Počuli sme nespočetné množstvo konferenčných príhovorov, lekcií o dôležitosti Ducha Svätého v našich životoch a ľahko môžeme vymenovať všetky spôsoby ako nám Duch Svätý žehná. Sú tu ale niektoré aspekty Ducha Svätého, ktoré sú prehliadané, či pozabudnuté, a preto je dôležité porozumieť všetkým zdrojom a darom nám dostupným, tak aby sme prechádzali týmto životom s čo najväčšou radosťou a pokojom.

1.Duch Svätý posväcuje

Vieme, že Duch Svätý nás utešuje, vedie, varuje a učí. Občasne hovoríme o jednej z Jeho najdôležitejších úloh: posväcujúca moc. Posväcovanie je proces, kedy sme skrze Kristovo uzmierenie očisťovaní a duchovne liečení. Kristovu uzmierenie nám pomáha byť viac ako Kristus, ale súčasne je to skrze Ducha Svätého, že môžeme mať prístup k uzmiereniu. „Dar Ducha Svätého … je poslom milosti, ktorou je krv Krista použitá na odňatie našich hriechov a na naše posvätenie. (Starší Christofferson, “Moc zmlúv” časopis Ensign, Máj 2009).“ Členovia božstva majú oddelené ale navzájom doplňujúce sa úlohy. Kristus vykonal uzmierenie pre nás a Duch Svätý nám prináša uzmierujúcu moc. Bez Ducha Svätého v našich životoch, strácame prístup k uzmiereniu.

Keď žijeme hodne spoločenstve Ducha Svätého, Duch Boží nás dokáže zmeniť a pomôcť nám stať sa viac ako Nebeský Otec. Priebeh posväcovania nie je len o vyhubení chýb a slabostí ale tiež o rozvíjaní Božieho charakteru v nás – zjednodušene, pomáha nám stať sa ako náš Otec v Nebi. Jeho úlohou je posväcovať. V mnohom pripomína záhradníka, ktorý nám pomáha trhať burinu a súčasne sadiť kvetiny. Po tom ako ľudia počúvali príhovor kráľa Benjamína, volali jedným hlasom, že „Duch Pána Vševládneho v nás spôsobil mocnú zmenu, takže už nemáme viac sklon činiť zlo, ale činiť dobro neustále“ (Mosiáš 5:2). Duch svätý nám pomôže odstrániť negatívne a nahradiť to krásnym, božským tak, že budeme pripravení žiť s Bohom. Toto je zámer uzmierenia.

Uzmierenie sa dá nie vždy ľahko definovať. Starší Bruce R. McConkie poveda, „Nedokážeme povedať, nepoznáme, žiadna ľudská myseľ nedokáže plne porozumieť tomu, čo Kristus v záhrade Getsemany pre nás vykonal.“ (“Očisťujúca moc Getsemanskej záhrady” časopis Ensign, Apríl 1985).

Ako poznáme, že uzmierenie v našich životoch naozaj funguje? Našťastie, odpoveď je jednoduchá „ak si cítil vplyv Ducha Svätého dneska … môžeš to považovať ako dôkaz, že uzmierenie v tvojom živote funguje.“ (Starší Henry B. Eyring, Fireside pre mladých Dospelých, September 10, 2006). To je potvrdenie! Ak žijeme spôsobom, že Ducha Svätého cítime, získavame moc uzmierenia. Ak počúvame nabádania Ducha Svätého, budeme sa meniť deň za dňom a stávať sa viac Bohu podobnými.

2.Duch Svätý nám dáva dary a talenty

Áno, Duch Svätý je najkrajším darom aký môžeme získať ale ako bonus nám dáva ďalšie dary a tak obohacuje naše životy. Každý má duchovné dary (Náuka a Zmluvy 46:11–12) a Nebeský Otec očakáva, že ho požiadame o pomoc pri rozvíjaní ďalších darov, tak ako to vidíme v Podobenstve o talentoch. Od služobníkov sa očakávalo, že budú používať talenty im dané, a že získajú viac.

Často si neuvedomujeme koľko vecí obsahuje duchovný dar. Nemyslím si, že sme ohraničení na dary jazykov, proroctva, zjavenia, uzdravenia“ (7. Článok viery). Verím, že duchovné dary sú všetkým, čo je cnostné, krásne, čo sa teší dobrej povesti alebo čo je chvályhodné (13. Článok viery). Stáva sa nám, že jednotlivé časti života vidíme oddelene: práca, škola, rodina, cirkev, oddych. Pre Nebeského Otca sú všetky tieto veci spojené v jedno do duchovnej tapety, ktorá nám pomôže stať sa takými, akými nás Nebeský Otec chce. Povedal „Vpravde, hovorím vám, že všetky veci sú pre mňa duchovné, a nikdy som vám nedal zákon, ktorý by bol časný” (Náuka a Zmluvy 29:34).“ To, čo sa nám môže vidieť ako časný dar, môže byť tiež duchovný dar získaný od nášho Otca skrze Ducha Svätého.

Parley P. Pratt povedal, že Duch “urýchľuje intelektuálne schopnosti, zvyšuje, rozširuje a očisťuje všetky prirodzené záľuby a túžby … rozvíja krásu človeka, charakter. Dozerá na zdravie, elán, veselosť či sociálne cítenie. Posilňuje všetky časné a telesné schopnosti” (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, s. 101–103). V krátkosti nás Duch Svätý požehná darmi a talentami v každom aspekte našich životov.

Milujem písanie ale dumala som nad tým, či je to správne použitie môjho času. Rozhodla som sa o tom modliť a zakrátko som objavila príhovory, ktoré hovorili o kreativite a božskej podstate. Prezident Uchtdorf povedal povedal, že naším právom a cieľom našej veľkej cesty na Zemi je úsilie o a okúsenie večného šťastia. Jedným spôsobom ako toho docieliť je tvoriť veci. „Čím viac dôverujeme a spoliehame sa na Ducha, tým väčšia je naša schopnosť tvoriť.“(“Happiness, Your Heritage,” časopis Ensign, Október 2008). Duch Svätý nám pomáha v širokej palete kreativity.  „Vylepši nie len svet okolo seba ale tiež svet vnútri seba samého“ vďaka talentom a darom. Môžeme požiadať  Ducha Svätého o pomoc pri rozvíjaní našich talentov a duchovných darov pri službe ostatným.

3.Duch Svätý nám pomáha vidieť novými duchovnými očami

Páči sa mi prirovnanie Ducha Svätého s s duchovnými okuliarmi. Duch Svätý nám umožňuje vidieť život cez duchovný filter. Oči prirodzeného človeka sú rozmazané a preto vidíme iba to čo naša obmedzená a nedokonalá skúsenosť dovolí. Ak Duchu Svätému povolíme vidieť “veci ako skutočne sú” (Jákob 4:13), náhle budeme mať presnú a nebeskú predstavu o živote a ľuďoch vôkol nás. Prezident Eyring povedal, “Iba skrze Ducha Svätého budeme vidieť ľudí a udalosti, tak ako ich vidí Boh” (Prezident Henry B. Eyring “The Holy Ghost as Your Companion,” časopis Ensign, Október 2015).Východ slnka

Je jednoduché byť znechutený a netrpezlivý ľuďmi a okolnosťami, ale keď začneme s úsilím vidieť druhých, tak ako ich Boh vidí, o čo viac dobrotivými, milujúcimi a trpezlivejšími by sme boli? Asi neexistuje veľa väčších sľubov ako tento, vidieť z Božej perspektívy: trpezlivo, zhovievavo, s nádejou a pravou láskou. Nepochybne sa musíme na ľudí pozerať s pravou láskou, tak ako ich vidí Otec v Nebi.

Schopnosť vidieť duchovnými šošovkami je obzvlášť dôležité pri snahe o získanie osobného zjavenia. Modlitba by nemala byť zoznamom vecí, ktoré chceme od Nebeského Otca. Práve naopak by modlitba mala byť  hľadaním toho, čo pre nás Nebeský Otec chce. Je to preto, že Nebeský Otec pozná všetky veci, vrátane tých, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Takže by sme sa mali usilovať a pohľad z Jeho večnej perspektívy, a spýtať sa na Jeho plán,
jeho vôľu.

Boh nám poskytol dar Ducha Svätého aby nám mohol neprestajne žehnať svojím spoločenstvom a pomocou. Čím viac sa učíme o úlohách a daroch Ducha Svätého, tým viac pomoci od Otca v Nebi môžeme využiť. Je to ozajstný zámer Otca v Nebi, aby sme žili  radostným životom počas našej prípravy na večnosť. On nechcel aby sme všetky tieto veci robili samy, preto nám poskytuje akúkoľvek pomoc na ceste k požehnaniam a darom Ducha Svätého.

Tento článok pôvodne napísala Catherine Christensen , bol publikovaný na ldsliving.com,pod názvom “Three things the Holy Ghost does for you that you may not know” (http://www.ldsliving.com/3-Things-the-Holy-Ghost-Does-for-You-That-You-May-Not-Know/s/83387).

[Slovak] ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.