V príhovore k študentom vyslovil Dallin H. Oaks radu, aby sa stránili “nepekností a skúposti” v rozhovoroch či už online alebo offline. Členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších dní pripomenul aby „stáli bez škvrny v dnešnom ovzduší nenávisti a vyhli sa hašterivým debatám, ktoré sú dnes tak časté.“

Predsudky, odpor, nenávisť – nabok s nimi!

Chcem vás povzbudiť vo vašom úsilí stáť bez škvrny v terajšom ovzduší nenávisti a vyhnúť sa zapájaniu do hašterivých debát, ktoré sú dnes tak časté. Sčasti sú tieto hádky výsledkom moderných technológií, ktoré umožňujú a urýchľujú rozširovanie hádok a konfliktov. Ako nasledovníci Krista vieme, že všetci obyvatelia zeme sú Božími deťmi. Použime toto poznanie k tomu, aby sme odsunuli svetské predsudky učiace nenávisti a odporu voči ostatným národom, etnikám, či politickým stranám na vedľajšiu koľaj.

Pamätajme na Spasiteľovo učenie: „Lebo, veru, veru hovorím vám, ten, kto má ducha sváru, nie je odo mňa, ale je od diabla, ktorý je otcom sváru a podnecuje srdcia ľudí, aby sa navzájom hnevlivo svárili.“ (3 Nefi 11:29) Kristovi nasledovníci by mali v sebe zdvorilá diskusia bez nenávistizosobňovať príklady zdvorilosti. Okrem toho, nezabúdajme ani v najmenšom pri riadení sa Jeho slovami: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ (Ján 11:35)

Zdvorilo sa deliť o poznanie

Samozrejme, že táto rada vyhýbať sa sporom či sváru ale byť príkladom zdvorilosti  nie je mienená tak, aby sme sa už nezapájali do debát, diskusií. To určite nie. V rámci svojich možností by sme mali zaujať stanovisko, dať ho ľudom najavo a úctivým a zdvorilým spôsobom s ním zoznámiť ostatných. Konanie správnych, pozitívnych vecí je podstatné v potlačení svetských názorov. Naplňme svet láskou a dobrom!

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “Elder Oaks: “Stand Clear from the Current Atmosphere of Hate” (http://www.ldsliving.com/Elder-Oaks-I-Encourage-You-to-Stand-Clear-from-the-Current-Atmosphere-of-Hate/s/84870)

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.