Samota, obavy, nechuť či neistota. To je iba zopár pocitov, ktoré sprevádzajú výzvy ľudského žitia – starobu, prírodné katastrofy, smrť, otázky o Bohu, či zabezpečenie potrieb pre svoju rodinu.

Existujú výzvy, na ktoré samy nestačíme. Sú väčšie než rady, ktoré nám dajú tie najlepšie knižky. Sú väčšie než pomoc, akú získame od ľudí, či sociálnych programov. Sú to zaťažkávacie skúšky, za ktoré Boh prisľúbil: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“ (Matúš 7:7) Nemusíme postrehnúť, že naše ťažkosti úplne vymiznú ale skrze modlitbu sa učíme kráčať naprieč naším skúškam spoločne s Bohom a krok za krokom nájdeme väčší pokoj, nádej a porozumenie.

Modlitba je palivom na celý deň

Ježiš nás učil, že máme vzhliadať k Bohu každý jeden deň pre vedenie a pomoc. Ale robíme to?

Modlitba nám dokáže poskytnúť brnenie a ochranu pred pokušením, odpočinutie od psychického vyťaženia strachu a neistoty. Modlitba premení každú temnú noc v jasný deň počas toho ako Jeho svetlo a láska do plna naplní naše srdcia.Dievčatko sa modlí

Spisovateľ C.S. Lewis to opísal takto: „Boh utvoril ľudský stroj, aby fungoval na sebe. On (Boh) je palivom, ktoré naše duše spaľujú, alebo jedlo, ktorým sú naše duše vyživované. Neexistuje žiadne iné palivo.“

Vďaka modlitbe dokáže Boh dodávať palivo našim manželstvám, deťom, v práci, rozhodnutiam, našim svedectvám, pocitom, či cieľom. Jeho palivo prichádza v mnohých podobách ako múdrosť, večný pohľad na život, odvaha, pokoj. Jeho palivo nám nepomôže iba s našimi problémami ale pomôže nám byť tými najlepšími „JA“. Pomôže nám činiť pokánie, zlepšovať sa a nakoniec dosiahnuť veľkosť plnosti Kristovej.

Modlitba dáva oheň našej pamäti

Modlitba nám pripomína, že sme deti milujúceho Nebeského Otca, ktorý nám zaručuje prístup k Nemu a Jeho večným pravdám.

„V zásade nejde o to, aké slová použiť … je to priblíženie sa k Nebeskému Otcovi so zámerom byť ním vypočutí. On je Bohom nad všetkým, Otec nad všetkými a aj tak je nám ochotný udeliť svoju pozornosť ako jednému z Jeho detí.“

Ako príklad poslúži keď Joseph Smith vo väznici Liberty Jail prosil Pána: „Ó Bože, kde si?“ A milujúci Otec odpovedal: „Syn môj, pokoj buď duši tvojej; protivenstvo tvoje a strasti tvoje potrvajú iba malú chvíľku.“ (NaZ 121:1,7)

Muselo to dodať Josephovi potrebné palivo, aby vytrval i niečo dlhšie.

Joseph Smith, Mojžiš, Mária – Ježišova pozemská matka sú príkladmi jedincov z písiem kedy Boh použil svoj hlas alebo hlas svojich služobníkov, aby hovorili k Jeho deťom. Každý takýto prejav bol osobný a špeciálny. Keďže Boh je ten istý včera, dnes a navždy, tieto osobné zjavenia-rozhovory naďalej pokračujú. To nám môže pripomenúť, že každý jeden z nás má osobný vzťah s Bohom.

Je to súčasne jednoduché a dômyselné, tak ako to opísal prezident Hinckley niekoľkými krátkymi vetami.

Si naozaj Božie dieťa, On je tvoj Večný Otec, On ťa miluje, Môžeš prísť k Nemu v modlitbe, Pozýva ťa modliť sa. Aká nádherná vec to je, Je Najväčší zo všetkých. On je Stvoriteľ a Vládca vesmíru. A aj tak počúva tvojim modlitbám.

Náš vzťah s Bohom nám dáva silu, ktorú potrebujeme, aby sme ustáli búrky života. Každé radovanie sa je požehnaním a každá skúška je pozvánka priblížiť sa bližšie k Nemu, spoliehať sa na jeho milosrdenstvo a ísť vpred.Žena hľadá Boha v písmach a modltibe

Modlitba poháňa osobný pokrok

S modlitbou k Bohu sú všetky veci možné. Bez modlitby nám chýba moc k napredovaniu. Modlitba je bránou k nášmu pokroku. Starší Pearson učil: „Bez modlitby neexistuje návrat k Otcovi. Bez modlitby, pokánia, odpustenia a očisťujúcej moci Kristovho uzmierenia nieje návrat k Bohu možný. Bez modlitby, dostatočnej viery rozumieť a dodržiavať prikázania nieje možné. Bez modlitby je nevyhnutná duchovná moc na prekonanie pokušenia, skúšok a nepriazni nedostupná.“

Počas cesty životom ideme zastávkami príležitostí a skúšok pozemského sveta. To všetko môžeme činiť spolu s Bohom, ako našim spoločníkom, ktorý povedal: „Toto je moje dielo a sláva – uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka“. Modlitba je nástroj, ktorým Boh poháňa naše životy, zaručuje nám Jeho osobnú pozornosť a činí náš pokrok možným. Všetko, čo treba urobiť je „spýtať sa Boha“.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na lds.org/blog/, bol upravený pre slovenského čitateľa.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.