Oddiel 4 z knihy Náuk a Zmlúv je jedným z najznámejších medzi Svätými neskorších dní. Je inšpiráciou hlavne pre misionárov na plný úväzok. Hovorí o podivuhodnom diele Božom a o tom ako slúžiť. Vo verši 6 tohto oddielu je zoznam vlastností, o ktoré sa máme usilovať rozvinúť:

„Pamätajte na vieru, cnosť, poznanie, zdržanlivosť, trpezlivosť, bratskú láskavosť, zbožnosť, pravú lásku, pokoru a pílu.

S príchodom nového roka si dávame predsavzatia a stanovujeme ciele. Avšak, môže byť neľahké stanoviť si rozumné ciele zamerané na Krista. Rozhodli sme sa rozčleniť tento verš a navrhnúť niekoľko možných cieľov pre každú z kresťanských vlastností. Splnením aspoň jedného cieľu, budete môcť súčasne pracovať na viacerých kresťanských vlastnostiach.

Viera

Viera, slovami evanjelia, je dôvera v Boha a Jeho Slovo. Biblický slovník hovorí, že viera “má dúfať vo veci, ktoré nie sú viditeľné, ale ktoré sú pravdivé” a že je to princíp konania. Tu je niekoľko cieľov zameraných na budovanie viery:

 • Každý deň premýšľajte niekoľko minút o niečom, čo veríte, že je pravda. Potom si v modlitbe povedzte svoje svedectvo.
 • Každý mesiac vyberajte tému alebo princíp, v ktorom by ste chceli stavať viac vierou. Strávte mesiac štúdiom a pôstom o týchto veciach.

Cnosť

Príručka „Kážte moje evanjelium“ nám hovorí, že cnosť je “vzorom myslenia a správania založeného na vysokých morálnych merítkach”. Cnosť je o úsilí o čistotu, o voľbu spravodlivých myšlienok a akcií, aj keď sme pokúšaný.

 • Odstráňte všetky knihy, hudbu alebo filmy, ktoré môžu zabraňovať Duchu Svätému, aby bol vaším stálym spoločníkom.
 • Ak nemáte svoje chrámové doporučenie, snažte sa ho čo najskôr získať.

Poznanie

Boh nám prikazuje usilovať o poznanie počas celého nášho života. Toto zahŕňa jednak duchovné tak aj svetské poznanie. Vedomosti nám dávajú moc zmeniť náš život a životy druhých. Zvážte tieto ciele, aby bol tento rok – rokom vzdelávania pre vás:

 • Existuje koníček alebo zručnosť, ktoré ste si vždy chceli vyskúšať? Urobte si na ne čas, či už sa zapojíte do kurzov alebo samoučene prostredníctvom kníh a videí.
 • Vytvorte plán štúdia písmiem a držte sa ho. Experimentujte a zistite, čo funguje pre vás. Skúste aspoň jeden verš denne, lepšie jako vynechať čítanie písiem z nášho denného rozvrhu.Temperance

Zdržanlivosť

Zdržanlivosť je o hľadaní u udržiavaní rovnováhy. Do extrémov môžeme zísť mnohými spôsobmi. Môžeme  mať extrémne názory, ktoré často prizvú iba tvrdohlavosť, pýchu a svár. Vo svojom úsudku môžeme byť taktiež extrémni. Zdržanlivosť je o sebaovládaní sa. Tieto ciele vám pomôžu rozvinúť zdržanlivosť:

 • Ste neustále „napojení“ na technologických výdobytkoch? Dajte si za cieľ odpútať sa od nich. Obmedzte hodiny na internete. Nemajte v ruke telefón, keď s niekým hovoríte. Stanovte si cieľ, ako zbytočne nestrácať svoj život na internete.
 • Snažte sa rešpektovať ostatných a vyhnúť sa sporom a hádkam, aj keď sa vaše názory líšia. Skrze sociálne siete sa spriateľte s niekým, kto je na prvý pohľad od vás líši – je proste iný.

Trpezlivosť

Keď sme trpezliví, dôverujeme Bohu a jeho vôli. Sme schopní zvládnuť životné problémy, vrátane oneskorení pri naplnení našich túžob, bez vyprchania našej viery. Trpezlivosť nám umožňuje vidieť širšiu perspektívu Božieho plánu pre nás a nájsť radosť aj uprostred nášho trápenia sa. Trpezlivosť môže byť ťažké rozvinúť, ale tieto ciele pomôžu:

 • Napíšte si zoznam vecí, za ktoré ste vďační deň čo deň. Zapremýšľajte nad tým, ako sa vás v daný deň Boh dotkol.
 • Nádych – výdych … meditácia, dychové cvičenia. Aj tieto veci vám pomôžu upokojiť sa, byť pokojnými v akejkoľvek situácii.
 • Žijeme v dobe okamžitého uspokojenia sa. Čo tak vniesť štipku trpezlivosti do nášho života, či koníčkov? Pečenie, rezba dreva, záhradkárstvo (okrem iných) rozvinie váš cit pre trpezlivosť.

Bratská a sesterská láskavosť

V písme bratská láskavosť opisuje lásku, ktorú máme k bratom a sestrám v evanjeliu. Tu je niekoľko cieľov, ktoré treba považovať za služby svojej cirkevnej rodiny:

 • Nezabudnite na svoje každomesačné domáce, či navštevujúce učenie každý mesiac.
 • Zozbierajte zoznam misionárov slúžiacich z vášho odbočka alebo kôlu. Pošlite im list každý mesiac.

Zbožnosť

Konečným cieľom a zámerom Nebeského Otca je, aby sme sa stali takými jako je On. Nasledujúce myšlienky sú určené k tomu, aby nás k tomtuo cieľu čo najviac priblížili:

 • Ak to okolnosti dovolia, vytvorte si plán svojich chrámových ciest tak často, ako len môžete. Ak nie ste schopní navštevovať chrám pravidelne, majte platné chrámové odporúčanie. Študujte o chráme aspoň raz za mesiac.
 • Svätte sabatný deň modlitbou. Zamyslite sa nad tým ako urobiť Sviatosť Večere Pána zmysluplnejšou. Sústredte sa na tento okamih a myslite naň počas týždňa.

Pravá láska

Pravá láska je čistou láskou Kristovou. Keď máme lásku, staráme sa o všetky Božie deti a vidíme ich tak, ako ich vidí Boh. Tu sú niektoré ciele zamerané na pravú lásku:

 • Aktívne vyhľadávajte príležitosti slúžiť. Buďte ochotní okamžite nasledovať duchovné nabádania.
 • Zapojte sa do miestnej charitatívnej organizácie, ktorú poznáte.
 • Vyhýbajte sa hovoreniu negatívnych vecí o ostatných.

Pokora

V duchovnom zmysle sa pokora podriaďuje Božej vôli a uznáva našu trvalú potrebu jeho milosti a milosrdenstva. Niektoré ciele, ktoré pomáhajú kultivovať pokoru zahŕňajú:

 • Aktívne počúvanie je nesebecký spôsob, ako milovať ostatných a odstrániť sústredenia sa na seba.
 • Vytvorte dielo, ktoré vyjadruje vašu lásku k Bohu. Môže to byť prostredníctvom umenia, tanca, hudby, písania, tvorby alebo jednoducho prostredníctvom hovoreného svedectva.

Píla

Ak chcete rásť v starostlivosti, skúste nastaviť cieľ založený na jednom z týchto nápadov:

 • Vytvorte skupinu zodpovedností, ktorá bude podávať správy o vašich cieľoch. Spoluprácou s ostatnými budete pravdepodobnejšie dosiahnuť svoje ciele.
 • Sledujte svoju vášeň! Sme veľmi ochotní tvrdo pracovať, keď je to niečo, čo nás zaujíma.

Moja skúsenosť

Ako misionárka som študoval tieto atribúty a to ma urobil, kto som dnes. Evanjelium pomáha všetkým vidieť jasnejšiu stranu. Keď sa usilujeme o to, aby sme sa stali ako Kristus, uvidíme požehnanie, ktoré boli pre nás až doteraz neviditeľné.

Tento článok bol skrátený. Tu si môžete prečítať celý článok a pridať nejaký ten cieľ naviac.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.