Život dokáže byť občas nevyspytateľne zložitý. A predsa kvôli tomu nemôžeme zatrpknúť ale skôr pokročiť a stať sa lepšími.

Mnoho výziev, ťažkostí, utrpenia a bolestí nás môže vyviesť z miery. Niekedy sa samy seba pýtame to, čo Habakuk za stara: „Hospodin, a ty ma nevypočuješ?“ (Habakuk 1:2-4) alebo Joseph Smith „Ó Bože, kde si?“ (NaS 121:1) Dokonca sám Ježiš Kristus zvolal silným hlasom z hlbín utrpenia: „Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27:46)

V týchto chvíľach nariekania, vyčerpania a utrpení sa pýtame samy seba: „Prečo práve ja musím trpieť, keď dodržujem prikázania? Prečo, keď sa z celého srdca usilujem milovať Boha a blížnych, by mi tieto tŕne mali stáť v ceste?“ Či niet balzamu v Gileáde pre mňa? Prečo moje modlitby neprechádzajú stenami k Bohu? Prečo ma priatelia opustili? Prečo nenachádzam útechu, keď vyhľadávam Pána? Tieto a podobné ostré a prenikavé otázky nám pritečú do sŕdc počas najhlbšieho žiaľu.

Žiadna skúška nie je márna

Tieto veci nám majú priniesť skúsenosti, priblížiť nás bližšie k Bohu, aby bola naša láska po vrch naplnená, čistejšia a ušľachtilejšia. Utrpenie prináša so sebou empatiu a náhľad, aby sme mohli úprimne povedať to, čo Mormon, prorok v Knihe Mormonovej. „Hľa … miloval som ich podľa lásky Božej, ktorá bola vo mne, z celého srdca svojho; a vylieval som za nich dušu svoju v modlitbe k svojmu Bohu po celý deň … Nebojím sa toho, čo môže učiniť človek lebo dokonalá láska vyháňa všetku bázeň. A ja som plný pravej lásky, ktorá je večnou láskou. “ (Mormon 3:12; Moroni 8:16-17).všimnime si Božiu ruku v našich životoch

Apoštol Orson F. Whitney svedčil: „Žiadna bolesť, ktorou trpíme ani žiadna skúška, ktorou prechádzame nie je márna. Prispieva k nášmu učeniu sa, rozvoji vlastností ako trpezlivosť, viera, pevná vôľa a pokora.  Toto všetko buduje náš charakter, prečisťuje naše srdcia, rozširuje naše duše a premieňa nás na láskavejších synov a dcéry Nebeského Otca. Je to práve skrze bolesti a žiaľ, súženie a drinu, že získame potrebné skúsenosti, ktoré nás priblížia viac k Nebeským rodičom.“

V Kristovi sme silní

Moc a sila Uzmierenia Ježiša Krista spočíva v tom, že nás robí lepšími a nie zatrpknutejšími.

Ak sme skutočne jednotní s Bohom, sme silní v Kristovi. Odložme nabok svojho prirodzeného človeka, ktorý nás pokúša zachrániť sa od utrpenia a bolesti. Ak dáme svoje srdcia Pánovi, práve vtedy tie najhlbšie trhliny budú zaplnené hrejivým voskom, liečivým balzamom Kristovho uzmierenia. Láska už viac nepretečie trhlinou. Delíme sa o ňu s tými, ktorých nádoby potrebujú čistú lásku vo svojich životoch.

Keď sme vyliečení Božím balzamom, skúšky naďalej prichádzajúce nás učinia silnejšími a viac vernými. Utrpenie, výzvy, duševné bolesti a ťažkosti života sa stanú prečisťujúcimi zážitkami. Milujeme naplno. Rozumieme jasnejšie. Naša trpezlivosť presahuje, zdanlivo, do večnosti a poznáme pokoj, ktorý presahuje všetko porozumenie – čistá láska Kristova, ktorá preniká všade a všetkým.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “Elder Oaks: “Stand Clear from the Current Atmosphere of Hate” (http://www.ldsliving.com/2-Undeniable-Truths-That-Will-Bring-Us-Joy-During-Bitter-Trials/s/85068#comments-href-link)

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.