Aký je náš zámer žiť evanjelium? Máme potrebnú Guráž ako Nefi? Čo ak by vaše modlitby neboli zodpovedané? Modlíte sa o niečo ale napriek tomu sa to nestane? Biblický slovník hovorí o modlitbe: „Porozumením pravého vzťahu nás k Bohu, kde je Boh náš Nebeský otec a my Jeho deti, sa stane modlitba prirodzenou a pudovou súčasťou nášho života.(Matúš 7:7-11) Nami označované zložitosti ohľadne modlitby vzchádzajú z toho, že zabúdame na tento vzťah. Modlitba je spôsob, ktorým sa naša vôľa a Jeho stýkajú. Zámerom modlitby nie je zmeniť Božiu vôľu ale zabezpečiť nám a druhým požehnania, ktoré je Boh nám ochotný zaručiť pod podmienkou, že o ne zažiadame. Aby sme požehnania naozaj obdržali, je od nás požadovaná snaha. Modlitba je daný spôsob, ako získať najvyššie zo všetkých požehnaní.“

Slová Staršieho Martino znejú:

„Boh skutočne odpovedá na naše modlitby ohľadom pravdivosti evanjelia, ale odpovedá na ne, keď máme „úprimné srdce a skutočný zámer.“ On neodpovie len preto, aby utíšil našu zvedavosť.“

Páči sa mi spojenie „úprimné srdce a skutočný zámer.“ Premýšľal som nad ňou už hodný čas a naďalej získavam lepšie poznanie tohto spojenia. Počas svojej misie v Montane som pravidelne počul od ľudí: „No, ja som sa modlila. A získala som odpoveď, nie je to nič pre mňa.“ Tieto a podobné slová som počúval s železnou pravidelnosťou. Nevedela som prečo naši priatelia, ktorých sme mali tak radi nedostali rovnakú potvrdzujúcu odpoveď ako my. Modlili sa o pravdivosti nášho posolstva, o Josephovi Smithovi, Knihe Mormonovej, Cirkvi … a predsa nič. skutočná modlitba

Sľub Knihy Mormonovej

„A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého.“

Vidíme, že sú práve tri veci potrebné na získanie odpovede. Spýtať sa s úprimným srdcom, so skutočným zámerom a tretia vec je mať vieru v Krista.

Spojenie slov „skutočný zámer“ nachádzame v písmach iba 5 ráz. Štyrikrát v knihe Moroni a raz v knihe Nefiho.

„Žiť (so skutočným zámerom) znamená porozumieť dôvodu “prečo” a byť si vedomý toho, čo nás vedie a motivuje ku skutkom.“

Keď teda spojíme odpoveď na otázku „prečo“ s naším zámerom, naša túžba je poháňaná k uskutočnení vecí, či získaní duchovných odpovedí.

Úprimné srdce, skutočný zámer a viera v Krista sú kľúčom k odpovediam do osobného života. Ak získame tieto vlastnosti a kultivujeme ich základmi evanjelia ako sú modlitba, štúdium písiem, aktívna účasť na cirkevných zhromaždeniach, stávame sa obrátenými k evanjeliu Ježiša Krista. Náš Spasiteľ a Jeho duch budú mať pevné miesto v našich životoch.

Aby sme skutočne robili tieto veci a získali tak požehnania spojené s žitím evanjelia, je treba guráž. Guráž je pojem užívaný v psychológii a je definovaný takto: „vytrvalosť a zanietenie pre dlhodobé ciele. Guráž je kombinácia vášne, životaschopnosti, odhodlania a sústredenia, ktoré umožňuje človeku zachovať disciplínu a optimizmus na dosiahnutie cieľov aj keď čelí odmietnutiu, nepohodliu a nedostatku viditeľného pokroku.“ Pri čítaní tejto definície, sa zamýšľam pohľadom evanjelia a napadá ma Nefi. Nefi mal naozaj guráž v evanjeliu. Jeho bratia Laman a Lemuel nemali. Nefi mal dlhodobý cieľ, víziu a zámer. Vedel prečo robí veci a usiluje sa o ne.

Nefiho guráž

Smrteľný život na zemi nie je pre nikoho jednoduchý. Sme na zemi, aby sme boli preverovaní a skúšaní. Naša reakcia na životné skúsenosti ovplyvní vo veľkej miere naše svedectvo. Zamyslime sa nad reakciami Lamana a Lemuela: Obaja hundrali, keď ich otec požiadal, aby urobili ťažké veci. Usilovali sa získať dosky z mosadze ale bez úspechu. Vzdali sa. „Snažili sme sa, čo viac máme robiť?“

„ … Prišli k Nefimu a povedali: Hľa, nedokážeme porozumieť slovám, ktoré hovoril otec náš …“ Nefi im odvetil otázkou: „Pýtali ste sa Pána?“ Ich odpoveď znela (pozorne si ju všimnite, prosím):  „Nepýtali sme sa; lebo Pán nám žiadnu takú vec nedáva vedieť.”

Nefiho odpoveď svojim bratom je kľúčom na zisk neustáleho prúdu odpovedí na modlitby.

„Z akého dôvodu nezachovávate prikázania Pána? Z akého dôvodu chcete zahynúť pre tvrdosť srdca svojho?“

„Nepamätáte si veci, ktoré povedal Pán? – Ak nebudete zatvrdzovať srdcia svoje a ak ma budete prosiť vo viere, veriac, že obdržíte, s usilovnosťou v zachovávaní prikázaní mojich, určite vám budú veci tieto oznámené.“ 

Zatvrdeným srdciam chýba skutočný zámer, viera na získanie odpovedí.

„Sú tí, ktorí nepochybne mali duchovné zážitky ale chýbajú im určité duchovné návyky, ktoré spôsobili, že zabudli na časy, kedy k nim hovoril Boh … Pomnime Nefiho radu. Buďme poslušní, pamätajme na časy, kedy sme cítili Ducha a spýtajme sa vo viere. Odpoveď príde, a k tomu láska a pokoj od Spasiteľa. Nemusí to prísť očakávanou rýchlosťou alebo spôsobom, ktorý žiadame, ale odpoveď príde. Nezdávajme sa!  “

Pán to nikdy s nami nevzdá. Preto by sme to my nemali vzdávať s ním. Dúfam a modlím sa, aby sme žili evanjelium so skutočným zámerom. Pamätajme na náš vzťah so Spasiteľom a naším nebeským otcom. Kiež sú naše modlitby naplnené vierou, skutočným zámerom, úprimným srdcom. Majme guráž žiť evanjelium plnými dúškami, smerujme k návratu k Bohu.

Autorom tohto príspevku je Andrew Devey. Pôvodný článok bol preložený a mierne upravený.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.