Počas svojej služby na zemi konal Spasiteľ, Ježiš Kristu mocné zázraky, uzdravoval ľudí. Kamkoľvek šiel robil dobro a vyhľadával potrebných, ktorých by mohlo pozdvihnúť. Mocne a jasne učil zásady na ktorých mala stáť Jeho Cirkev, Cirkev Ježiša Krista. Medzi zásady, z ktorých sa opakovaným žitím stáva vo svojej podstate životný štýl a umožňujú nám verne vytrvať až do konca sú tieto:

1. Viera v Ježiša Krista 2. Pokánie 3. Krst 4. Dar Ducha Svätého 5. Vytrvanie do konca

Náš životný štýl

Postupné rozvíjanie viery v Ježiša Krista, v jeho uzmierenie, jeho príklad pre nás posilňuje nás samotných a okolie v ktorom žijeme. Skrze našu vieru v Ježiša Krista veríme, že sa môžeme stať Jeho lepšími nasledovníkmi, že môžeme byť požehnaním pre naše okolie, obec v ktorej žijeme, či dokonca pre slovenskú spoločnosť. Naša viera v Pána Ježiša Krista nás kotví v presvedčení o živote po smrti, že jedného dňa sa opäť zvítame s našimi najdrahšími.

Viera nás vyzýva k činom, nie iba k slovám. Prirodzene chceme zmeniť samy seba k lepšiemu, deň za dňom, krok po krôčiku. Činíme pokánie zo svojich hriechov, malých či veľkých, na tom niet rozdielu ak chceme byť kryštálovo čistými. Vyvíjame snahu na odstránenie našich nedokonalostí, nerestí, omylov a chýb, ktorých sa, žiaľ ako ľudia v tomto svete, dopúšťame.

Sme odhodlaní stať sa čistými a preto po kroku pokánia vstupujeme do vôd krstu a sme pokrstení. Krstom uzatvárame zmluvu s Nebeským Otcom, že na Neho budeme vždy pamätať, zachovávať Jeho prikázania a verne Mu slúžiť. Za krátko sme poctení navštívením Ducha Svätého, nášho spoločníka. Ten je pripravený upokojovať nás vo chvíľach nepokoja a nerozhodnosti, navedie nás na správnu cestu, pošeptá, či poradí. Ak zostávame vždy na tej správnej ceste, dodržujeme Božie prikázanie, bude s nami vždy, je predsa náš kamarát. V žiadnom prípade nechceme prísť o priateľstvo s ním a tak je našou snahou vytrvať do konca.

Áno! My chceme vytrvať verne vo viere v Ježiša Krista. Chceme robiť všetko pre to, aby bol na nás hrdý, aby sme sa mohli tešiť z prítomnosti Ducha svätého v našom osobnom a rodinnom živote. Preto zdieľame radosť z tohto pocitu s ostatnými ľuďmi vôkol nás.

„VYTRVAŤ AŽ DO KONCA“ – motto nášho kvarteta

Naši štyria mladí dobrovoľnícki misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní: Starší Vašič, Arens, Brennan a Reymond sa zúčastnili večerného behu Nitrou. V chladnom novembrovom počasí a tímových tričkách s nápisom „VYTRVAŤ AŽ DO KONCA“ pretrielili štyri 700-metrové kolá v uznania hodných časoch.

Nitrianski misionári - vytrvať do konca

Aj keď to nemusí byť hneď na prvý pohľad zjavné, život nám môže často pripomínať beh na dlhú trať, dlhšiu ako 2800 metrovú trať. Odniekiaľ musíme vyštartovať, bežíme po nie najideálnejšom teréne. Na trati môžu byť nástrahy, silný protivietor, či dážď so snehom. Rovnako príchodom na túto zem prechádzame rôznymi etapami nášho života. Pred nami stoja výzvy, pokušenia, nástrahy, či zložité rozhodnutia. Keď však žijeme životným štýlom učeníka Ježiša Krista sme tak veľmi požehnaní. Duch svätý nás vedie a naša myseľ je uprená na náš cieľ: pretnúť cieľovú pásku a získať večný život.

Nitrianski misionári

V Nitre a blízkom okolí dobrovolničia tým, že zdieľajú posolstvo znovuzriadeného evanjelia s každým, kto prejaví záujem dozvedieť sa viac a obohatiť svoj život o mnohé pravdy, ktoré sa zo zeme vytratili. Navštevujú členov Cirkvi v ich domovoch, poskytujú im službu a duchovnú podporu vždy keď je potreba. Vnášajú svetlo do životov ľudí a ich snahou je pomôcť každému prísť ešte o niečo bližšie k Ježišovi Kristovi. Keďže ich materinským jazykom je angličtina, organizujú a vyučujú bezplatné kurzy angličtiny. Radi vyhľadávajú rozličné projekty služby a priložia ruku k dielu všade tam, kde je jej nedostatok. Ak ste ich ešte nemali príležitosť stretnúť, neváhajte a nezdráhajte ich samy kontaktovať! Môže to iba obohatiť váš život. Starší na námestí Andreja Bagara v Nitre

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.