S príchodom nového roku si zvykneme dávať novoročné predsavzatia. Často túžime po niečom, čo nemáme, alebo sa nám nepodarilo dosiahnuť v tom starom roku. Je správne ísť za svojimi snami a stanovovať si ciele! A čo tak sa pri ich stanovovaní inšpirovať slovami niekoho múdrejšieho, kto vidí dnešný svet aj z inej perspektívy? Tu je 7 tipov pre novoročné predsavzatie od Prezidenta Nelsona, proroka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Kontrolujte čas strávený na sociálnych médiách

Zapojte sa do pôstu od sociálnych médií. Jeden týždeň bez sociálnych médií. Žiaden Facebook, Instagram, Messanger … Porovnajte svoje využitie času v oboch prípadoch. Túto výzva bola adresovaná mládeži Cirkvi a aj v posolstve ženám Cirkvi na poslednej generálnej konferencii. Zapojili ste sa? Týždenný pôst od sociálnych médií vám pomôže lepšie a efektívnejšie využívať čas ,nestanete sa otrokmi technológií ale ich pánmi.

Prečítajte celú Knihu Mormonovu

Ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veríme, že Kniha Mormonova je spolu s Bibliou slovo Božie. A nielen to. Štúdiom písem a ich usilovným používaním v našich životoch sa postupne meníme  v nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Kniha Mormonova

„Vyzývam vás prečítať Knihu Mormonovu odteraz do konca roku. Nech už sa to zdá akokoľvek nemožné pri všetkom, čo sa snažíte zvládnuť vo svojom živote, ak prijmete túto výzvu celým srdcom, Pán vám pomôže nájsť spôsob, ako to dosiahnuť. A keď budete študovať s modlitbou, sľubujem vám, že nebesia sa pre vás otvoria. Pán vás požehná väčším množstvom inšpirácie a zjavenia.

Založte si svoj denník osobných zjavení

Bez akýchkoľvek pochýb je získavanie osobného vedenia pre členov Cirkvi jednou z priorít. Je našim privilégiom získavať pomoc do našich osobných životov skrze prítomnosť Ducha Svätého. Táto veta bola už niekoľkokrát citovaná a tak bude tomu aj naďalej.

V nadchádzajúcich dňoch nebude možné prežiť duchovne bez neustáleho vplyvu Ducha Svätého, ktorý vás povedie a bude vás riadiť a utešovať.Naliehavo vás žiadam, aby ste posilnili svoju súčasnú duchovnú schopnosť získavať osobné zjavenie.

A preto je na nás, či sa chytíme tejto výzvy proroka Nelsona a dáme si ju ako naše novoročné predsavzatie. Získajme pomoc z nebies spôsobom, ktorý opísal Prezident Nelson: Modlite sa v mene Ježiša Krista ohľadom svojich starostí, obáv, slabostí – áno, ohľadom tých najhlbších túžob svojho srdca. A potom počúvajte! Zapíšte si myšlienky, ktoré vám napadnú. Zaznamenajte si svoje pocity a uskutočnite to, čo ste nabádaní urobiť. Keď tento postup budete opakovať deň za dňom, mesiac za mesiacom, rok čo rok, budete „dorastať k zásade zjavenia“

Naplánujte si pravidelné rodinné štúdium písiem

Nie je už žiadnym tajomstvom, že od nového roka 2019 dochádza k premiestneniu výuky evanjelia z tried v cirkevných budovách do našich domovov. Navonok sa to prejaví tým, že cirkevné bohoslužby sa skrátia z 3 hodín na 2. Deň za dňom bude na nás ako oddane budeme vo svojich rodinách, s priateľmi a známymi študovať a aplikovať pravdy evanjelia nájdené v novej príručke: Poď, nasleduj ma!

Dlhoročným cieľom Cirkvi je pomáhať všetkým členom, aby zväčšili svoju vieru v nášho Pána Ježiša Krista a v Jeho uzmierenie, aby sme im pomáhali pri vytváraní a dodržiavaní ich zmlúv s Bohom a pri posilňovaní a pečatení ich rodiny. V dnešnom zložitom svete to nie je ľahké. Protivník rapídne zvyšuje svoje útoky na vieru, na nás a naše rodiny. Aby sme duchovne prežili, potrebujeme dobrú protistratégiu a proaktívne plány. Preto teraz chceme zaviesť organizačné úpravy, ktoré ešte viac posilnia našich členov a ich rodiny. Rodiny sú navždy

Navštevujte pravidelne Chrám

Chrám je miestom, kde pociťujeme silu nebies vo väčšej miere ako kdekoľvek inde. Na poslednej generálnej konferencii bola oznámená výstavba 10 nových chrámov a tým sú chrámy čoraz viac dostupnejšie ľudom po celom svete. Dajme si preto za cieľ, či za svoje predsavzatie pravidelne navštevovať chrám. Chrám v nemeckom Freibergu, ktorý je primárne určený aj pre slovenských členov Cirkvi nie je tak vzdialený. Ak cítite, že potrebujete viac času na osobnú duchovnú prípravu, držte sa rady Prezidenta Nelsona a siahnite na všetky príhovory o chráme, či chrámovej práci z posledných generálnych konferencií.

„Vyzývam vás, aby ste s modlitbou študovali o chrámoch v písmach a v slovách žijúcich prorokov. Usilujte sa dozvedieť sa viac, porozumieť viacej a pocítiť do väčšej hĺbky o všetkom, čo sa týka Božích chrámov.“

Používajte správny názov Cirkvi

Názov Cirkvi nie je vecou dohody. Keď Spasiteľ jasne hovorí, ako sa Jeho Cirkev má nazývať a dokonca toto svoje prehlásenie uvádza slovami „tak bude cirkev moja nazývaná“, myslí to vážne. A pokiaľ dovolíme, aby sa používali prezývky alebo si ich osvojujeme, či ich dokonca presadzujeme, uráža Ho to.

Dajme si ako predsavzatie, že budeme lepšie nasledovať prorockú radu. Spasiteľovo meno je stredobodom názvu Jeho Cirkvi. V rozhovoroch s priateľmi, či s kýmkoľvek, majme na pamäti, že On, Ježiš Kristus je centrom evanjelia. Aj táto, v zásade, malá vec vám pomôže prísť bližšie ku Kristovi v novom roku 2019.

Inšpirovaná služba

„Efektívna inšpirovaná služba je možná vďaka darom sestier a neporovnateľnej moci kňazstva.“

Tieto slová odzneli spolu s koncom domáceho a navštevujúceho učenia. Pán avšak prišiel s novým spôsobom starostlivosti jeden o druhého. Svätejší spôsob starostlivosti podľa spôsobu Pána. Dajme si predsavzatie nezabúdať na našich blízkych, či vzdialených ľudí a buďme im na pomoci ako len budeme môcť.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.