Dnešný svet je plný otázok a nie vždy dostane človek tie správne a pravdivé informácie na tak dôležitú tému ako je viera. Čomu veria mormoni ohľadne Ježiša Krista?

Prezývka

Poznáte dákeho Mormona? Koľko viete o jeho, či jej náboženskom presvedčení? Vedeli ste, že „Mormon“ je prezývka členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a pochádza z ich viery v Knihu Mormonovu? Popri Biblii veria Mormoni aj v toto písmo, Knihu Mormonovu, ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je stredobodom presvedčenia Mormonov po celom svete. Trinásť článkov viery napísaných Josephom Smithom – prvým mormonským prorokom – je zhrnutím ich presvedčenia. Popisuje, čo veria o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Prvý článok viery

Nie je žiadna náhoda, že prvý článok viery znie nasledovne: „Veríme v Boha, Večného Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista a v Ducha Svätého.” Tiež dodal: „Základnými zásadami nášho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov ohľadne Ježiša Krista, že On zomrel, bol pochovaný a opäť vstal tretieho dňa a vystúpil na nebesia; a všetko ostatné, čo sa týka nášho náboženstva, sú iba prídavky.”

Základy mormonského náboženstva spočívajú vo viere v troch členov Božstva: v Nebeského Otca, v Ježiša Krista a v Ducha Svätého, tiež známeho ako Utešiteľa.

Tretí článok viery

Tretí článok viery znie: „Veríme, že zmiernou obeťou Kristovou môže byť spasené celé ľudstvo dodržiavaním zákonov a nariadení evanjelia.“

Poznanie a presvedčenie, že skrze Uzmierenie Ježiša Krista nájdeme odpustenie, útechu a pokoj poskytuje mormonom značnú útechu. Motivuje ich to k zdieľaniu ich lásky k Spasiteľovi a k druhým. Vďaka Kristovi je pokánie a odpustenie z minulých prehreškov plne možné. Vďaka Kristovi sú naše bremená ľahšie, budúcnosť jasnejšia a zažívame radosť v našich životoch.

Mormoni veria, že evanjelium Ježiša Krista umožňuje premenu. Toto evanjelium má moc zmeniť ľudí k lepšiemu. Štúdium života a príkladu Ježiša Krista a snaha nasledovať Jeho kroky pomáhajú každému, kto je ochotný natiahnuť sa za ním. On trpezlivo čaká  na nás aby sme konali skrze pokornú modlitbu. On povedal: „Hľa, stojím vo dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zjavenie Jána 3:20)

Vy môžete taktiež prijať Kristovo pozvanie otvoriť dvere. Začnite sa učiť o živote Ježiša Krista štúdiom jeho slov s misionármi na plný úväzok, ktorý sú vo väčších slovenských mestách.

Pôvodný článok s názvom “What do Mormons believe about Jesus Christ” bol pôvodne publikovaný na stránke mormon.org.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.