Nespomínam si na obdobie, keď by som neveril v Ježiša Krista. Príde mi, že Kristov život, Jeho smrť a vzkriesenie bolo vždycky súčasťou mňa. Vychovali ma rodičia, ktorí skutočne verili a svedčili o Kristovi, za ktorého som tak vďačný.

Oslávenie – náš cieľ

Tie najväčšie udalosti v dejinách ľudstva sa dotýkajú najväčšieho počtu ľudí v priebehu čo najdlhšieho obdobia. Na základe tejto poučky, žiadna udalosť nie je dôležitejšia pre jednotlivca, či národy, jako vzkriesenie Majstra. Doslovné vzkriesenie každej duše, ktorá na zemi raz žila, je samozrejmosťou a každý z nás sa má pripraviť na túto udalosť. Oslávenie by malo byť jedným z našich cieľov a stať sa skutočnosťou. Niet ničoho viac všeobecného jako vzkriesenie. Každá jedna bytosť bude vzkriesená. „Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení“ (1. List Korinťanom 15:22)

Vzkriesenie

Písma nám vravia, že tretieho dňa po Kristovom ukrižovaní, bolo veľké zemetrasenie. Kameň hrobky bol odvalený. Niektoré zo žien, spomedzi Jeho najoddanejších, prišli k miestu s voňavými olejmi ale „Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli.

Anjeli sa objavili a riekli: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený.“ (Lukáš 24:3-6) Nič v dejinách ľudstva sa nevyrovná tomuto dramatickému oznámeniu: „Niet ho tu, bol vzkriesený.“ Skutočnosť Pánovho zmŕtvychvstania je založená na svedectvách množstva jedincov. Vzkriesený Pán sa zjavil niekoľkým ženám, dvom učeníkom na ceste do Emmaus, Petrovi, apoštolom, a „potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije … a nakoniec zo všetkých … Pavol vraví … ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne.“ (1. Korinťanom 15:6-8Vzkriesený Spasiteľ

Po vzkriesení

Počas nasledovných 40 dní po Jeho vzkriesení, sa Pán zjavoval a poskytoval pri vedení kráľovstva Božieho. Väčšina z toho, čo povedal, nie je zaznamenaná, avšak Ján nás uisťuje, že: „ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ (Ján 20:30-31)

Spasiteľ povedal svojim nasledovníkom, že On musí čoskoro odísť k Otcovi v nebesiach. Ako sa čas blížil, Pán vo svojom poslednom rozhovore  pridal zopár pokynov Jeho apoštolom.

„Potom ich vyviedol von až k Betánii,“ kde Mária, Marta a Lazarus žili. „Zdvihol ruky a požehnal ich.“ (Lukáš 24:50) Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: „Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?“ Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. (Skutky 1:9-11)

Uctievajúc a s veľkou radosťou sa apoštoli vrátili do Jeruzalema. Pánovo vystúpenie do nebies bolo dokonané. A v tom apoštoli začali vo väčšej miere rozumieť Jeho posledným slovám: „ Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“  (Ján 16:33) Vďaka Kristovi, hrob nezvíťazil. Smrť bola prekonaná!

„A teraz, po mnohých svedectvách, ktoré boli o ňom dané, toto je svedectvo zo všetkých posledné, ktoré o Ňom vydávame: On žije! Lebo sme ho videli.“ (NaZ 76:22,23)

Svedčím o tom, že On dnes žije. Je vzkriesenou bytosťou. On je našim Spasiteľom, našim Pánom, Syn Boží. Svedčím, že príde opäť jako oslávený, vzkriesený Pán. Ten deň nie je ďaleko. Pre všetkých, ktorí Ho prijmú ako Spasiteľa a Pána, Jeho doslovné vzkriesenie znamená, že život nekončí smrťou, lebo prisľúbil: „pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Ján 14:19)

Slová  Ezra Taft Bensona nájdete tuna v originálnom znení .

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.