Mnoho ľudí pozná akú cenu má Kniha Mormonova, verí v jej božskosť a pomáha im v každodennom nasledovaní Spasiteľa. Iní o tejto knihe iba počuli, avšak nemali možnosť dozvedieť sa o posolstve napísaných na jej stránkach. O akú knihu sa jedná a prečo ju čítať?

Kniha Mormonova je daľšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Zdá sa vám možné, že by Boh prestal komunikovať s ľuďmi po posledných stránkach v Novom zákone? Alebo po posledných stránkach Starého zákona? Naši predkovia boli učení žijúcimi prorokmi a títo proroci zaznamenali sväté písmo – prenikavé duchovné učenia zakorenené do dejín ich ľudu. Kým veľa z našich dnešných ťažkostí je podobným tým ich z biblických čias, dáva to zmysel, že milujúci Boh pokračuje vo vedení svojich detí s prídavným posolstvom nádeje a múdrosti využiteľnej v živote. Kniha Mormonova je presne tým. Je pokračujúcim dôkazom zjavení od Boha, potvrdzuje pravdy v biblii a božskosť a učenia Ježiša Krista.  Kristus povoláva nefitských apoštolov

Kniha Mormonova poskytuje odpovede na otázky, ktoré v určitej chvíli máme my všetci: Existuje život po smrti a čo nás čaká na druhej strane? Aký je význam života na zemi a ako nájdem dnes šťastie a pokoj? Pozná ma Boh? Počuje moje modlitby? Ako sa dokážem vyhnúť hriechu a naučiť sa skutočne činiť pokánie? Ako dokážem byť svojou NAJverziou?

Rovnako ako Biblia je Kniha Mormonova starodávnym záznamom Božích učení. Proroci Knihy Mormonovej žili v dávných Amerikách v období 600 pred Kristom do 400 nášho letopočtu. Zaznamenali dejiny svojho ľudu a mocné duchovné pravdy, ktorým vyučovali svoj ľud. Muži a ženy vtedajšej doby zápasili s pokušeniami, hľadali múdrosť a viedli šťastnejšie životy, keď nasledovali učenia Pána Ježiša Krista. V príbehoch Knihy Mormonovej môžeme nájsť samy seba – inšpirované a inšpirujúce duchovné záznamy sú obsahom aj formou porovnateľné s bibliou.

Verní proroci po stáročia zaznamenávali, bránili záznamy, ktoré tvoria dnes stránky Knihy Mormonovej a boli zapečatené dávnym prorokom menom Mormon. (Ľudia často používajú pojem „Mormoni“, kvôli menu v názve knihy, ale sme nasledovníci Ježiša Krista a oficiálne meno Cirkvi nesie jeho meno, a to Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.) Veríme, že evanjelium Ježiša Krista bolo znovuzriadené na zem prorokom Josephom Smithom, ktorý v roku 1829 preložil dávny písomný záznam darom zjavenia od Boha. Rovnako ako aj proroci pred ním, Joseph Smith slúžil ako Boží posol, svedčil o uzmierení Ježiša Krista a Spasiteľovej moci zmeniť životy ľudí k lepšiemu.

Sľub knihy

Kniha Mormonova je dnes kľúčovou časťou znovuzriadenej Cirkvi Ježiša Krista na zemi. Boh nám sľúbil, že ak Knihu Mormonovu prečítame s otvoreným srdcom a mysľou, odhalí každému jednému z nás jej božskosť a pravdu skrze inšpiráciu od Ducha svätého. Približne 80000 našich misionárov na 6 kontinentoch v 107 jazykoch, učí ľudí o tejto knihe. Misionári rozdávajú kópie tejto knihy zadarmo, a súčasne 15 miliónov členov Cirkvi Ježiša Krista  Svätých neskorších dní si ju cenia ako vzácnosť. Rovnako ako členovia, tak aj ľudia po celom svete sa učia o tom, že Kniha Mormonova nám pomôže nájsť pokoj a vieru v tomto živote a večnú spásu v živote, ktorý príde.

Prečo je Kniha Mormonova tak dôležitá?

Kniha Mormonova ovplyvnila životy miliónov ľudí po celom svete tým, že ich priblížila bližšie ku Kristu. Keď je niečo dôležité, zapíšeme si to. Ak je to naozaj dôležité, podelíme sa o to s ostatnými. Ľudia zaznamenávajú dejiny. Poznačíme si cenný príhovor od vedúcich. Zapisujeme si veci, ktoré vieme – lebo chceme, aby to poznali aj naše budúce generácie.Prorok Mormon skracuje historické dosky

Zásady zaznamenané v Knihe Mormonovej – viera v Ježiša Krista, pokánie, krst, radosť, spasenie – zmenili životy ľudí v dávnych dobách. Pozrime sa na to, ako pokračujú meniť životy dnes. Písma sú viac ako len zastaralé slová a príbehy. Sú relevantné aj dnes ako načasované návrhy na riešenie problémov, ktorým čelíme.

Boh zázrakov ju priniesol na svetlo sveta

Keď začnete s čítaním Knihy Mormonovej, často sa seba pýtajte „Čo mi toto hovorí?“ a nájdete veľa pre vás relevantných odpovedí. Kniha bola napísaná, aby inšpirovala nás, čitateľov, k tomu, aby sme sa rozhodovali tak, že naše životy sa zdokonalia a priblížia nás k Bohu. Bola to nádej autorov, že ich slová privedú ľudí ku Kristu a poskytnú ľudom dôkaz o tom, že Boh je stále „Boh zázrakov“ (Mormon 9:10).Chlapec číta Knihu Mormonovu

Dôležitosť Knihy Mormonovej môže byť meraná podľa celkového počtu výtlačkov knihy alebo počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Spasiteľa po prečítaní si tejto knihy. Ten najdôležitejší prichádza ale ku každému jednému z nás osobne. Kniha Mormonova zodpovedá otázky, poskytuje nádej a stmeľuje duchovnú silu všetkých z nás.

Kniha pre každého

Ľudia, ktorých životy sa zmenili vďaka čítaniu Knihy Mormonovej, boli jednak hriešnikmi ale aj silno veriacimi, cítili beznádej, či obrovské šťastie. Človek hľadajúci význam Knihy Mormonovej môže byť vzdelaný ale tiež neučený, osamelý alebo obklopený priateľmi, rodinou, finančne zabezpečený, či ekonomicky strádajúci. Spoločným rysom ľudí, ktorí sú touto vzácnou knihou ovplyvnený je, že ju vzali do svojich rúk so zámerom vedieť a porozumieť pravde.

Tento článok bol preložený a následne upravený. Jeho originál nájdete na mormon.org.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.