V stredu 24. októbra, iba niekoľko dní po Generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, mali členovia kôlu Praha príležitosť počuť apoštola Pána na stretnutí v Prahe. Zasväcujúce zhromaždenie so Starším Quentinom L.Cookom z Kvóra Dvanástich apoštolov sa konalo v nádhernej Majakovského sále Národného domu na Vinohradoch.

Radosť z prítomnosti novodobých nasledovníkov Pána

Na úvod sme boli poctení anjelským spevom a hudbou pražského kvarteta po ktorom hovoril Prezident kôlu Praha, Martin Pilka, o veľkosti tejto chvíle, keď sme mali príležitosť byť s Apoštolom Pána, Starším Cookom. Vo svojich spomienkach sa podelil o momenty, kedy k nemu silno prehováral Duch svätý. Pred rokmi sa po jednom takomto zážitku rozhodol napevno pre rodinný domáci večer, ktorého požehnanie žne dodnes. Misijný prezident, Jan Pohořelický sa podelil o svoje svedectvo o Knihe Mormonovej a pravdivosti Cirkvi Ježiša Krista. Bolo z neho cítiť vnútornú radosť, keď povedal, ako požehnaní sme tým, že žijeme v dobe, kedy sú na zemi žijúci proroci, vidúci a zjavovatelia.

Sestra Sabin, manželka územného sedemdesiatnika, sa podelila o dva príbehy zo života, ktoré ilustrovali dva body. Musíme venovať zvýšenú pozornosť rozhodnutiam, ktoré činíme deň za dňom, aby sme sa nestali súčasťou svetského životného štýlu. „Je na čase, aby sme odviedli svoje rodiny od veľkej priestrannej budovy, ak sa tam ocitli.“ Povzbudila nás k tomu, aby sme nestratili našu citlivosť k Duchu svätému. „Je dôležité, ako trávime náš čas a aké rozhodnutia v živote volíme,“ povedala Sestra Sabin. V závere sa podelila o to, že jej najväčšie želanie je vrátiť sa spolu s rodinou späť k Nebeskému Otcovi.

Starší Sabin zdieľal príbeh o africkom mladíkovi, ktorý spoznal evanjelium po príchode do Belgicka pred 10 rokmi, ale po 1.5 roku musel krajinu opustiť a vrátiť sa do rodného Gabonu. Gabel z Gabonu si verne odkladal celých 8.5 rokov desiatky. S príchodom Cirkvi do Gabonu sa aktívne zapojil do jej chodu a dnes ochotne slúži ako prezident pobočky Cirkvi v jeho rodisku. Starší Sabin nás vyzval, aby sme oslovili kamarátov, našich bratov a sestry, ktorí oslabli vo viere v Krista a aktivite v Pánovej Cirkvi.

Pokoj a kľud v mysli a na srdiečku

Sestra Cook, predrečníčka svojho manžela zrekapitulovala slová Prezidenta Nelsona, prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ohľadne dôležitosti výuky v rodinách. „Učte svoje deti o Nebeskom otcovi, pomôžte svojim deťom poznať ho.“ Učenia sa o Ježišovi Kristovi a Jeho uzmierení, zameranie sa na Chrám to sú veci, ktoré treba naše deti vyučovať. Pridala, že je dôležité, aby naše deti pociťovali kľud vo svojich srdciach a mysli. Ak máme v domove Krista, máme tam pokoj a kľud.

„Uč sa odo mňa a počúvaj slová moje; kráčaj v miernosti Ducha môjho, a budeš mať pokoj vo mne.“

NaZ 19:23

Apoštol Cook a jeho slová o Sione v srdciach a domovoch

Hlavný hosť a záverečný rečník, Starší Cook sa s nami podelil o dôležitosti vybudovania Sionu v našich srdciach a domovoch. Nová rovnováha medzi výučbou evanjelia v domácnosti a v Cirkvi, vrátane úpravy nedeľného rozvrhu v zhromažďovacích budovách Svätých neskorších dní, kedy bude nedeľná bohoslužba a triedy trvať dve hodiny má posilniť vieru a pestovať väčšie osobné uctievanie Boha.

Bola spomenutá príručka „Poď, nasleduj ma“, ktorú budeme študovať od nového roka 2019 a je sústredená na Nový zákon. Starší Cook svedčil o tom, že naša na-domácnosť zameraná výuka prinesie požehnania ochrany pred problémami a zmätkami tohto sveta. Pripomenul, že slobodní ľudia by nemali smútiť a zostať samy ale z vlastnej iniciatívy sa spoločne stretávať a študovať zásady evanjelia, baviť sa a utvrdzovať priateľstvá.

Quentin L. Cook pokračoval v téme rodinných vzťahov a apeloval na to, aby sme si prejavovali lásku, dobrotivosť a vzájomný rešpekt vo zvýšenej miere, vyvarovali sa opakovaného kritizovania svojich detí. Apoštol Cook zdôraznil, že manželia sú si rovnocennými partnermi a vo všetko sa majú spoločne radiť s Pánom.

Svetlo pre druhých a apoštolské požehnanie

„Neskrývaj sa, buď dobrým príkladom pre druhých!“ Aj takto by sa dala opísať časť posolstva Staršieho Cooka. Ako členovia Cirkvi Ježiša Krista nemáme žiť v kamufláži a skrývať svoju identitu pred svetom. Práve naopak. Máme svietiť pred svetom! Uviedol príklad z jeho rodiska v Kalifornii, kedy členovia, ktorí sa vo svojej obci, či komunite nehanbili za svoje náboženstvo, boli hojne požehnaní.

S blížiacim sa záverom zasväcujúceho stretnutia sme prirodzene čakali na apoštolské požehnanie. Starší Cook zvolal požehnanie z nebies, aby sme nachádzali pokoj v našich srdciach a budovali Sion v našich domácnostiach. Žehnal nám, aby sme problémy okolo nás prekonali úspešným presunom na domov-zameranú výuku evanjelia a tak našli Pánov pokoj.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.