Kniha Mormonova je spolu s Bibliou Slovo Božie. Kniha Moronova odpovedá na otázky, ktoré si my všetci kladieme: „Existuje život po smrti?“ „Ako môžem byť skutočne šťastný?“ „Počuje Boh moje modlitby a odpovedá na ne?“ Kniha Mormonova obsahuje zjavenia od Boha a spoločne s Bibliou svedčí o Ježišovi Kristovi. Obsahuje Jeho učenie a zásady a poskytuje viac dôkazov o Jeho obeti a vzkriesení. V skutočnosti je celý príbeh Knihy Mormonovej sústredený na Ježiša a jeho evanjelium.

Majte vieru a buďte pokrstení

Ježiš učil, že ak chceme vstúpiť do kráľovstva Božieho, musíme najprv rozvíjať a používať vieru v Krista, byť pokrstení vodou a Duchom svätým.

Viera v Ježiša Krista je prvou zásadou Jeho evanjelia. Apoštol Pavol učil: „Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,“ (Židom 11:1) Viera je slovom skutku a poskytuje nám vodítko ako žiť. Je potrebné mať vieru v Ježiša Krista, v jeho moc, učenie, Uzmierenie a lásku pre nás. Skrze našu vieru a proces pokánia nám bude umožnené odpustenie našich hriechov a život s Ním a Bohom na nebesiach. 

Čiňte pokánie z hriechov

Druhá zásada evanjelia je pokánie. Nikto nie je dokonalý – každý sa dopúšťa hriechu. Vďaka Nemu a jeho nekonečnej láske, láskyplnej obeti pre nás je každý z nás uschopnený kajať sa zo svojich hriechov. Kniha Mormonova učí, že môžeme činiť pokánie a stať sa čistými od hriechu keď:

  • Máme vieru v Ježiša Krista a Jeho uzmierenie
  • Priznáme si hriech, ktorého sme sa dopustili a oľutujeme ho
  • Vyznáme hriech Bohu
  • Dáme veci do poriadku, usilujeme  nápravu.
  • Zanecháme hriech

Krst

Krst je prvý spásny obrad Evanjelia. Člověk musí byť pokrstený, aby mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva (Ján 3:5). Na rozdiel od niektorých daľších kresťanských spoločenstiev Mormoni veria, že krst musí byť vykonaný úplným ponorením niekým, kto má potrebnú kňazskú právomoc.

Po krste vodou, Ježiš prikázal, aby sme boli pokrstení duchom (Ján 3:5). Veríme, že presne toto sa deje po krste, kde obdržíme dar Ducha Svätého skrze vkladanie rúk. Všetci tí, ktorí sa vytrvalo usilujú o nasledovanie Božích prikázaní a činia pokánie, kde zhrešia, budú požehnaní stálym spoločenstvom Svätého ducha.

Dodržiavajte prikázania

Boh zjavil Mojžišovi 10 prikázaní. Ich dodržiavanie je nevyhnutné pre naše spasenie. Avšak Ježiš rozšíril pôvodné „desatoro“ skrze príklad svojej služby na zemi. Žiada nás o viac.  Nastavil vyššie merítko osobnej spravodlivosti. Žiada nás o zmenu nášho chovania, obrátenie našich sŕdc k Nemu. Prikázal nám, aby sme boli ku všetkým milí. Máme odpúšťať tým, ktorí nám ublížili. Máme byť pokorní, mať súcit s druhými, byť tvorcami mieru a vyžarovať svetlo tým, že vedieme spravodlivé životy. Ježiš a slepeec

Milujte sa navzájom

Asi tým najväčším prikázaním je milovať všetkých, každého človeka s ktorým sa stretneme. Ježiš nás učil milovať Boha, milovať svojich blížnych a milovať aj svojich protivníkov. On ale neučil iba slovami. Učil skrze svoje dennodenné skutky. úprimne miloval každého, dokonca aj vtedy keď sa mu vysmievali. Niet väčšieho a dokonalejšieho príkladu ako milovať ostatných než toho, ktorý nám dal Kristus sám. (Eter 12:33-34)

Tento článok je dostupný v plnosti na mormon.org.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.