Keď som mala približne 12 rokov, začali ma fascinovať náboženstvá. Zistila som, že je ich na svete veľké množstvo. Bolo pre mňa zvláštne, ale hlavne fascinujúce, že ľudia dokážu veriť v odlišné duchovné bytosti, v rôzny zmysel života a v rôznu životnú filozofiu. Od vtedy som prešla dlhú cestu. Spoznala som niektoré náboženstvá viac, niektoré menej. No našla som odpoveď pre seba, našla som náboženstvo, ktoré mi dáva dokonalý zmysel, cieľ, pokoj, radosť a každodenný kontakt s Bohom.

Dnes takisto rada spoznávam rôzne náboženstvá, aby som druhých dokázala lepšie pochopiť. To, čo ma fascinuje dnes, je vzájomná podobnosť náboženstiev a veľakrát takmer totožné ciele.

Všimla som si, že ak sa chcem dozvedieť viac o určitom náboženstve, mám len dve možnosti. Buď si prečítam ľahko dostupný niekoľko-vetný súhrn, ktorý teda býva na 99% mylný, ako som veľakrát zistila. Zväčša písaný odporcom daného náboženstva s cieľom zosmiešniť ho. Alebo môžem rozsiahlo študovať dané náboženstvo z jeho vlastných kníh – čo je skutočne časovo náročné.

Aj dnes je pre mňa veľakrát ťažké odpovedať svojim priateľom pár vetami na otázku „Čomu verím?“ alebo „O čom je náboženstvo, ktoré vyznávam?“ Najčastejšie sa ma však pýtajú, v čom je moje náboženstvo iné. A to je už naozaj ťažká a myslím si, že veľakrát aj zavádzajúca otázka.

Podobné otázky dostával aj Joseph Smith, ktorého vnímam ako proroka. V nasledujúcom videu je veľmi pekne opísané, ako boli zostavené Články viery, ktoré sú zhrnutím toho najdôležitejšieho, čomu ja a ostatní členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veríme.

Pohodlne sa usaďte a pozerajte.

 

 

Články viery Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

 

Veríme v Boha, Večného Otca, a v Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Ducha Svätého.

Veríme, že ľudia budú potrestaní za svoje vlastné hriechy, a nie za priestupok Adamov.

Veríme, že skrze uzmierenie Kristovo môže byť spasené celé ľudstvo, skrze poslušnosť zákonov a obradov evanjelia.

Veríme, že prvými zásadami a obradmi evanjelia sú: po prvé, viera v Pána Ježiša Krista; po druhé, pokánie; po tretie, krst ponorením na odpustenie hriechov; po štvrté, kladenie rúk pre dar Ducha Svätého.

Veríme, že muž musí byť povolaný Bohom, skrze proroctvo a skrze kladenie rúk tých, ktorí majú právomoc, aby kázal evanjelium a vykonával jeho obrady.

Veríme v rovnakú organizáciu, ktorá existovala v prvotnej Cirkvi, menovite v apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov, evanjelistov, a tak ďalej.

Veríme v dar jazykov, proroctva, zjavenia, videní, uzdravovania, vykladania jazykov, a tak ďalej.

Veríme, že Biblia je slovo Božie, pokiaľ je preložená správne; veríme tiež, že Kniha Mormonova je slovo Božie.

Veríme všetkému, čo Boh zjavil, všetkému, čo teraz zjavuje, a veríme, že ešte zjaví mnohé veľké a dôležité veci týkajúce sa kráľovstva Božieho.

10 Veríme v doslovné zhromaždenie Izraela a v znovuzriadenie desiatich kmeňov; že Sion (Nový Jeruzalem) bude vybudovaný na americkom kontinente; že Kristus bude vládnuť osobne na zemi; a že zem bude obnovená a obdrží svoju rajskú slávu.

11 Domáhame sa výsady uctievať Všemohúceho Boha podľa príkazov svojho vlastného svedomia a umožňujeme všetkým ľuďom rovnakú výsadu, nech uctievajú akokoľvek, kdekoľvek alebo čokoľvek si vyvolia.

12 Veríme, že máme byť podriadení kráľom, prezidentom, vládcom a občianskym sudcom, v poslušnosti zákona, a že ho máme ctiť a podporovať.

13 Veríme, že máme byť čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, cnostní a že máme činiť dobro všetkým ľuďom; vskutku, dalo by sa povedať, že nasledujeme napomenutie Pavlovo – veríme všetkým veciam, dúfame vo všetky veci, vytrvali sme v mnohých veciach a dúfame, že budeme schopní vytrvať vo všetkých veciach. Ak je čokoľvek cnostné, príjemné alebo dobrej povesti alebo chvályhodné, snažíme sa o to.

Joseph Smith.

Zdroj: Články viery

Čítajte ďalej.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)