Názor na ženy ako také sa vo viacerých kresťanských cirkvách mierne odlišuje. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aký vzťah mal k ženám samotný Ježiš Kristus?

V Starom Zákone, vzhľadom na jeho obsiahlosť, nachádzame pomerne málo zmienok o ženách. Často sú spomenuté len ich mená ako manželiek významných mužov. Pár prorokýň i vládkýň predstavujú určitú výnimku. Je to dané dávnou dobou, kedy boli ženy v spoločnosti podceňované. Rozdiel v tom nebol ani za čias Ježiša Krista. Ženy nemali takmer žiadne práva a nevenovala sa im patričná pozornosť. Avšak je zaujímavé, že napriek tejto skutočnosti nájdeme v Novom Zákone veľa príbehov, v ktorých sú ženy práve tými postavami, o ktoré sa Syn Boží zaujíma. Učí ich, pomáha im a činí pre ne zázraky. Tu je pár príkladov, ktoré mňa osobne zaujali a chcela by som sa podeliť o svoj pohľad na tieto príbehy z Biblie.

Mária a Marta

Mária a Marta boli sestry Lazara a stali sa Ježišovými priateľkami. Prvý záznam o nich hovorí:

„Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho [Ježiša Krista] prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová.  Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ (Lukáš 10:38-42)

Marta bola starostlivou ženou, ktorá si bola vedomá svojho postavenia a svojej úlohy ženy v tej dobe, a tak posluhovala Ježišovi. Mária však chcela počúvať Jeho slová, napriek tomu, že ženy v tej dobe neboli vyučované a ani im nebolo dovolené čítať z Tóry. Ježiš nechcel Martu ponížiť, skôr jej chcel vysvetliť, že dôležitejšie než posluhovať Mu je počúvať Jeho slová a učiť sa im. Tak vidíme, že Ježiš Kristus nerobil žiadne rozdiely v tom či učil mužov alebo ženy, učil všetkých bez rozdielu. Ukázal nám všetkým, že vzdelanie a štúdium aj vrátane duchovných vecí je potrebné ako pre mužov, tak pre ženy.

„ Ježiš miloval Martu i jej sestru a Lazára“… Keď Ježiš prišiel za Lazarom, „ našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe… Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.  Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.“ (Ján 11:5, 17-27)

Marta týmito slovami preukázala mnohé vedomosti a vieru ohľadom Ježiša ako Božieho Syna a tiež ohľadom vzkriesenia, z čoho môžeme predpokladať, že spolu strávili čas, kedy Marta počúvala Jeho slová a učila sa od Neho.

Mária Magdaléna

Z písiem sa dozvedáme, že to neboli len apoštoli, kto chodil s Ježišom počas jeho rokov služby : „Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.“ (Lukáš 8:2-3) Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka, sestra Jeho matky, Mária Kleofášova, Mária Magdaléna a Ján. (Ján 19:25-26) Premýšľam nad tým, aký silný musel byť vzťah Ježiša s týmito ženami, ktoré ho obklopovali pri jeho neľahkej službe a tých, ktoré pri Ňom zostali dokonca pod krížom pozerajúc na Jeho neznesiteľné utrpenie. Na meno Márie Magdalény narážam v oboch spomenutých situáciách a v mnohých ďalších. Je zrejmé, že bola vernou učeníčkou Ježiša Krista.

Apoštol Ján zaznamenal, že to bola práve ona (Mária Magdaléna), kto videl Ježiša ako prvého po Jeho vzkriesení. (Ján 20:11-18) Lukáš píše, že spolu s Máriou Magdalénou tam boli aj ďalšie ženy, Johana a Mária Jakubová a „ostatné“. (Lukáš 24:10)

Samaritánka (Ján 4:1-42)

V príbehu o stretnutí Ježiša so Samaritánkou si môžeme všimnúť vzťah Ježiša k trom aspektom: K Samaritánom, k ženám a k hriešnikom. Keď sa Ježiš otvorene rozprával s touto samaritánkou prekročil niekoľko bariér, ktoré by normálne bránili židovskému učiteľovi. Ježiš urobil minimálne tri veci, ktoré boli veľmi nevhodné vzhľadom na medzi-kultúrno-náboženské vzťahy.

  1. On ako muž diskutoval so ženou o duchovných veciach
  2. Požiadal ju, aby Mu dala napiť z „ nečistej“ (vzhľadom na zvyky Židov) nádoby
  3. Nezavrhol ju, aj keď vedel, že mala až piatich manželov a práve žije s mužom, ktorý nie je jej manžel

Keď sa k Ježišovi vrátili Jeho učeníci boli prekvapení, že sa s touto ženou Ježiš rozpráva. Žid (muž) nezvykol na verejnosti hovoriť so ženou, dokonca ani so svojou vlastnou manželkou. Pre duchovného učiteľa (rabbi) bolo ešte viac nezvyčajné diskutovať o duchovných veciach so ženou. Pre Ježiša však nebolo prekážkou to, že bola žena a dokonca ju neváhal poprosiť  o nádobu s vodou, ktorá nebola podľa židovských zvyklostí. Vysvetlil jej, že aj ona, Samaritánka, potrebuje piť vodu od Neho, vodu prúdiacu k večnému životu.  Pre svedectvo tejto ženy, Samaritánky, uverilo mnoho Samaritánov z toho mesta, že Ježiš je Kristus.

Aj vďaka týmto príbehom vidím, že ženy sú v očiach Božích nesmierne cennými bytosťami. Apoštol Uchtdorf povedal: ” Sestry, kdekoľvek sa nachádzate, v akýchkoľvek podmienkach ste, nie ste zabudnuté. Nezáleží na tom, aké tmavé sa môžu zdať vaše dni, ani ako bezvýznamne sa môžete cítiť alebo ako prehliadané sa zdáte byť, Nebeský Otec na vás nezabudol. V skutočnosti vás miluje nekonečnou láskou.”

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)