Počas poslednej večere sa Peter spýtal Spasiteľa: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odpovedal: „Kam ja idem, tam teraz so mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr!“ (Ján 13:36). Naďalej zmätený, Tomáš odpovedal slovami: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“ (Ján 14:5). Niekedy sa môžeme cítiť ako apoštol Tomáš, stratený nevediac, ktorá cesta je správna. Ale dôverujeme Spasiteľovej jasnej odpovedi: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14:6). Štúdiom a snahou o rozvinutie týchto 10 vlastností Ježiša Krista, budeme vedieť, že Ježiš Kristus je cesta ku skutočnému šťastiu a radosti.

  • PLNÝ VIERY

Byť verný znamená dúfať vo a konať veci, ktoré nie sú vidieť, ktoré sú však pravdivé. (Alma 32:21). V smrteľnom tele, činil Ježiš Kristus všetky veci vierou, dokonca mocné zázraky ako chodenie po mori.

Žiada nás, aby sme používali vieru v Neho a jeho zámery tým, že mu dôverujeme a dodržujeme Jeho prikázania

  • NAPLNENÝ MODLITBOU

Modlitba je komunikácia s našim Otcom v nebi. Ježiš Kristus sa často modlil za priateľov, nepriateľov a tiež o pomoc vo chvíľach skúšok. My máme taktiež prístup k božskej pomoci a vedeniu skrze modlitbu. Spasiteľa nasledujeme ako sa modlíme deň, čo deň, ďakujúc za a vyhľadávajúc božskú podporu v našich životoch.

  • MÚDROSŤ

Jeho chlapčenského obdobia pochádza tento verš: „A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.“ (Lukáš 2:52)  V mnohých prípadoch používal Spasiteľ písma, aby pokarhal vinníkov a učil dôležité zásady. Taktiež my môžeme rásť v múdrosti počas štúdia písiem. Ježiš vyučuje

  • CNOSŤ

Písma učia „žiadna nečistá vec nemôže prebývať s Bohom“ (1.Nefi 10:21) Ježiš Kristus je čistý a cnostný. Ak máme byť cnostný v tomto nečistom svete, musíme sa odvrátiť od vecí, ktoré znečisťujú naše mysle, telá a duše. Pozorne si vyberte voľnočasovú zábavu, vyhýbajte sa pornografii. To pozdvihne vašu osobnú cnosť a čistotu pred Pánom. Nehľaďte späť do minulosti a urobte rozhodnutie byť cnostný už dnes!

  • POKORA

Ježiš učil: „Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Ján 6:38)  Keď sa pozrieme na Spasiteľov príklad, vložme poddajme našu vôľu pred Boha v pokore a dôvere v Jeho pláne.

  • POSLUŠNOSŤ

Spasiteľ bol dokonale poslušný vo všetkých veciach. Sľubuje: „Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.“ (Ján 15:10). Poslušnosť značí rozhodnúť sa dôverovať Bohu viac ako vlastnému obmedzenému poznaniu. Našu poslušnosť zocelíme každým jedným správnym rozhodnutím, aké kedy učiníme.

  • TRPEZLIVOSŤ

Spasiteľ trpezlivo čaká na nás, aby sme Ho nasledovali. Písma učia: „Hľa, prikázal Pán niekomu, aby sa nepodieľal na dobrotivosti jeho? Hľa hovorím vám: Nie, ale všetci ľudia majú onú výsadu, jeden ako druhý, a žiadnemu nie je zakázané.“ (2.Nefi 26:28) Jeho príklad môžeme nasledovať tým, že my samy budeme trpezliví jednak samy so sebou a tiež s druhými. Tak sa posunieme ďalej.

  • PLNÝ PRAVEJ LÁSKY

Pravá láska je láska Kristova, ktorý dáva slobodne. Nabáda nás, aby sme milovali Boha a našich blížnych (Marek 12:30-31). Každý deň môžeme preukázať lásku ostatným malými a jednoduchými skutkami láskavosti. Každým takýmto skutkom odzrkadľujeme Kristovu lásku. Jair prichádza k Ježišovi

  • DÁVANIE

Život Krista na zemi bol naplnený službou, častokrát popri všetkom ostatnom. Uzdravil trpiacu ženu, počas toho, ako bol na ceste vyliečiť Jairovu dcéru  (Marek 5). Aby sme sa stali takým, ako je On, mali by sme otvoriť naše oči a srdcia potrebám iných a poskytnúť službu každý jeden deň.

  • ODPÚŠŤANIE

Spasiteľ s otvorenou náručou vraví: „Áno, a kedykoľvek bude ľud tento činiť pokánie, odpustím mu previnenia jeho proti mne“ (Mosiáš 26:30). Tento zvyk rozvinieme tak, že budeme úprimne odpúšťať tým, ktorí nám ukrivdili, či ublížili. Niekedy je zložité odpustiť. Odkladaním odpustenia sa však samy stávame otrokmi. Keď odpustíme a dôverujeme Pánovi, naše srdcia sa zjemnia, oslobodíme sa a staneme sa viac podobnými Spasiteľovi.

Tento článok bol pôvodne publikovaný pod názvom „10 Characterics of Jesus Christ and How to Develop Them“

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.