Túžba dobrosrdečných ľudí bola a vždy bude pre dosiahnutie mieru v celom svete. Nemôžeme sa vzdávať pri dosahovaní týchto cieľov. Prezident Joseph F. Smith učil: „Až keď ľudstvo príjme Božie pravdy a Jeho učenie, uzná božskú moc a právomoc, potom  môže prísť pokoj a láska.“

Pokoj a mier

Naliehavo dúfame a modlíme sa za celosvetový mier, ale ako jednotlivci a rodiny môžeme dosiahnuť ten pokoj, ktorý je nám prisľúbený ako odmena nášho spravodlivého žitia. Tento pokoj je sľúbeným darom Spasiteľa a Jeho uzmierenia.Jair prichádza k Ježišovi

Mier neznamená iba čas bezpečia, čas bez vojny, násilia, sporov, či konfliktov. Mier a pokoj pramení z poznania, že Spasiteľ vie, kto sme, že v Neho veríme, dodržujeme Jeho prikázania a to aj v čase životne zdrvujúcich skúšok a tragédií. (NaS 121:7–8).

Kam sa mám obrátiť pre mier

Pokorenie sa pred Bohom, pravidelná modlitba, činenie pokánia z hriechov, ponorenie sa do vôd krstu s duchom skrúšeným a srdcom zlomeným, zosobnenie pravého nasledovníka Ježiša Krista sú hlbokými príkladmi spravodlivosti, ktorá je odmenená trvalým pokojom. Cirkev je miestom, kde nasledovníci Ježiša Krista získajú pokoj. Niektorí mladí ľudia hovoria o sebe, že sú duchovými ale nie nábožnými. Cítiť „duchovno“ je tým správnym prvým krokom. Avšak v cirkvi tvoríme spoločenstvo, sme vyživovaní dobrým slovom Božím. Azda ešte dôležitejšia je kňazská autorita, ktorá nám umožňuje vykonávanie posvätných obradov a zmlúv v Božích chrámoch, ktoré spájajú rodiny a činia návrat k Bohu, Otcovi a Ježišovi Kristovi do celestiálneho kráľovstva možným. Tieto obrady nesú so sebou pokoj vďaka zmluvám učineným s Bohom.

Chrámy sú miesta, kde sa mnohé z posvätných obradov odohrávajú. Sú takisto zdrojom útočišťa z tohto sveta. Tí, ktorí navštívia chrám alebo otvorené dni chrámu cítia takisto tento pokoj. Spasiteľ je prameňom ozajstného pokoja. Dokonca aj so všetkými životnými previerkami a skúškami bude spravodlivé žitie odmenené osobným pokojom. (Ján 14:26–27; 16:33).

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.