Evanjelium je plné symbolov. Domnievam sa, že hmotné symboly nám pomôžu lepšie si predstaviť a porozumieť nehmotným duchovným náukam a hodnotám. Vďaka symbolom si dokážeme spojiť predmety, ktoré dôverne poznáme s „vecami duchovnými”, ktoré môžu byť pre nás celkom nové a nepoznané, na základe ich rovnakých vlastností. V Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní používame množstvo symbolov či už na bohoslužbách, v chrámoch, alebo aj v bežnom živote.

Sú to symboly, ktoré nám pomáhajú rozpamätať sa na Ježiša Krista a na Jeho obeť, na lásku Božiu, na naše sľuby ktoré sme dali Bohu a na prikázania ktorými sa chceme riadiť. Každý symbol používaný v Cirkvi má svoj význam. Myslím si, že je viac než potrebné, aby sme nad symbolmi premýšľali, keď ich vidíme alebo sa ich zúčastňujeme. Je to úžasný spôsob, cez ktorý lepšie spoznáme Boha a Jeho plán pre nás. Vybrala som pár najčastejších symbolov a dúfam, že obohatia vaše poznanie a váš pohľad na evanjelium.

Chlieb

„Chlieb náš každodenný.” Áno, chlieb jeme asi takmer všetci a jeme ho takmer každý deň. Dá sa povedať, že je nevyhnutným základom pre našu výživu. Jeme ho, aby sme nehladovali, aby sme neumreli, ale žili a boli nasýtení. Ježiš Kristus povedal: „ Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.” (Ján 6:35)

Predtým ako Ježiš Kristus vykonal svoju zmiernu obeť pre celé ľudstvo, večeral so svojimi učeníkmi, kde lámal chlieb a dával im ho na znak svojej vlastnej obete. Ježiš Kristus chcel, aby sme sa často schádzali a pripomínali si Jeho obeť práve týmto obradom, ktorý ukázal svojim apoštolom. Každú nedeľu počas obradu „Večere Pána”  sa chlieb láme na znak utrpenia Krista, potom ho držitelia kňazstva požehnajú modlitbou, ktorá nám bola daná od Pána a následne ho roznášajú medzi všetkých ľudí. Je to znak toho, že Ježiš Kristus vytrpel obeť za všetkých, za všetkých tých, ktorí túto obeť príjmu a činia pokánie zo svojich hriechov.  Keď prijímame chlieb, pamätáme na to, že Ježiš vykonal obeť aj za nás a že sme sa pri krste zaviazali, že ho budeme nasledovať.

Kňazi pri požehnaní sviatosti hovoria : „Ó Bože, Večný Otče, prosíme ťa v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, aby si požehnal a posvätil tento chlieb dušiam všetkých tých, ktorí ho požívajú; aby ho mohli jesť na pamiatku tela tvojho Syna a dosvedčiť ti, ó Bože, Večný Otče, že sú ochotní zobrať na seba meno tvojho Syna a vždy na neho pamätať a dodržiavať jeho prikázania, ktoré im dal, aby mohli vždy mať jeho Ducha, aby bol s nimi. Amen.”

Voda

Na začiatku Cirkvi, Svätí pri Večeri Pána prijímali chlieb a víno. Dnes prijímame chlieb a vodu. Význam však ostáva rovnaký.

Voda sa požehnáva podobnými slovami : „ Ó Bože, Večný Otče, prosíme ťa v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, aby si požehnal a posvätil túto vodu dušiam všetkých tých, ktorí ju pijú, aby to mohli činiť na pamiatku krvi tvojho Syna, ktorá bola za nich preliata, aby ti mohli dosvedčiť, ó Bože, Večný Otče, že na neho vždy pamätajú, aby mohli mať jeho Ducha, aby bol s nimi. Amen.”

Voda je pre mňa znakom čistoty. A vďaka uzmiereniu Krista sa môžeme aj my stať čistými. Preto je voda takisto súčasťou krstu, ktorý nás očisťuje od hriechov. Slovo krst pochádza z grécko slova : „baptizein” (po anglický krst= baptism), čo môžeme preložiť ako ponoriť či potopiť. Pri krste sme celí ponorení do vody so svojimi hriechmi a vynárame sa z nej bez nich. Obrazne povedané voda zmyje všetky naše hriechy, všetku „špinu”.

Avšak vieme, že je to symbol. Ten, kto z nás zmýva naše hriechy je Kristus. Jeho podmienkami sú viera a pokánie. Ak sú tieto dve podmienky splnené, ak je krst vykonaný osobou majúcou právomoc od Pána a ak je tento obrad správne vykonaný ponorením, stávame sa čistými uzatvárajúc zmluvu s Nebeským Otcom, že budeme nasledovať Krista vo všetkých svojich činoch. Ponorenie je takisto symbolom smrti a vynorenie je symbolom vzkriesenia a nového života. Nebeský Otec nám ponúka žiť „nový život” už teraz na zemi bez svojich minulých hriechov prijatím krstu. Takisto nám sľubuje život v Nebeskom kráľovstve pokiaľ zostaneme verní svojim sľubom.

Lechiho sen

Ovocie

Prorok Lechi dostal od Pána pozoruhodné videnie alebo sen, ktorý obsahoval množstvo symbolov. Spoločne tvoria akýsi pohľad na svet a hlavne na cestu späť k Nebeskému Otcovi. Lechi videl veľké a rozsiahle pole znázorňujúce svet. Pred sebou uzrel strom s ovocím, „ ktoré bolo žiadúce, aby urobilo človeka šťastným”. Potom ako ho Lechi ochutnal, zistil, že je sladšie než čokoľvek, čo ochutnal predtým.  Zistil, že presahuje všetku belosť, akú dosiaľ poznal. Lechiho duša bola naplnená radosťou a preto si začal priať, aby aj jeho rodina požila z tohto ovocia. Ovocia, ktoré znázorňovalo lásku Božiu.

Lechi videl rieku, ktorá viedla až k stromu a po jej boku viedla tyč zo železa pri úzkej a tesnej ceste, ktorá začínala v poli, resp. vo svete, viedla okolo tryskajúceho prameňa až priamo k stromu života. Lechi uzrel nespočetné zástupy ľudí, ktorí sa tlačili na cestu k stromu s ovocím.

Hmla temnoty, týč zo železa, veľká a priestranná budova

Avšak po chvíli sa zdvihla hmla temnoty, znázorňujúca pokušenia diabla, ktoré zaslepujú srdcia ľudí. Spôsobila, že mnohí stratili smer, zablúdili a stratili sa. Druhá skupia ľudí sa však pevne držala tyče zo železa, ktorá je symbolom Božieho slova. Vďaka tomu, že sa jej pevne držali, prišli až k stromu a požili z jeho ovocia. Avšak potom sa rozhliadali na jednu a druhú stranu, až videli veľkú a priestrannú budovu, ktorá stála nad zemou akoby vo vzduchu a bola plná ľudí s neobyčajne vyberaným odevom. Ľudia, ktorí sa obhliadali si všimli, že ľudia v budove ich pozorujú a posmievajú sa im ukazujúc na nich prstom. A oni sa hanbili a odpadli na zakázané cesty a stratili sa. Veľká a priestranná budova symbolizuje márne predstavy a pýchu ľudí. Budovu oddeľovala od cesty hlboká priepasť.

Lechi videl ďalšie zástupy ľudí, ktoré sa snažili dostať cez priepasť do tejto budovy, mnohí do nej vstupovali a potom pohŕdavo ukazovali na tých, ktorí požili ovocie zo stromu, niektorí sa pri snahe prekročiť priepasť utopili v tryskajúcich hlbinách. Ďalší ľudia sa Lechimu stratili z dohľadu, keď blúdili po podivných cestách.

Posledná skupina ľudí vyšla na tesnú a úzku cestu, pevne sa držiac tyče zo železa, alebo Božieho slova, ktoré je pevné a stále. Prišla až k stromu života a požila z neho sladké ovocie, ktoré znázorňuje lásku Božiu. A potom čo požili, nedbali na ľudí posmievajúcich sa z veľkej a priestrannej budovy.

Symboly z Lechiho videnia v našom živote

Čo nás môžu symboly z tohto videnia naučiť? Napríklad to, že láska Božia je oveľa cennejšia ako rôzne hoci lákavé, ale márne svetské veci. Písma, ktoré obsahujú slová od Pána sú pevné a stále ako tyč zo železa, máme ich používať ako oporu po celý čas našej pozemskej cesty až k Nebeskému Otcovi, pretože tej hmle znázorňujúcej pokušenia sa žiaľ nevyhneme, ale pokiaľ sa budeme pevne držať Božieho slova, nestratíme sa. Z videnia je tiež zrejmé, že hoci je svet rozsiahly, cesta k Bohu naďalej ostáva úzka a tesná.

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)