Kniha Mormonova bola božsky zachovaná a pripravená pre budúce dispenzácie evanjelia. Ezra Taft Benson prehlásil: „Nefiti túto knihu nikdy nemali; v dávnych dobách ju nemali ani Lamaniti. Bola zamýšľaná práve pre nás.“ Význačné je, že hlavní pisatelia tejto knihy nielenže očakávali budúce znovuzriadenie božských právd a prorokovali o ňom, ale tiež predvídali, že ich posvätný záznam bude hrať dôležitú úlohu v onom znovuzriadeniu.

„A vedzte, tieto veci, ktoré sme si priali ohľadne svojich bratov, áno, a to ich znovuzriadenie k poznaniu Krista, sú podľa modlitieb všetkých svätých, ktorí prebývali v tejto zemi.“ Mormon 9:36

Mnoho svedčilo o Knihe Mormonovej

Nefi videl, že potom, čo bude plnosť evanjelia kázaná Ježišom Kristom a Jeho apoštolmi, dôjde k utváraniu „veľkej a ohavnej Cirkvi“, ktorá „[vyjme] z evanjelia Baránkovho mnohé časti, ktoré sú jasné a veľmi cenné; a tiež mnohé zmluvy Pána [vyjme].“ (1. Nefi 13:26) Neskôr Lehi odhalil, že tieto pravdy budú znovuzriadené, až Kniha Mormonova a Biblia „[zrastú] k zahanbeniu falošných náuk a ukončeniu svárov a utvrdeniu mieru“ (2. Nefi 3:12).

Nefi videl, že pohania a Židia budú v „[duchu] hlbokého spánku” pretože ľudia „zavrhli … prorokov“ (2. Nefi 27:5). Podobne videl Moroni, že rozširujúce sa odpadlíctvo postihne zem (Mormon 8:26–41). Avšak videli, že „slová knihy“ (2. Nefi 27:29) prebudia svet a spôsobia „znovuzriadenie k poznaniu Krista … podľa modlitieb všetkých svätých, ktorí prebývali v tejto zemi“ (Mormon 9:36). Chlapec číta Knihu Mormonovu

A čo je najdôležitejšie, sám Ježíš Kristus prorokoval o dôležitosti vynesenia Knihy Mormonovej na svetlo sveta. Učil, že Pán odhalí tento záznam, aby „pohanom [ukázal] moc svoju“ (3. Nefi 21:6) a že „[im to bude] znamením“, že zmluva Pána bude čoskoro naplnená. (3. Nefi 21:7) Kniha Mormonova obsahuje cykly odpadlíctiev a znovuzriadení. Popisuje pravdivý záznam o Kristovej službe po období veľkých nepokojov a zničení. A mocne popisuje, ako Kristus zveril právomoc učeníkom, keď medzi Nefitmi zahájil novú etapu (dispenzáciu) evanjelia. Aké lepšie znamenie Znovuzriadenia by sme mohli obdržať než zázračné vynesenie dávneho textu na svetlo, ktorý je jasným dôkazom, prečo ku znovuzriadeniu muselo dôjsť a akým spôsobom malo byť uskutočnené?

Kniha Mormonova – symbol Znovuzriadenia Ježiša Krista

Vďaka pravej náuke a zjaveniam o posvätných obradoch a zmluvách uľahčuje Kniha Mormonova získanie osobného zjavenia. Gordon Hinckley to v jednoduchosti vystihol: „Kniha Mormonova je niečo, čoho sa človek môže dotknúť, čo si môže „poťažkať“, ak chce. Môže si ju prečítať. Môže sa na ňu pýtať Boha v modlitbe, pretože obsahuje sľub, že Duch Svätý potvrdí jej pravdivosť, ak sa o toto svedectvo budeme v modlitbe usilovať.“ Vďaka tomu sa pre každého, kto úprimne usiluje o potvrdenie pravdivosti Knihy Mormonovej, stáva symbolom Znovuzriadenia. Kniha Mormonova

Kniha Mormonova taktiež názorne dokazuje, čo Znovuzriadenie nakoniec prinesie – ľud Sionu, ktorého srdce bude naplnené „[láskou] Božou“. (4. Nefi 1:15) V tejto kapitole je nám poskytnutý náhľad, ako bude vyzerať pokoj a blahobyt, keď sám Spasiteľ príde, aby vládol medzi svojim ľudom: „nebolo žiadnej závisti ani rozbrojov ani nepokojov ani smilstva ani klamstiev ani vraždení ani žiadneho druhu hanlivosti; a isto nemohlo byť šťastnejšieho ľudu“. (4. Nefi 1:16) Tento pravdivý historický záznam dokazuje, že pravý pokoj a šťastie môžu byť ľudstvu znovuzriadené, aj keď žijeme v padlom a smrteľnom svete.

V súvislosti s tým by malo byť zrejmé, že ku Znovuzriadeniu právd a požehnaní dochádza neustále. Dieter F. Uchtdorf učil: „Niekedy si myslíme, že znovuzriadenie evanjelia je niečo, čo už bolo dokončené, čo je už za nami – Joseph Smith preložil Knihu Mormonovu, obdržal kľúče kňazstva a bola zorganizovaná Cirkev. V skutočnosti však obdobie znovuzriadenia stále trvá; žijeme v ňom práve teraz.“

Kniha Mormonova odhaľuje významné udalosti, ku ktorým dôjde v tomto neustále trvajúcom zázraku. Napríklad starší Neal A. Maxwell učil: „Medzi tieto poklady, ktoré iba vyjdú na povrch, patria stratené knihy. … Keby nebolo drahocennej Knihy Mormonovej, druhého svedectva o Kristovi, ani by sme o onom stále očakávanom treťom svedectve o Kristovi nevedeli! Tento tretí súbor posvätných záznamov tak doplní trojicu pravdy.“ Starší Maxwell zakončil slovami, že spojením týchto záznamov dôjde k „prepojeniu všetkých kresťanských dispenzácií ľudskej histórie“.

Do tej doby bude Kniha Mormonova i naďalej hlavným symbolom a dôkazom Znovuzriadenia. Ezra Taft Benson ju nazval „skvelým sitom“. Starší Joseph B. Wirthlin ju nazval „stredom misionárskeho hlásania“ a Richard D. Rust ju opísal ako „vyrobenú pre Znovuzriadenie“. Ti, ktorí sa skrze jej mocné posolstvo a večné zmluvy obrátia, budú obrátení k Ježišovi Kristovi, k plnosti Jeho evanjelia a k „božskému prorockému povolaniu Proroka Josepha Smitha“.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na stránkach knowhy.bookofmormoncentral.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.