Mnohí asi nepoznajú katolíckeho profesora, doktora Stephena H. Webba, ktorý urobil veľa v presadzovaní presvedčenia Svätých neskorších dní, ich hodnôt a tiež Knihy Mormonovej. V čase, keď väčšina sveta odmietla považovať Mormonov za kresťanov, on sa ich otvorene zastal a a prehlásil, že Mormoni sú väčšími kresťanmi ako veľa mainstream kresťanov, ktorí  neberú s dostatočnou vážnosťou  na vedomie, že Ježiš je Syn Boha.

Keď Webb vo veku 54 rokov zomrel, mnohí, vrátane mormonských učencov, smútili nad stratou tohto fantastického muža. Žiaden súčasný nemormonský teológ sa nezaoberal mormonským učením s takou pozornosťou a prísnosťou ako Stephen H. Webb, povedal Blair Hodges z Inštitútu A. Maxwell univerzity BrighamaYounga.

Doktor Webb veril a ukazoval, že mormonizmus, obzvlášť Kniha Mormonova, je doslova zaplnená Kristom.”

Čítanie v Knihe Mormonovej

„Keď som naozaj čítal túto knihu, bol som dočista prekvapený,“ napísal. „Nikto iný, okrem Neho (Krista) v knihe nevyčnieva.“ V Knihe Mormonovej sa píše: „A my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameňu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich. (2 Nefi 25:26).“

Aj keď jeho pôvodné citáty vyjadrovali rešpekt k mormonskej náuke, nikdy neskrýval kritiku. Avšak krátko pred svojou smrťou, napísal doktor Webb email pre magazín LDS Living, že jeho pohľady na mormonizmus sa od začiatku zmenili, vzrástli a prehĺbili sa. Pokračoval a povedal, že prvý spis napísal ešte len na začiatku jeho cesty za znovuzriadeným evanjeliom, a že sa toho od Svätých veľa naučil. Webb sa nenechal oblomiť od štúdia mormonizmu a stretávanie sa s mormonmi ho spravilo lepším kresťanom.

V otázkach a odpovediach časopisu America Magazine uviedol Webb príklady, ako ho mormonizmus zmenil a ako môže prospieť ostatným kresťanom, najmä katolíkom. Tu je iba zopár príkladov: „Pre mňa je Kniha Mormonova očividne zázračné dielo, ktoré v hovorovej podobe oslovuje teologické témy. Jej náboženské čítanie, a nie čítanie podľa novodobých historických štandardov, odporúča ako vyriešiť mnohé zo sporov, ktoré rozdelovali protestantov v 19.-tom storočí a ukazuje na bohatšie a širšie kresťanstvo, ktoré bolo vtedy dostupné …“

Čo sa môžu katolíci naučiť od mormonov?

Mormoni a katolíci hovoria svojich skutkoch a svätosti viac ako protestanti a môžu sa v tomto ohľade učiť jeden od druhého. Navyše Mormoni sú silno presvedčení o fyzickej existencii nebies. Katolicizmus zvykol mať názorný a detailný pohľad na nebesia, ale vo veľkom sme ho stratili, obávam sa. Máme sa čo učiť z istého presvedčenia mormonov o posmrtnom živote. Mormoni tiež silno cítia spojenie a vzťahy medzi žijúcimi a mŕtvymi … My katolíci môžeme oceniť záväzky voči mŕtvym vďaka štúdiu mormonizmu.

Čo sa môžu mormoni naučiť od katolíkov?

Mormoni veria, že kresťanstvo stratilo svoj smer po smrti pôvodných apoštolov, a tak veľa mormonov nečíta tradičnú teológiu. Nechápte ma ale mylne. Zistil som, že mormoni sa teológiou zaoberajú viac ako príslušníci iných cirkví. Sú neuveriteľne sčítaní v ich presvedčení, a keďže sú menšinovým náboženstvom, vedia sa jasne vyjadrovať o významnosti a dôležitosti ich viery.

Mormoni sú nábožensky zvedaví a rozumonovo odvážni v ich viere. Častokrát ale nevedia ako ich nauka zapadá do zvyšku kresťanskej tradície. Vo svojej práci sa snažím poukázať na to, že mormonizmus nie je od kresťanstva izolovaný alebo nedosiahnuteľný. V ich náukách nájdeme veľa spoločného s kresťanskou históriou a tradíciou . . .

Čo je, podľa Vás, hlavné posolstvo mormonizmu?

Ich hlavné posolstvo sa nijak nelíši od iných cirkví. Každý mormon, s ktorým som hovoril, a tiež Kniha Mormonova presadzuje Panstvo Ježiša Krista ako Božieho Syna a nášho pravého Spasiteľa . . .

Ak by ste mohli povedať jednu vec pápežovi Františkovi o mormonoch, čo by to bolo?

Je ten správny čas zobrať mormonov vážne. Dobrá téma na začiatok by mohla byť prehodnotenie  rozhodnutia bývalého kardinála Josepha Ratzingera, ktorý poprel platnosť krstov Svätých neskorších dní. Dobrým miestom rozhovoru by bol Rím, tam kde mormoni onedlho otvoria svoj chrám!

Tak a je to tu: odporúčania, zistenia, skvelý prehľad muža, ktorý začal s odmietavým pohľadom na Cirkev Ježiša Krista, ale postupne sa naučil rešpektovať a mať rád náuku a členov, tým že otvoril svoju myseľ a skutočne čítal a študoval Knihu Mormonovu. Sme vďační sa láskavé srdce doktora Webba, jeho výskum a snahu šíriť pozitívne posolstvo o mormonizme po celom svete.

AK si prajete dozvedieť sa viac, neváhajte a napíšte nám.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “Catholic Professor: The Book of Mormon is a Miraculous Text
[Slovak] ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company
The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.