Drtivá väčšina proroctiev zaznamenaných v písmach bolo v réžii mužov. To ale neznamená, že ženy neprorokovali. Práve naopak! Boží ľud zmluvy bol viackrát zachránený dcérami Božími, ktoré boli duchovne naladené na Pánov hlas. Aj keď viacero žien prorokovalo (Rebeka, Hana, Alžbeta a Mária), iba niekoľko je v Biblii označovaných za prorokyne. A tu sú:

Ženy s darom proroctva

Prorokyňa Mirjam, sestra Mojžiša a Árona. Mirjam bola poverená dohliadať nad Mojžišom keď bol bábätkom. Pán prehovoril priamo k nej a Áronovi, keď sa chválili svojimi prorockými darmi a preklial Mirjam leprou (Numeri 12:1-16). Jej meno sa ďalej spája s tromi ľudmi, ktorí pomohli vyviesť izraelský ľud z Egypta (Micheáš 6:4, Exodus 15:20).

Štvrtá sudkyňa v Izraeli, Debora, bola vedená Pánom, kedy ísť do bitky, aby oslobodila kráľovstvo od nadvlády cudzieho panovníka. Debora tak mohla povedať: „Povstala som matkou v Izraeli“ (Skutky 5:7, Skutky 4:4)

Chulda žila v dobe panovania spravodlivého Joziáša (640 pred Kristom). Prorokovala zlovoľnému ľudu Judei o Božom hneve a o tom, že Joziáš bude požehnaný. (2. Kráľov 22:14-20)

Izaiášova manželka zostáva zahalená rúškom tajomstva. Vieme o nej iba máličko, teda okrem toho, že sám Izaiáš ju nazval prorokyňou. Porodila mu deti a Pán, Hospodin, ich pomenoval (Izaiáš 8:3).

Prorokyňa Anna mala 84 rokov, keď jako vdova priniesla Ježiša do chrámu ako bábätko. Z písiem sa dozvedáme: „Neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati“ (Lukáš 2:36-38). písma a proroctvá

Falošné prorokyne

Noadja sa pridala k ostatným v snahe zabrániť Nehemiášovi v prestavaní hradieb v Jeruzaleme. Nehemiáš by o nej povedal to, čo o iných prorokoch, ktorí sa ho snažili odradiť od zámeru prestavať hradby. Slová Nehemiáša zneli:  „Zbadal som, že (ju) Boh neposlal“ (Nehemiáš 6:10-14).

Izebel bola falošnou prorokyňou v Tyatirskej odbočke Cirkvi zmienenej v knihe Zjavení. „No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám“ (Zjavenia 2:20)

 

Tento článok bol pôvodne napísaný kolektívom autorov LDS Living a publikovaný na ldsliving.com.

Slovensky ©2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2018

LDS Living, A Division of Deseret Book Company

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.