Ježiša poznáme pod viacerými menami. Mesiáš, Kristus, Spasiteľ, Vykupiteľ, Alfa a omega, Ja som, Jehova, Jasná ranná hviezda, Knieža pokoja, Dobrý pastier, Chlieb života, Svetlo sveta, Zástupca u Boha, Baránok Boží, Učiteľ, Emanuel, Syn Boží, Pomazaný, Uhoľný kameň, … Určite ich je ale v písmach spomínaných ešte viac. Význam niektorých mien je jasný na prvý pohľad, avšak niektoré aj keď notorické známe označenia Ježiša nám po krátkom zamyslení nemusia byť vôbec zrozumiteľné. Poďme si preto pár z nich trochu rozobrať a snáď aj lepšieme porozumieme tomu, kým vlastne Ježiš je.

Emanuel

Meno Emanuel pochádza z hebrejských slov, ktoré znamenajú „Boh s nami”. O Emanuelovi, ktorým je Ježiš prorokoval už Izaiáš. Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.” (Izaiáš 7:14) Matúš toto proroctvo spája s anjelovou návštevou Jozefa.

„Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. “ (Matúš 1:18-25)

Spasiteľ

Kristus, Mesiáš, Pomazaný

Vedeli ste, že tieto tri mená znamenajú jedno a to isté? „ Kristus ” je grécke slovo totožné s hebrejským slovom „Mesiáš”. Význam oboch slov je „pomazaný”. Pomazaný je jednoducho povedané predurčený kráľ. Ježiš bol predustavený k svojmu veľkému povolaniu ešte pred stvorením sveta. Židovský ľud dostával mnoho proroctiev o Jeho príchode. Čakali teda na Mesiáš. Ježiš sa svojich učeníkov pýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého.” (Matúš 16:15,16) 

Jehova

Jehova znamená v preklade „ Ja som”. Ježiš sa predstavil ako ” Ja som, ktorý som.” Lepší preklad by možno bol: Ja som ” ja som” alebo Ja som “Jehova”. Ježiš Kristus tak povedal, že on je ten mocný Boh Jehova, ktorý viedol svoj ľud a robil pre neho množstvo zázrakov opísaných v Starom Zákone. Apoštol Pavol takisto učil, že Kristus je Jehova Starého Zákona.

Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom,  všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus.” (1. Kor. 10:1-4)

Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som.” (Ján 8:58)

Uhoľný kameň

Uhoľný kameň je hlavný kameň tvoriaci roh základu budovy. Je to nadôležitejší kameň. Ak by sme uhoľný kameň vytiahli, ostatné by sa rozsypali a budova by sa zrútila. Presne tak je to aj s Ježišom Kristom. Nie len že je základom evanjelia, základom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, musí byť aj základom nášho svedectva na to, aby sme mohli nechvejne stáť.

Vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom.” (Skutky 4:10,11)

Dobrý pastier

Dôvod prečo sa Kristus prirovnáva k pastierovi je naozaj krásny no zároveň obsiahly. Prečítate si o ňom v samostatnom článku tu.

Prostredník, príhovorca

Prostredník alebo príhovorca označuje určitého sprostredkovateľa. Ježiš Kristus je sprostredkovateľom medzi Bohom a človekom. Jeho uzmierenie umožnilo ľuďom, aby činili pokánie zo svojich hriechov a zmierili sa s Nebeským Otcom.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” (Ján 14:6)

A preto, ľudia sú slobodní podľa tela; a sú im dané všetky veci, ktoré sú pre človeka nevyhnutné. A sú slobodní, aby si zvolili slobodu a večný život skrze veľkého Prostredníka všetkých ľudí, alebo si zvolili zajatie a smrť podľa zajatia a moci diablovej; lebo on sa snaží, aby všetci ľudia boli biedni ako je on sám.

A teraz, synovia moji, chcel by som, aby ste pohliadli na tohto veľkého Prostredníka a poslúchali veľké prikázania jeho; a boli verní slovám jeho a zvolili si večný život podľa vôle Svätého Ducha jeho.” (2. Nefi 27,28)

 

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)