Ak potrebujete inšpiráciu, otvoríte si písma. Keď hľadáte odpovede na otázky horiace hlboko vo vašej duši, obrátite sa takisto na písma. Keď chcete cítiť Božiu lásku, čítajte Božie slovo. Hoci sa môžeme domnievať, že písma sú zoznamom „rád a zákazov“ alebo skvelým pomocníkom, je to tiež záznam o skutočných ľuďoch, ktorí žili, mnoho obetovali a … milovali. A preto keď čítame ich príbehy, nájdeme chvíľky krásy, poézie, ktoré nejedného romantika dostanú do kolien. A to nie je všetko, pretože písma nám jasne pripomínajú, že prameňom lásky je Boh, ktorý nám ukázal ten najväčší skutok lásky, ktorý bol kedy vykonaný. Pri čítaní týchto veršov z písiem, premýšľajte na ľuďmi, ktorí láskou doslova žili.

Genezis 2:18, 21-24

Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.

Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: „Tuto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža!“ Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.

Genezis 29:20

Jákob teda slúžil za Ráchel sedem rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval.

Príslovia 30:18-19

Tieto tri veci sú mi nádherné, vlastne štyri, čo nechápem: Cesta orla na nebi, cesta hada po skale, cesta lode po morskej hlbine a cesta muža k dievčaťu.

Veľpieseň Šalamúnova 2:2

Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami.

Veľpieseň Šalamúnova 3:4

Len kúsok som odišla od nich a našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Chytila som ho a nepustím …

Veľpieseň Šalamúnova 8:6-7

Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a nenávisť krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli.

Ján 3:16

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,kto v neho verí, ale mal večný život.

Ján 15:13

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život kladie za svojich priateľov.

Hebrejom 13:5

. . . Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.

2 Nefi 1:15

Ale hľa, Pán vykúpil dušu moju z pekla; uzrel som slávu jeho a naveky som objatý v náručí jeho lásky.

Mosiáš 18:21

. . . majú pozerať dopredu ako jeden, majúc jednu vieru a jeden krst, a majúc srdcia svoje spojené v jednote a vo vzájomnej láske.

Alma 5:26

A teraz hľa, hovorím vám, bratia moji, ak ste zakúsili zmenu srdca a ak sa vám chcelo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, chcel by som sa opýtať, cítite sa tak teraz?

 Alma 38:12

Využívaj smelosť, ale nie panovačnosť; a hľaď tiež, aby si držal na uzde všetky svoje vášne, aby si mohol byť naplnený láskou.

Moroni 7:47

A pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobre.

Prvý List Korinťanom 13:1-8

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon.  A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.  A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;  nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy;  všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.  Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.

Efezanom 5:25

Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba.

Náuky a zmluvy 42:22

Budeš milovať manželku svoju celým srdcom svojím  a priľneš k nej a k nikomu inému.

… a mnoho ďalších nádherných veršov …

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “The 16 Most Romantic Lines from the Scriptures”  (http://www.ldsliving.com/Most-Romantic-Lines-from-the-Scriptures/s/81230/?page=3#story-content)

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.