A tu je kvízová otázka priam z nedeľnej školy: „Ako definujeme náuku evanjelia?“ A je to bez akejkoľvek nápovedy, či priateľa na telefóne. Dlhoročný člen Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní si možno povie: „No, je to všetko, čo učia písma a proroci, či?“

Vec je taká, že takáto odpoveď nie je úplne presná. Aby sme plne porozumeli pojem náuka, pomôže nám  zadefinovať to, čo náuka je a čo nie je. Starší Bednár vysvetľuje rozdiel medzi troma pojmami: náuka, zásada a použitie.

Náuka

Náuka je pravda­ o spasení zjavená milujúcim nebeským otcom. Náuky sú večné. Náuky sa nemenia. Na týchto náukách sa zakladá a sú obsahom rozsiahle.

Cirkev definuje 9 základných náuk: Náuka o božstve, o uzmierení Ježiša Krista, o Pláne spasenia, o dispenzáciách, odpadlíctve a znovuzriadení, o prorokoch a zjavení, o kňazstve a kňazských kľúčoch, obradoch a zmluvách, o manželstve a rodine, o prikázaniach.

Náuky odpovedajú na otázku „Prečo?“. Náuka Plánu Spasenia podáva vysvetlenie aj k tomu, prečo sme na zemi.  Náuka o uzmierení Ježiša Krista hovorí o tom, prečo Je Kristus naším Prostredníkom s Otcom.

Zásady

Zásada je určitou smernicou, vodítkom pre spravodlivé používanie slobody jednania. Zásady sú vždy postavené na náukách

Ako príklad poslúžia 4 zásady Evanjelia spomenuté vo štvrtom článku viery: Viera, pokánie, krst, a vkladanie rúk pre dar Ducha Svätého.

Zásady nám objasňujú „čo“. Viera a pokánie, napríklad, hovoria o tom, čomu podstupujeme skrze a vďaka uzmiereniu Ježiša Krista. Nie sú to presné činy ale skôr navigácia pre naše konanie. Náboženstvo bez skutkov je ako mydlo, ktoré zostane v krabičke.

Využitie

„Skutočné správanie sa, rozhodovanie sa a žitie náuk evanjelia“ je využitie evanjelia – konanie. Na rozdiel od náuk a zásad evanjelia sa konanie jedinca závisiace na čase a okolnostiach. Ako príklad uvádzame rannú a večernú modlitbu, návšteva nedeľného zhromaždenia, pomoc priateľovi. Vo väčšom slova zmysle sú to cirkevné postupy, ako pri znížení veku misionárov na plný úväzok.

Konanie nám pomáha porozumieť otázkam „ako“? Ako používam vieru? Ako činím pokánie zo svojich hriechov?

„Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa“ (Ezechiel 11:19)

Akonáhle skutočne rozumieme tomuto konceptu náuky evanjelia, ich zásadám a používaniu evanjelia, počneme nazerať na naše životy odlišne. Keď čítame písma, nerobíme tak preto, že niekto v nedeľu povedal aká je to dobrá vec ale preto, že veríme a podporujeme dávnych prorokov a ich schopnosť obdržať zjavenie pre nás. Neospravedlňujeme sa našim kamarátom iba preto, že chceme, aby nás mali opäť radi ale preto, že veríme v uzmierenie Ježiša Krista a jeho moc zmeniť nás.

Keď som sa po prvý krát učil o týchto 3 pilieroch, bol som nadšený. Poznanie týchto vecí má úplne premenilo a premenilo spôsob, ktorým žijem evanjelium Ježiša Krista. Ak v najbližšom období nájdete tému s podtónom evanjelia, neváhajte sa opýtať samy seba: „Je to náuka, zásada alebo jej použitie?“ Kiež sa vám podarí, tak jako mne, prehĺbiť vaše porozumenie, vďačnosť a odhodlanie nasledovať Krista.

Autorkou tohto článku je Melanie Blakely, bol voľne preložený a v celosti ho nájdete tu.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.