa rozhojnili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom, pokiaľ sú nebesá nad zemou. ” (5. kniha Mojžišova 11:13-21)

Ja som Hospodin, váš Boh

Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, nech si zhotovujú strapce na okraje svojich šiat po všetky pokolenia a nech dajú na okrajové strapce purpurovomodrú šnúrku.  Strapce nech vám slúžia na to, aby ste sa – kedykoľvek sa na ne pozriete – rozpomenuli na všetky príkazy Hospodinove, aby ste ich plnili a nechodili za žiadosťami svojho srdca, ani svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilnej nevere, aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a aby ste boli svätými pre svojho Boha. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som sa stal vaším Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh.” (4. kniha Mojžišova 15:37-41) 

čítanie písiem

Čo sa stalo s modlitbou Shema

Je možné, že si dvanásť ročný Ježiš práve z cesty do Jeruzalemu domov priniesol manuskript modlitby Shema zo synagógy. Takisto vieme, že intenzívne študoval päť kníh Mojžišových, knihu Izaiáša a Jeremiáša, na koľko sa na ne mnohokrát odkazuje pri svojom učení.

Modlitba Shema však za Kristových čias začala byť bezmyšlienkovito omieľaná a tak strácala na svojom význame. Ježiš Kristus proti takejto  forme „modlitby“ protestoval  a vyjadril sa takto:

„ Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. ” (Matúš 6:6,7).

Praktika sústavného opakovania určitého písma, ktorú farizeji významne rozšírili bola Ježišom odsúdená. Pán teda učil svojich apoštolov a učeníkom ako sa majú modliť.

Ako nás učil Ježiš modliť sa

Kristus vo svojej modlitbe nepoužil presné znenie písiem, napriek tomu, že ich dôverne poznal, čo dával najavo vo svojom učení. Svojou modlitbou nám dal príklad ako sa modliť alebo čo všetko môžeme do svojej modlitby zahrnúť.

Jeho modlitba začína oslovením Boha. Kristus hovorí o Bohu ako o Otcovi nás všetkých, o Otcovi, ktorý je na nebesiach. Ďalej vyjadruje túžbu príchodu Jeho kráľovstva na zem. Na to Ježiš  uznáva, že prijíma vôľu Nebeského Otca vo všetkých veciach, čím Mu preukazuje svoju dôveru.

Ďalej hovorí „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, čím nás učí, že máme prosiť Boha o všetky svoje každodenné či svetské potreby, nech už je to jedlo, ktoré potrebujeme prijímať alebo strecha nad hlavou, práca, vyriešenie finančných problémov alebo uzdravenie z choroby.

Nasledujúcou časťou modlitby nás Spasiteľ učí, aby sme každý deň alebo čo najčastejšie činili pokánie. Chce aby sme si priznali svoje chyby a slabosti a poprosili Nebeského Otca o ich odpustenie a pomoc s naši obrátením. Je ale dôležité, aby sme aj my odpustili ľuďom, ktorí sa prehrešili proti nám. Máme Boha taktiež prosiť o pomoc a silu, aby sme dokázali odolávať pokušeniam.

Otčenáš

Táto modlitba bola nazvaná jej prvými dvoma slovami a je známa ako „Otčenáš.“  Stalo sa však presne to, čomu sa Ježiš Kristus bránil a čomu chcel vďaka tejto „ neformálnej“ modlitbe zabrániť. Ľudia sa ju pod vplyvom Katolíckej cirkvi začali povinne naspamäť učiť, recitovať až postupne bezmyšlienkovito omieľať. Následne boli vymyslené ďalšie a ďalšie modlitby, ktoré síce mohli byť pekné, ale nakoniec spôsobili, že sa mnohí ľudia skutočne nemodlili, ale len recitovali.

Ježiš Kristus jednoducho chcel svojich učeníkov naučiť, aby otvorili svoje srdcia a komunikovali s Nebeským Otcom ako s reálnou osobou, ktorou On je. On je naším Otcom. A ako každý dobrý otec chce vedieť, ako sa Jeho deti majú. Chce vedieť, čo ich trápi, čo potrebujú a ako im môže pomôcť. Aj napriek tomu, že nás pozná, chce s nami rozvíjať obojstranný vzťah. Jednoducho chce, aby sme spolu komunikovali.

Učila som sa modliť sa

Spomínam si, že keď som sa prestala modliť Otčenáš a začala sa modliť vlastnými slovami, najskôr som nevedela, čo mám povedať. Bolo mi jasné, že ak neviem čo povedať Bohu, dovtedy som sa k Nemu naozaj nemodlila. Moje prvé modlitby boli rozpačité. Je pravda aj to, že som sa po možno prvých troch cítila tak, že som sa bez toho Otčenáša „ poriadne nepomodlila“. Avšak postupom času moje modlitby nadobudli hlboký význam. Dokázala som naozaj Bohu vyjadriť túžby ale aj obavy svojho srdca. Také o ktorých som nikomu nepovedala a o niektorých som do vtedy ani nevedela. Skutočné modlitby mi dovolili nahliadnuť do svojho vnútra a získať pokoj. Neskôr som sa učila počúvať, čo mi chce povedať Pán. Keďže Duch hovorí tichým a jemným hlasom nie je pre mňa vždy ľahké počuť Božiu vôľu. Postupne sa to však učím a viem, že ak nepoľavím naozaj raz spoznám Boha.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)