Boh vedie dnes svoju Cirkev skrze zjavenia rovnako ako ju viedol v biblických časoch, a to prostredníctvom proroka. Vedenie v osobnom živote? Áno! Boh nás tiež vedie v osobných životoch zatiaľ čo sme konfrontovaní každodennými výzvami života.

Ježiš, Peter a …. ?

Krátko pred svojou smrťou, Kristus učil: „Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev“ – čo znamenalo, že po Spasiteľovej smrti, vzkriesení a vystúpení do nebies, Peter povedie Jeho Cirkev.

Dnes drží všetky kľúče kňazstva prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorý je prorokom, vidúcim a zjavovateľom. Takto vedie a usmerňuje Boh svoje deti – skrze božské zjavenie. Mnohé duchovné dary sú však dané aj ostatným, či už jednotlivcom, rodinám alebo vedúcim Kristovej Cirkvi. Členovia Prvého predsedníctva, Kvórum dvanástich apoštolov, Kvóra sedemdesiatnikov, prezidenti kolov a biskupi získavajú inšpiráciu na “správcovstvo” ľudí, pre ktorých ako vedúci slúžia.

Porozumenie aktuálnych potrieb členov Cirkvi je neustály proces. Generálna konferencia, sledovaná po celom svete je príležitosť k získaniu zjavenia od Boha pre celú Cirkev. Miestne kongregácie Pánovej Cirkvi sa takisto stretávajú každú nedeľu. Inšpirovaní vedúci týchto jednotiek potrebujú Božie vedenie v každom kroku správcovstva Pánovej Cirkvi. Premietajú o náuke Cirkvi vychádzajúcej zo starozákonných čias, rovnako ako zo zjavení pre dnešnú dobu. Radia sa, preberajú dôležité témy a s modlitbou žiadajú o potvrdenie od Boha skrze Ducha Svätého, aby mohli správne riadiť a viesť im zverené kongregácie.

Dialóg s Bohom

Vďaka rovnakej moci, moci Ducha svätého, má každý z nás prístup k získaniu osobného zjavenia v našich životoch. Apoštol Boyd K. Packer opísal spôsob božského vedenia takto: „Duch svätý komunikuje s našimi duchmi skrze myseľ viac ako cez zmysly. Toto vedenie prichádza vo forme myšlienok, pocitov, skrze dojmy a nabádania. Je to tichý a jemný hlas.“ Takýto tichý dialóg s Bohom začína modlitbou, našim priblížením sa k Nemu v modlitbe. Povieme mu o svojich obavách, či bôľoch. Po tom, ako my samy popremýšľame nad danou vecou, spýtame sa ho, čo požaduje, aby sme urobili my. Pozná nás dokonale. Miluje nás. Navedie nás k riešeniam skrze duchovnú odpoveď ušitú špecificky na náš život a tak, aby sme ju pochopili.

Boh štedro odmeňuje

Podobnou modlitbou začalo znovuzriadenie Kristovej Cirkvi. Mladý Joseph Smith čítal v Novom Zákone verš z Jakubovej epištoly, ktorý číta: „Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.“ (Jakub 1:5) Tento verš inšpiroval Josepha, aby prosil o božské vedenie. Verný 14-ročný chlapec tak učinil. V hájiku pokľakol k modlitbe a spýtal sa, ktorá zo všetkých cirkví je tá pravá. Joseph získal odpoveď priamo od Boha, Nebeského Otca a Ježiša Krista. Ďalej pokračoval v diele znovuzriadenia Kristovej pôvodnej cirkvi a stal sa novodobým prorokom Pána. A rovnako vďaka Božiemu vedeniu preložil Jospeh Smith dávny záznam, známy ako Kniha Mormonova – ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Sám ako nevzdelaný farmárky chlapec by to bez vedenia Boha nedokázal. Tento a mnoho ďalších zázrakov predchádzali viere. Viera úprimného mladého muža hľadajúc pravú cirkev, viera človeka hľadajúceho smer.

Dnes, tak ako v minulosti, nasledujeme žijúceho proroka, vysväteného, aby nás tu na zemi viedol. Ako vidúci a zjavovateľ rozumie a učí Božej večnej pravde. Dnes vedie prorok boží Kristovu Cirkev – Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. “Boh je, a nie bol,” napísal Ralph Waldo Emerson “ Boh hovorí, nie hovoril.”

Vedenie na ceste k Nemu

Deviaty článok viery znie: „Veríme všetkému, čo Boh zjavil, všetkému, čo teraz zjavuje, a veríme, že ešte zjaví mnohé veľké a dôležité veci, týkajúce sa kráľovstva Božieho.“ Božie zjavenia, dnešné a aj dávnominulé, sú pre naše dobro. Keďže sme deti milujúceho Boha, ktorý nás chce späť v nebeskom domove, nie je od nás požadované, aby sme boli na ceste samy. Máme slová prorokov, rovnako ako osobné vedenie od Boha na ceste k Nemu.

Originál tohto článku nájdete na stránke mormon.org.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.