V knihe Mormonovej sú zaznamenané niektoré z najúžasnejších príkladov Pánovej lásky.

Väčšina kresťanov pozná vlastnosti vlastnosti Ježiša Krista, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Obdivujú lásku, ktorú preukazoval chudobným, chorým a utláčaným. Tí, ktorí sa považujú za Jeho učeníkov, sa tiež snažia napodobňovať Jeho príklad a nasledovať nabádania  Jeho milovaného apoštola: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha … pretože Boh láska je.“ (1. Jánov 4:7–8) Táto myšlienka je objasnená v Knihe Mormonovej. Je v nej opísané, kým spôsobom je človek zrodený z Boha a kým spôsobom získava schopnosť  mať takú lásku, akú má On. Uvádza tri hlavné zásady, ktoré nám do života vnášajú moc Božej lásky.

Tri zásady prinášajúce moc Božej lásky

  • Kniha Mormonova učí, že kľúčom k duchovnému znovuzriadeniu je používanie viery v Krista a uzatvorenie zmluvy s Ním, že budeme dodržovať Jeho prikázania. Ľudu v Knihe Mormonovej, ktorý túto zmluvu uzavrel, kráľ Benjamín povedal: „A teraz, pre zmluvu, ktorú ste učinili, budete nazývaní deťmi Kristovými, synmi jeho a dcérami jeho; lebo hľa, tento deň vás duchovne splodil; lebo vy hovoríte, že srdcia vaše sú zmenené vierou v meno jeho; takže ste z neho zrodení a stali ste sa synmi jeho a dcérami jeho.“ (Mosiáš 5:7.)
  • Spasiteľ sám učí, že schopnosť stať sa viac takými, ako je On, prichádza skrze prijímanie obradov evanjelia: „Teraz, toto je ono prikázanie: Čiňte pokánie, všetky kon­činy zeme, a poďte ku mne a buďte pokrstení v mene mojom, aby ste mohli byť posvätení prijatím Ducha Svätého, aby ste mohli posled­ného dňa stáť predo mnou bez poškvrny.“ (3. Nefi 27:20.)
  • Kniha Mormonova nás nabáda k nasledovaniu Jeho príkladu: „Akými ľudmi máte byť?“ kladie rečnícku otázku. A odpovedá: „Veru hovorím vám, dokonca ako ja som.“ (3. Nefi 27:27.) Rozhodne si praje, aby sme sa stali viacej takými ako je On.

Príklady Jeho lásky v Knihe Mormonovej

V Knihe Mormonovej sú zaznamenané niektoré z najúžasnejších príkladov Jeho lásky. Tieto príklady môžeme používať vo svojom vlastnom živote v snahe stať sa takými ako je Pán. Práve jeho láska k Lechímu a jeho rodine a súčasne ich láska k Pánovi ich priviedla do Ameriky, ich zasľúbenej krajine, v ktorej sa im darilo.

Z lásky k nám bol Boh pred stáročiami vedený k tomu, aby nefitským prorokom prikázal viesť posvätné záznamy o ich ľude. Ponaučenia z tohto záznamu sa týkajú nášho spasenia a oslávenia. Toto učenie máme dnes k dispozícii v Knihe Mormonovej. Tento posvätný text je hmatateľným dôkazom Božej lásky ku všetkým Jeho deťom v celom svete.

Jeho láska k svojim „iným ovciam“ Ho priviedla do Nového sveta. Z knihy Mormonovej sa dozvedáme, že potom, ako Pán v Starom svete zomrel, Nový svet postihli veľké prírodné katastrofy a dni temnoty. Oslávený a vzkriesený Pán potom zostúpil z neba a slúžil ľudom Nového sveta.

„Som svetlo a život sveta,“ povedal im, „pil som z oného horkého kalicha, ktorý mi Otec dal, a oslávil som Otca v tom, že som na seba vzal hriechy sveta.“ (3. Nefi 11:11.) Potom s ním mohli prežiť niečo úplne dôverné. Vyzval ich, aby pocítili rany v Jeho boku a stopy po klincoch v Jeho rukách a nohách, aby s istotou vedeli, že On je Boh Izraelský a Boh celej krajiny a že …  bol zabitý pre hriechy sveta. (3. Nefi 11:14.)

Ježiš dal následne svojim učeníkom právomoc krstiť, udeľovať dar Ducha Svätého a žehnať sviatosť. Dal im právomoc založiť svoju Cirkev vedenú dvanástimi učeníkmi. Dal im niečo zo svojho základného učenia, ktoré dal aj svojím učeníkom v Starom svete. Uzdravil ich chorých. Pokľakol a modlil sa k Otcovi slovami tak mocnými a posvätnými, že nemohli byť zaznamenané. Jeho modlitba bola tak mocná, že tí, ktorí Ho počuli, podľahli radosti. Sám Ježiš, naplnení láskou, ktorú k nim pociťoval, a ich vierou v Neho, plakal. Prorokoval o Božom diele v storočiach, ktoré povedú k Jeho sľúbenému Druhému príchodu.

Potom ich požiadal aby k Nemu priviedli svoje deti. „A on bral ich malé deti, jedno po druhom, a žehnal im a modli sa za ne k Otcovi. A keď to učinil plakal znova; a prehovoril k zástupu a povedal im: Pozrite na maličkých svojich. A keď pozreli, aby videli, upreli svoje oči k nebu a uvideli nebesia otvorené, a uvideli anjelov zostupujúcich z neba ako keby uprostred ohňa; a zostúpili dole a obklopili oných maličkých a tí boli obklopení ohňom a anjeli im slúžili.“ (3. Nefi 17:21–24.)

Takto čistá a mocná je Božia láska, ktorá je zjavená v Knihe Mormonovej.

Stať sa Jemu podobným

V týchto posledných dňoch my, ktorí máme výsadu, že máme Knihu Mormonovu, že sme členmi Pánovej Cirkvi, že máme evanjelium a že môžeme dodržovať Jeho prikázania, čo-to o Božej láske vieme. Vieme ako Jeho lásku učiniť sebe vlastnou. Keď sa stávame Jeho pravými učeníkmi, získavame schopnosť mať takú lásku, akú má On. Keď dodržujeme Jeho prikázania, stávame sa viac Jemu – podobnými.  Rozširujeme osobný okruh svojej lásky  a podávame pomocnú ruku ľudom všetkých národov, pokolení a jazykov.

„Modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, aby ­ste mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledov­níkmi Syna jeho, Ježiša Krista; aby ste sa mohli stať synmi [a dcérami] Božími; aby sme, až sa zjaví, boli ako on, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (Moroni 7:48.)

Tento článok je prekladom príspevku v časopise Liahona s názvom “Čemu nás učí Kniha Mormonova o Boží lásce?”.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.