Všimli ste si niekedy v písmach pasáže, kedy sa Ježiš Kristus venuje deťom? Začnime mojimi obľúbenými veršami z 3. Nefiho:

„A stalo sa, že prikázal, aby boli privedené ich malé deti. Tak priviedli malé deti svoje a posadili ich na zem okolo neho a Ježiš stál uprostred; a zástup ustúpil, až k nemu boli privedené všetky….A keď hovoril slová tieto, plakal, a zástup to dosvedčil, a on bral ich malé deti, jedno po druhom, a žehnal im a modlil sa za ne k Otcovi. A keď to učinil, plakal znova; A prehovoril k zástupu a povedal im: Pozrite na maličkých svojich. A keď pozreli, aby videli, upreli oči svoje k nebu a uvideli nebesia otvorené, a uvideli anjelov zostupujúcich z neba ako keby uprostred ohňa; a zostúpili dole a obklopili oných maličkých, a tí boli obklopení ohňom; a anjeli im slúžili. A zástup to videl a počul, a dosvedčil; a vedia, že ich svedectvo je pravdivé, lebo všetci to videli a počuli; každý sám za seba; a bolo ich okolo dvoch tisíc a päťsto duší; a pozostávali z mužov, žien a detí.“ (3.Nefi 17:11,12,21-25)

Jedno po druhom

Môže sa nám zdať zvláštne, že Kristus, samotný Syn Boží, Vykupiteľ ľudských duší a jediný Spasiteľ sveta venuje toľko svojho cenného času práve malým deťom. Áno, deťom, ktoré ešte nemajú veľa znalostí a poznania. Nemajú dostatočnú kapacitu, aby rozumeli všetkému, čo sa okolo nich deje. Deti nedokážu vo svojom veku Ježiša verejne podporiť. Nedokážu Mu byť vo veciach sveta v žiadnom prípade na úžitok. On si napriek tomu na ne nachádza čas. Na jedno dieťa po druhom, na každé jedno zvlášť… Vďaka týmto veršom môžeme spoznať lepšie Ježišov charakter. Ba čo viac, môžeme nasledovať Jeho príklad a to tak, že sa rozhodneme tráviť čas s ľuďmi, ktorí nám nemajú čo dať na oplátku. Vtedy pochopíme, čo znamená pojem ” nezištná služba” a snáď pochopíme lepšie aj to, čo znamená pravá láska.

Podobnosť s Kristom

Pravdou je, že detí sú Spasiteľovi v niečom oveľa  podobnejšie než my dospelí. V čistote. Malé deti si neuvedomujú svoje činy, sú čisté, pretože ešte nedokážu hrešiť. Takisto Ježiš Kristus bol vo všetkých svojich činoch vedený láskou k blížnym a Nebeskému Otcovi. To znamená, že bol bez jedinej viny.

Zvyčajne vyhľadávame ľudí, ktorí sú nám podobní. Tých, s ktorými zdieľame spoločné názory a hodnoty. S ktorými môžeme byť samými sebou, nemusíme sa obhliadať alebo sa za niečo hanbiť. Napadlo vám niekedy, že možno práve s deťmi sa Ježiš cítil najpríjemnejšie?

„Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.“ (Matúš 19:13-15)

Deti vycítia dobro

Deti majú jednu obrovskú výhodu oproti dospelým. Nie sú poznačené nepriaznivými životnými skúsenosťami, vďaka čomu nemajú v sebe istú dávku skeptizmu, ktorá je pre dospelých tak typická. Nerozhodujú sa čisto “racionálne”. Dokážu byť jednoducho vedené Duchom a vycítiť dobro. Môžeme sa domnievať, že práve preto boli deti radi s Ježišom.

Všetci sme deťmi

Ján vo svojom liste píše: „Teraz, deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri Jeho príchode.“ (1.list Jánov 2:28) Svojich čítateľov Ján oslovuje „deti“. Nemyslím si však, že svoj list venuje detskému publiku. Oslovuje deti nás všetkých. Prečo?

Pretože sme všetci deťmi Nebeského Otca. A myslím si, že by sme si to mali častejšie uvedomovať. Sme dokonca vyzývaní k tomu, aby sme boli ako deti. Poslušní voči Bohu, nášmu Otcovi v nebi, takisto ako sa od detí očakáva, aby boli poslušné voči svojim rodičom. Aby sme vkladali dôveru do Božích rúk, tak isto ako malé dieťa bez najmenších pochybností dôveruje svojej matke či otcovi. Aby sme boli deťmi aj v tom, že sa ako deti musíme neustále učiť, čo je správne a čo nie. Potrebujeme byť dokonca z času na čas pokarhaní ako malé deti. Potrebujeme rásť ako deti a zdokonaľovať sa každý jeden deň.

Pre mňa je však či už v príbehoch o deťoch a Ježišovi alebo v nádherných ilustráciach týchto udalostí najdôležitejším odkazom láska. Ježiš Kristus jednoducho ukázal, že cena akejkoľvek duše je pre Neho neopísateľne veľká.

 

 

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)